PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

__________________________________________

 

Má pacient právo na prevenciu ?

 

Prameň: Zákon NR SR č. 577/2004 Z. z. z 21. októbra 2004 o rozsahu zdravotnej starostlivosti, úhradách na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotníckej starostlivosti, toto právo rieši v § 2 a prílohe č. 2.

 

Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú preventívne prehliadky, a to

 1. u pediatra u detí do jedného roku 9 krát,
 2. jedna do 18 mesiacov u pediatra,
 3. raz za 2 roky vo veku od 3 do 15 rokov,
 4. jedna od 15 rokov veku u praktického lekára pre dospelých raz za 2 roky,
 5. nad 50 rokov u mužov u urológa raz za 3 roky.
 6. u zubného lekára 2 preventívne prehliadky ročne do 18 rokov, potom 1 preventívna prehliadka ročne.

Tehotná poistenkyňa má nárok na 2 prehliadky u zubného lekára, raz za mesiac u gynekológa pôrodníka počas tehotenstva a raz 6 týždňov po pôrode. Žena nad 18 rokov alebo po prvom tehotenstve má nárok na 1 preventívnu prehliadku u gynekológa pôrodníka ročne.

Poistenec uhradí poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ"), u ktorého absolvoval preventívnu prehliadku, plnú úhradu za poskytnuté zdravotné výkony. Na základe potvrdenia o úhrade mu zdravotná poisťovňa následne prepiati zodpovedajúcu výšku úhrady na základe verejného zdravotného poistenia.

 

__________________________________________

 

Môže si pacient slobodne vybrať lekára alebo nemocnicu ?

 

Prameň: Zákon NR SR č. 576 Z. z. z. 21. októbra 2004 o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 11 zákona o zdravotnej starostlivosti garantuje každému právo na poskytnutie zdravotnej starostlivosti a zakazuje diskrimináciu z dôvodu, pohlavia, farby pleti, jazyka, národného alebo sociálneho pôvodu majetku, rodu, alebo iného postavenia, § 5 zákona o poskytovateľoch ukladá štátu povinnosť garantovať minimálnu sieť a zabezpečiť tak dostupnosť zdravotnej starostlivosti.

 

Každý jedinec má právo na prístup k takým zdravotníckym službám, aké si vyžaduje jeho zdravie. Zdravotnícke služby musia zaručovať rovnaký prístup každému, bez diskriminácie na základe finančných možností, miesta bydliska, druhu choroby, alebo doby prístupu k zdravotnej starostlivosti. Každý má právo na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Toto právo sa nevzťahuje na osobu, ktorá je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, na žiadateľa o azyl a na príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky, Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru i väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Hasičského a záchranného zboru, ak takej osobe určil poskytovateľa služobný orgán alebo služobný úrad. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý právo za podmienok ustanovených týmto zákonom na ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a psychickej integrity.

 

__________________________________________

 

Zaručuje zákon pacientom primeranú diagnostiku a liečbu ako i pomoc v utrpení ?

 

Prameň: Zákon NR SR č. 576 z 21. októbra 2004 o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. § 11, ods. 8, písm. h) zákona o zdravotnej starostlivosti garantuje každému nárok na zmiernenie utrpenia.

 

Každý jedinec má právo na diagnostické a liečebné programy čo najviac prispôsobené jeho osobným potrebám. Každý jedinec má právo, pokiaľ je to len možné, aby sa predchádzalo a čo najviac zmierňovalo jeho utrpenie a bolesť vo všetkých etapách jeho choroby.

 

__________________________________________

 

Na aké informácie má pacient právo ?

 

Prameň: Zákon NR SR č. 576 z 21. októbra 2004 o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 6 zákona o zdravotnej starostlivosti má každý právo na informovaný súhlas za presne definovaných podmienok. Podľa § 11 ods. 8 má každý pacient právo na informácie o svojom zdravotnom stave. Podľa § 25 zákona o zdravotnej starostlivosti zabezpečuje pacientovi prístup do zdravotnej dokumentácie a možnosť vyhotovenia kópie zdravotnej dokumentácie. Novela zákona č. 140 / 2004 Z.z. o lieku ukladá povinnosť lekárovi aj lekárnikovi informovať pacienta o lacnejšej generickej substitúcii.

 

Každý jedinec má právo na prístup k všetkým druhom informácií, týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, zdravotníckych služieb a ich využívania a všetkého, čo je dostupné na základe vedeckého výskumu a technickej inovácie.

Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa sprístupňujú formou nahliadania do zdravotnej dokumentácie osoby: tejto osobe alebo jej zákonnému zástupcovi v celom rozsahu, manželovi alebo manželke, dieťaťu alebo rodičovi alebo ich zákonnému zástupcovi po smrti tejto osoby, a to v celom rozsahu, ak takáto osoba nie je, osobe plnoletej, ktorá s ňou žila v čase smrti v domácnosti, blízkej osobe alebo ich zákonnému zástupcovi, osobe splnomocnenej na základe písomného plnomocenstva osoby s osvedčeným podpisom podľa osobitného predpisu v nevyhnutnom rozsahu uvedenom v plnomocenstve, a tiež úradným osobám, ktoré stanovuje zákon.

Osoba oprávnená nahliadať do zdravotnej dokumentácie má právo robiť si na mieste výpisky alebo kópie zo zdravotnej dokumentácie.

Poskytovateľ môže odmietnuť nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie osobe, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore psychiatria alebo špecializačnom odbore klinická psychológia, ak by to negatívne ovplyvnilo jej liečbu.

 

Každý má právo domáhať sa rozhodnutia súdu, ak sa domnieva, že nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie sa mu odmietlo neprávom.

 

__________________________________________

 

Čo je informovaný súhlas a prečo je dôležitý pre pacienta i lekára ?

 

Prameň: Zákon MR SR č. 576 z 21. októbra 2004 o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. § 6 zákona o zdravotnej starostlivosti ukladá povinnosť zdravotníckemu pracovníkovi poskytnúť poučenie zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku - tak, aby sa pacient mohol slobodne rozhodnúť.

 

Každý jedinec má právo na prístup ku všetkým informáciám, ktoré by mu umožnili aktívnu spoluúčasť pri rozhodovaní o svojom zdraví. Tieto informácie sú základnou podmienkou pred akoukoľvek procedúrou a liečbou, vrátane účasti na vedeckom výskume.

Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytovania zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytovania zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytnúť poučenie)

 • osobu, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, alebo aj inú osobu, ktorú si táto osoba určila,
 • zákonného zástupcu, opatrovníka, alebo osobu, ktorá má maloleté dieťa v pestúnskej starostlivosti (ďalej len „zákonného zástupcu)

 

Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný poskytnúť poučenie zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane rozumovej vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu osoby, ktorú má poučiť. Každý, kto má právo na poučenie, má právo poučenie odmietnuť. O odmietnutí poučenia sa urobí písomný záznam. Informovaný súhlas je preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie podľa tohto zákona. Informovaný súhlas je aj taký preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, "ktorému predchádzalo odmietnutie poučenia.

 

Informovaný súhlas dáva osoba, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, alebo zákonný zástupca. Ak zákonný zástupca odmietne dať informovaný súhlas, poskytovateľ môže dať návrh na súd, ak je to v záujme osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť. Do rozhodnutia súdu možno vykonávať len také zdravotné výkony, ktoré sú nevyhnutné na záchranu života tejto osoby. Každý má právo dať informovaný súhlas, má aj právo informovaný súhlas kedykoľvek slobodne odvolať.

 

Informovaný súhlas sa nevyžaduje v prípade :

 1. neodkladnej starostlivosti, ak nemožno včas získať informovaný súhlas, ale ho možno predpokladať,
 2. ochranného liečenia uloženého súdom podľa osobitného predpisu,
 3. ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá šíri prenosnú chorobu, ktorá závažným spôsobom ohrozuje jej okolie, alebo v dôsledku duševnej choroby, alebo s príznakmi duševnej choroby ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie zdravotného stavu.

Spôsob poučenia, obsah poučenia, odmietnutie poučenia, informovaný súhlas a odvolanie informovaného súhlasu sú súčasťou zápisu do zdravotnej dokumentácie.

 

__________________________________________

 

V čom spočíva právo pacienta na súkromie a mlčanlivosť ?

 

Prameň: Zákon NR SR č. 576 z 21. októbra 2004 o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 11 ods. 8 zákona o zdravotnej starostlivosti má každý právo na ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej a psychickej integrity, zachovanie mlčanlivosti v súvislosti s údajmi o jeho zdravotnom stave, a na humánny, etický a dôstojný prístup zdravotných pracovníkov. § 18 až 25 zákona o starostlivosti upravujú správne vedenie zdravotnej dokumentácie a pravidlá jej sprístupňovania.

 

Každý jedinec má právo na zachovanie dôverného prístupu k svojim osobným informáciám a mlčanlivosť, vrátane informácií, týkajúcich sa jeho zdravotného stavu a možných diagnostických alebo liečebných metód, ako aj na ochranu svojho súkromia pri výkone diagnostických vyšetrení, prehliadke u lekára a lekárskom ošetrení alebo chirurgickom zákroku vo všeobecnosti.

 

__________________________________________

 

Zaručuje zákon právo na kvalitnú zdravotnú starostlivosť ?

 

Prameň: Zákon NR SR č. 578 z 21. októbra 2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 

Každý jedinec má právo na prístup k zdravotníckym službám vysokej kvality na základe špecifikácie a dodržiavania presne stanovených noriem. Poskytovateľ je povinný nepretržite zabezpečovať systém kvality na dodržiavanie a zvyšovanie kvality tak, aby sa vzťahoval na všetky činnosti, ktoré môžu v zdravotníckom zariadení ovplyvniť zdravie osoby alebo priebeh jej liečby a personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckeho zariadenia zodpovedalo požiadavkám.

 

__________________________________________

 

Čo je právo na bezpečnosť a zohľadnenie osobných potrieb ?

 

Prameň: Zákon NR SR č. 576 z 21. októbra 2004 o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa § 11 zákona o zdravotnej starostlivosti je zdravotnícky pracovník zo zákona povinný informovať pacienta o rizikách poskytovanej zdravotníckej starostlivosti, pripadne o rizikách jej odmietnutia. Podľa § 4 ods. 3 zákona o zdravotnej starostlivosti ukladá poskytnutie zdravotnej starostlivosti „lege artis".

Podľa zákona o dohľade nad zdravotnou starostlivosťou každý môže začať konanie na Úrade pre dohľad, ak je presvedčený, že mu zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá „lege artis".

Podľa § 18, ods. 1, písm. b) zákona o dohľade Úrad vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti tým, že dohliada na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

 

Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa bezodkladne vykonajú všetky zdravotné výkony potrebné na správne určenie choroby a zabezpečí sa správny preventívny postup alebo správny liečebný postup. Každý jednotlivec má právo neutrpieť škodu spôsobenú nedostatočným fungovaním zdravotníckych služieb, zanedbaním lekárskej starostlivosti a chýb, a právo na prístup k zdravotníckym službám, ošetreniu a liečbe, ktoré spĺňajú vysoko stanovené bezpečnostné normy.

Každý jedinec má právo na diagnostické a liečebné programy, čo najviac prispôsobené jeho osobným potrebám.

 


__________________________________________

 

Má pacient právo sa sťažovať a žiadať náhradu škody ?

 

Prameň: Zákon NR SR č. 576 z 21. októbra 2004 o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 11 ods. 3 zákona o zdravotnej starostlivosti nesmie byť nikto stíhaný ani prenasledovaný v súvislosti s vymáhaním svojich práv.

Podľa § 43 zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vykonáva dohľad nezávislý od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Zákon NR SR č. 365/2004 z 20. mája 2004 o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

 

Každý jedinec má právo podávať sťažnosť vždy, keď utrpí škodu a má právo dostať odpoveď alebo inú formu spätnej väzby.

Každý jedinec má právo na dostatočnú náhradu škody v primerane krátkej dobe vždy, keď utrpí telesnú alebo morálnu a psychickú ujmu, spôsobenú ošetrovaním alebo liečbou pri poskytovaní zdravotnej služby. Každý má právo na nezávislé vyšetrenie svojho prípadu Úradom pre dohľad.

Antidiskriminačný zákon a Občiansky zákonník poskytujú ďalšie možnosti na domáhanie sa svojich práv.

 

__________________________________________

 

Aké sú povinnosti pacienta ?

 

Zdroj: Zákon NR SR č. 576 z 21. októbra 2004 o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 11, ods. 11 a 12.

 

Každý je povinný poskytnúť alebo sprostredkovať nevyhnutnú pomoc každej osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí známky závažnej poruchy zdravia, ak tým závažným spôsobom neohrozí svoj život alebo zdravie.

Osoba, ktorá má prenosnú chorobu, je povinná správať sa tak, aby zabránila prenosu takejto choroby na iné osoby, označiť ošetrujúcemu lekárovi zdroj nákazy, ak ho pozná, a poskytnúť mu všetky informácie na jeho určenie, určiť okruh osôb, na ktorú mohla prenosnú chorobu preniesť.

 


__________________________________________


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI