PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

P I T V A

Pitva je vyšetrenie mŕtveho tela vykonávaná za účelom poznania jeho stavby (anatomická pitva) alebo za účelom zistenia prítomnosti ochorenia a príčiny smrti (patologická pitva).
Prvé zmienky o vykonaní pitvy pochádzajú už zo staroveku. Egyptské, grécke a rímske lekárstvo dosiahlo vysoký stupeň poznania práve vďaka dokonalej znalosti vnútornej stavby ľudského tela. V stredoveku bola pitva dlhé roky z náboženských dôvodov úplne zakázaná, so súhlasom cirkvi sa mohli začať opätovne vykonávať pitvy až začiatkom 14.storočia (prvý krát to bolo v Taliansku).
Prvú pitvu na našom území vykonal v roku 1600 anatóm Ján Jesenský, ktorý na mŕtvole obesenca demonštroval tvar, veľkosť a uloženie jednotlivých orgánov v ľudskom tele.

Ako to funguje
Anatomická pitva zoznamuje pitvajúcich so stavbou ľudského tela a stavbou jednotlivých orgánov v ľudskom tele. Vykonáva sa najčastejšie pre potrebu výučby budúcich lekárov v anatomických ústavoch lekárskych fakúlt univerzít.
Patologická zdravotná pitva slúži na odhalenie ochorenia alebo na odhalenie príčiny smrti. Vedie ju lekár špecialista - patológ.
Patologickú súdnu pitvu môže nariadiť polícia v prípade dôvodného podozrenia zo smrti zavinenej inou osobou. Súdne pitvy vykonáva súdny patológ = súdny znalec z ústavu súdneho lekárstva.
Zistenie celkového stavu zomrelého umožňuje objasniť presnú príčinu jeho smrti. Niektoré ochorenia vykazujú rodinný výskyt, a preto môže mať informácia o dôvode smrti význam aj pre zdravie a liečbu pozostalých po zomrelom. Vyšetrenie zomrelého umožňuje definitívne preukázať alebo potvrdiť diagnózu ochorenia a určiť, aké zmeny spôsobili vo vnútri organizmu zomrelého. Pitvou získané a zhromaždené dôkazy môžu prispieť aj k dolapeniu páchateľa násilného trestného činu.
Pitva sa vykonáva v špeciálne upravených priestoroch = pitevniach. Na základné vyšetrenie používa lekár - patológ svoje zmysly, telesné dutiny sprístupňuje pomocou chirurgických nástrojov, pre meranie veľkosti a hmotnosti vyšetrovaných orgánov pitvaného používa meradlá a váhy. Odobraté vzorky tkaniva sa uchovávajú vo fixačnom roztoku, ktorý zabraňuje biologickému rozpadu buniek uloženej vzorky.
Vzhľad a prípadné zmeny mŕtveho tela a jeho vnútorných orgánov hodnotí lekár - patológ pomocou pohľadu a hmatu. Na podrobnejšie vyšetrenie štruktúry tkaniva používa histologické vyšetrenie.

Príprava na pitvu
Strata blízkeho človeka väčšinou silne zasiahne do života pozostalých. V niektorých prípadoch môže byť pitva v rozpore s ich náboženským, spoločenským alebo morálnym presvedčením. Rozhodnutie o vykonaní pitvy určuje lekár, ktorý zomrelého obhliadáva na mieste nálezu (mieste úmrtia). Za určitých okolností, je želanie pozostalých nevykonávať pitvu, možné rešpektovať, avšak sú situácie vymedzené zákonom, ktorý vykonanie pitvy priamo nariaďuje. Pitva sa povinne vykonáva v prípade úmrtia osoby mladšej ako 15 rokov, v prípade ženy zomrelej v súvislosti s tehotenstvom, potratom, pôrodom alebo ak zomrela v čase šestonedelia, ale hlavne vtedy, keď je podozrenie, že k úmrtiu mohlo dôjsť následkom úrazu alebo násilného činu.
Ako prebieha pitva
Zamestnanec pitevne pripraví telo zomrelého na pitevný stôl. Lekár do protokolu zapíše pohlavie, vek a vonkajšie znaky zomrelého (stav kože, prítomnosť prípadných opuchlín, podliatín, rán a jaziev). Následne pristúpi k otvoreniu tela rezom v jeho strednej časti, prehliadne a zhodnotí uloženie vnútorných orgánov. Postupne ich vyberá, váži, meria a podrobnejšie vyšetruje.
Po skončení pitvy sa všetky orgány vracajú späť do tela zomrelého a rana je zašitá.
Výsledok základnej obhliadky tela zomrelého je k dispozícii ihneď po ukončení pitvy. Mikroskopické vyšetrenie vzoriek tkaniva a ich špeciálne testy sú k dispozícii obyčajne za niekoľko dní (niekedy aj týždeň) po odbere.
Lekár si pri pitve všíma zmeny velikosti, tvaru, štruktúry a zafarbenia jednotlivých orgánov, pretože väčšina ochorení spôsobuje v príslušných tkanivách charakteristické zmeny. Niektoré z nich sú viditeľné aj voľným okom, niektoré je možné odhaliť až po mikroskopickom vyšetrení.

Po vykonaní pitvy je telo zomrelého pripravené na pohreb podľa želania príbuzných - pozostalých.
Pitvu vykonávajú anatomické ústavy lekárskych fakúlt univerzít, špecializované oddelenia patológie a histológie všetkých nemocníc a ústavy súdneho lekárstva vo väčších centrách.


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI