PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

TLAČOVÁ SPRÁVA - 02

 V rámci Slovenskej republiky sa občania s ochorením kardiovaskulárneho systému združujú v kluboch a združeniach, ktoré im slúžia na získavanie informácií o ich ochorení, na výmenu skúseností súvisiacich s riešením rôznych životných situácií a pre spoločenské vyžitie. Obdobné organizácie pre ľudí s iným zdravotným postihom si úspešne vymieňajú svoje skúsenosti vyplývajúce z ich činnosti.

Kardioklub SK poskytol svoj potenciál a z vlastnej iniciatívy zvolal
1.stretnutie kardioklubov Slovenska
v dňoch 23. - 24. 9. 2006 do kúpeľov Sliač.

Aj 1.stretnutie kardioklubov Slovenska bolo zvolané pri príležitosti Svetového dňa srdca, ktorý sa organizuje vždy v poslednú septembrovú nedeľu (tento rok 24. septembra). Vyhlasujú ho spoločne Svetová zdravotnícka organizácia a Medzinárodná federácia srdca. 1.stretnutie kardioklubov Slovenska sa uskutočnilo 23.9. - 24.9.2008 v hoteli PALACE v kúpeľoch Sliač Stretnutie sa konalo  pod záštitou Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku.

Cieľom 1.stretnutia kardioklubov Slovenska bolo nadviazať spoluprácu so subjektami obdobného charakteru, pri získavaní poznatkov v riešení problémov občanov so zdravotným postihom vyplývajúcim z kardiovaskulárneho ochorenia a vytvoriť tak priestor pre vzájomnú komunikáciu. Vytvoriť spoločne sieť samostatných klubov, ktoré by mali vďaka vzájomnej spolupráci možnosť vytvoriť pre svojich členov informačnú sieť tak, aby získané informácie boli dostupné pre všetky kluby a ich členov na celom území Slovenska, čím bu sa skvalitnila spolupráca jednotlivých kardioklubov a vytvoril sa základ pre ďalší dynamický rozvoj každého kardioklubu. Dôležitým a nezanedbateľným cieľom bola aj snaha poskytnúť kardioklubom informácie súvisiace s možnosťou získania podporných finančných prostriedkov z jednotlivých fondov a grantov pre svoju činnosť. Cieľom bolo aj metodicky podporiť existujúce kardiokluby v oblasti spracovávania projektov pre možnosť samofinancovania kardioklubov, v možnostiach vytvárania nových pracovných miest pre svojich členov a v možnostiach vytvárania samozamestnávania sa pre svojich členov.
Jedine silná a dostatočne reprezentatívna organizácia je akceptovateľná pre jednanie so štátnymi a samosprávnymi úradmi a ich organizačnými zložkami, vrátane konzultácií a pripomienkovania navrhovanej legislatívy.
Spoločnými silami boli zahájené prípravné práce na akciách celoslovenského charakteru, ako je vydávanie celoslovenského pacientského časopisu pre všetkých ľudí s kardiovaskulárnym ochorením, organizovanie preventívnych akcií v rámci Slovenska a v jeho jednotlivých regiónoch, organizovanie osvetovej činnosti zameranej na zdravú výživu, zdravý životný štýl a zvýšenie informovanosti obyvateľov Slovenska o rizikách kardiovaskulárnych ochorení a ich dôsledkoch. Bol vytvorený priestor pre spoluprácu so stavovskými organizáciami odborných lekárov a lekárnikov. Podarilo sa zviditeľniť činnosti kardioklubov v medzinárodnom meradle úzkou spoluprácou s WHO na Slovensku, nadviazaná bola spolupráca s kardioklubmi a subjektami obdobného charakteru v zahraničí.
Pri edičnej činnosti jednotlivých kardioklubov (brožúry, informačné bulletíny a pod.) došlo k zjednoteniu požiadaviek na obsah a rozsah týchto tlačových materiálov.
S potešením môžeme konštatovať, že všetky ciele 1.stretnutia kardioklubov Slovenska sa podarilo splniť.


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI