PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

C

C (1) - chemická značka uhlíka (carboneum)
C1 -C7 - skratka označujúca krčné stavce (vertebrae cervicales)
ca - skratka pre carcinoma (nádor)
Ca - chemická značka vápnika (calcium)
Cadmium - kadmium, prvok zn. Cd
Calcificatio - kalcifikácia, zvápenatenie, prestúpenie tkanív soľami vápnika
Calcificatus - kalcifikovaný, zvápenatený
Calcificiens - vedúci k zvápenateniu
Calcinaemia - kalcémia, hladina vápnika v krvi
Calcium - vápnik
Caldarium - miesto, kde sa robí horúci kúpeľ
Canc(e)rophobia - kancerofóbia, kankrofóbia, chorobný strach z rakoviny
Cancer - rakovina, nádor
Canceratio - kancerácia, zhubné zvrhnutie nádoru
Cancerogenes - kancerogenny, vyvolávajúci rakovinu
Cancerogenum - kancerogén, látka, ktorá môže (za určitých podmienok) vyvolať zhubné bujnenie
Cancerologia - kancerológia, náuka o zhubných nádoroch
Cancerosis - kanceróza, ochorieť na rakovinu
Cancerosus - kancerózny, rakovinový
Cancroidum - kankroid, spinocelulárna rakovinacannula
Canila - kanyla, trubička vyrobená z plastických materiálov (polyetylén, polyuretan, silikón)
Cannulatio - kanylácia, zavedenie kanyly do tela (do žily alebo do artérie)
Capillare (vas) - vlásočnica
Capillarectasia - kapilarektázia, rozšírenie vlásočníc
Capillaris - kapilárny, vlasový, vlásočnicový
Capillaritis - kapilaritída, zápal vlásočníc
Capillaroparesis - kapilaroparéza, ochrnutie, obrna vlásočníc
Capillaropathia - kapilaropatia, ochorenie vlásočníc (všeobecne)
Capillaroscopia - kapilaroskopia, mikroskopické vyšetrovanie vlásočníc
Carcinogenes - karcinogenny, vyvolávajúci nádorové bujnenie
Carcinogenesis - karcinogenéza, vznik a vývoj rakoviny
Carcinogenum - karcinogén, látka, ktorá môže vyvolávať nádorové bujnenie
Carcinoma - karcinóm, malígny epitelový nádor.
Carcinomatoides - karcinomatoidný, podobný karcinómu, pripomínajúci nádor
Carcinomatosus - karcinomatózny, rakovinový
Carcinophobia - karcinofóbia, chorobný strach z rakoviny
Carcinosarcoma - karcinosarkóm, zhubný nádor , ktorý pripomína karcinóm a sarkóm
Carcinosis - karcinóza, mnohopočetný rozsev nádorových buniek
Carcinostaticus - karcinostatický, zastavujúci alebo obmedzujúci rast nádoru
Cardia - kardia, vyústenie pažeráka do žalúdka (ostium cardiacum)
Cardiacophrenicus - kardiakofrenický, týkajúci sa srdca a bránice
Cardiacus - srdcový, žalúdočný, týkajúci sa srdca alebo žalúdka (kardie žalúdka)
Cardiagra - záchvatové bolesti v oblasti srdca (angina pectoris)
Cardialgia - kardialgia, bolesti v oblasti srdca

Cardialis - kardiálny, srdcový

Cardiasthenia - kardiastenia, srdcová slabosť

Cardiataxia - kardiataxia, nekoordinovaná činnosť srdca


Cardiectasis - kardiektázia, chorobné rozšírenie, zväčšenie srdca, srdcová aneuryzma
Cardinalis - kardinálny, rozhodujúci, základný

Cardioaortalis - kardioaortálný, týkajúci sa srdca a aorty Cardioarterialis - kardioarteriálny, týkajúci sa srdca a tepien

Cardiobole - búšenie srdca s pocitom bolesti

Cardiocele - kardiokéla, vydutie srdca cez otvor v bránici alebo cez otvorený hrudník smerom von


Cardiocentesis - kardiocentéza, nabodnutie srdcovej komory
Cardiocerebralis - kardiocerebrálny, srdcovo-mozgový
Cardiochirurgia - kardiochirurgia, chirurgia srdca
Cardioclasis - kardioklazia, prasknutie, ruptúra srdca
Cardiodiaphragmaticus - kardiodiafragmatický, týkajúci sa srdca a bránice
Cardiodynia - kardiodýnia, bolesť v oblasti srdca
Cardiogenes - kardiogénny, týkajúci sa srdca, vychádzajúci zo srdca
Cardiogramma - kardiogram, grafický záznam činnosti srdca
Cardiographia - kardiografia, grafické znázornenie srdcových pohybov
Cardiohepatomegalia - kardiohepatomegália, chorobné zväčšenie srdca a pečene

Cardiologia - kardiológia, náuka o srdci a o srdcových chorobách

Cardiolysis - kardiolýza, chirurgické uvoľnenie srdca od väzivových zrastov s osrdcovníkom

Cardiomalacia - kardiomalácia, zmäknutie srdcového svalu


Cardiomegalia - kardiomegália, chorobné zväčšenie srdca
Cardiomyopathia - kardiomyopatia, ochorenie srdca, ktoré vedie k srdcovej nedostatočnosti (oslabeniu) a k poruche srdcového rytmu
Cardiomyotomia - kardiomyotómia, chirurgické otvorenie srdcového svalu
Cardiopalmus - kardiopalmus, búšenie srdca
Cardiopathia - kardiopatia, ochorenie srdca (všeobecne)

Cardiopericardialis - kardioperikardiálny, týkajúci sa srdca a osrdcovníka

Cardiopericarditis - kardioperikarditída, zápal srdca a osrdcovníka súčasne

Cardiophobia - kardiofóbia, chorobný strach zo srdcových chorôb


Cardioplastica - kardioplastika, druh operácie v oblasti žalúdočnej kardie
Cardioplegia - kardioplégia, zástava srdca, srdcová mŕtvica
Cardiopleuralis - kardiopleurálny, týkajúci sa srdca a pohrudnice
Cardiopneumographia - kardiopneumografia, zaznamenávanie srdcovej činnosti a dýchania
Cardioptosis - kardioptóza, pokles srdca bez chorobného organického nálezu
Cardiopulmonalis - týkajúci sa srdca a pľúc
Cardiopunctura - kardiopunktúra, nabodnutie srdcovej komory za účelom stanovenia diagnózy alebo liečby
Cardiorespirographia - kardiorespirografia, grafický záznam srdcovej činnosti a dýchania
Cardiorrhaphia - kardiorafia, chirurgické zošitie srdcového svalu
Cardiorrhexis - kardiorexia, roztrhnutie, prasknutie srdca
Cardiosclerosis - kardioskleróza, zmnoženie väzivového tkaniva srdca, väčšinou vzniká v spojitosti s aterosklerózou vencovitých tepien
Cardioscop, cardioscopos - kardioskop, oscilograf, na jeho obrazovke je možné sledovať rytmus srdca
Cardiosedativus - kardiosedatívny, ukľudňujúci činnosť srdca
Cardiospasmus - kardiospazmus, kŕčovité sťahy svaloviny na prechode pažeráka a žalúdka (achalázia)
Cardiostimulans - kardiostimulans, povzbudzujúci srdcovú činnosť
Cardiostimulator - kardiostimulátor, prístroj na elektrické dráždenie svaloviny srdca pri zástave alebo poruche srdcového rytmu
Cardiotachometron - kardiotachometer, prístroj na meranie srdcovej frekvencie
Cardiotherapia - kardioterapia, liečba srdcových ochorení
Cardiothymia - kardiotýmia, funkčná porucha srdcovej činnosti bez organických zmien srdca
Cardiotocographia - kardiotokografia, zaznamenávanie srdcovej činnosti novorodenca počas pôrodu
Cardiotomia - kardiotómia, operačné prerezanie kardie žalúdka
Cardiotonicus - kardiotonický, zvyšujúci tonus a silu sťahu zlyhávajúceho srdca
Cardiovalvulotomia - kardiovalvulotómia, chirurgické uvoľnenie zrastených srdcových chlopní
Cardiovascularis - srdcovocievny, týkajúci sa srdca a ciev
Cardioversio - kardioverzia, odstránenie patologických srdcových rytmov pomocou liečiv alebo elektrického výboja

Cardioverter - kardioverter, prístroj odstraňujúci patologické srdcové rytmy

Carditis - karditída, zápal srdca

Caroticodynia - karotikodýnia, bolesť v oblasti očí, líc a krku pri zatlačení na krčnú tepnu


Caroticotympanicus - karotikotympanický, týkajúci sa krčnej tepny a bubienka
Caroticus - karotický, týkajúci sa krčnej tepny
Carotis - karotída, krčná tepna
Cat(h)oda - katóda, záporná elektróda
Catalysator - katalyzátor, látka urychľujúca chemickú reakciu bez toho, aby sama vstupovala do reakcie
Catalysis - katalýza, urýchlenie chemických reakcií pridaním katalyzátorov do reakčných roztokov
Catamnesis - katamnéza, štúdium a popis choroby po jej skončení, sledovanie pacienta v ďalšom živote
Catastropha - katastrofa, pohroma, udalosť s tragickými následkami
Catastrophicus - katastrofický, tragický, nešťastný
Catathymia - katatýmia, jednostranne skreslené myslenie podmienené prianím človeka
Catatonia - katatónia, jeden z prejavov schizofrénie, pacient vyzerá ako stuhnutý, nie je schopný hýbať sa ani rozprávať
Catechinum - katechín, rastlinná látka, ktorá je základom prirodzených tanínov
Catecholaminum - katecholamín, sympatomimetický amín obsahujúci katecholovú skupinu (adrenalín, noradrenalín)
Catharsis - katarzia, oslobodenie od duševných konfliktov a vnútorného napätia, od stresových stavov (psychoanalýzou)
Catheter - katéter, cievka, hadička z rôzneho materiálu zavedená do dutých orgánov z liečebných alebo diagnostických dôvodov
Cathetrisatio - katetrizácia, cievkovanie, zavedenie cievky do dutého orgánu
Cation - katión, ión s kladným elektrickým nábojom
Catochus - katochus, mrákotný stav podobný spánku bez zavretých očí
Causa - príčina, dôvod
Causalgia - kauzalgia, pálčivá bolesť sprevádzaná vazomotorickými poruchami, väčšinou sa vyskytujúcimi po neúplnom poranení perifétneho nervu
Causalis - kauzálny, príčinný, dôvodový
Causalitas - kauzalita, príčinná súvislosť, závislosť príčiny a pôsobenia
Cavea - dutina, ohrada
Caveola - dutinka
Caverna - kaverna, dutý priestor, vnútro, dutina vzniknutá rozpadom tkaniva (napr. na pľúcach pri tuberkulóze)
Cavocavalis - kavokaválny, spojenie dvoch dutých orgánov, spojení hornej a dolnej dutej žíly
Cavographia - kavografia, rentgenové znázornenie dolnej alebo hornej dutej žily pomocou kontrastnej látky
Cavum - dutina, dutý priestor, priehlbina
Cavus - dutý, prehĺbený
Cd - chemická značka kadmia (cadmium)
Centrum - stred, stredisko, ústredná oblasť v určitom orgáne, kde je centrum riadicích funkcií
Cephalicus - hlavový
Cephalocentesis - cefalocentéza, punkcia hlavy (mozgu), napr. mozgového abscesu
Cerealia - cereálie, obilniny
Cerebelaris - mozočkový
Cerebelárny - mozočkový
Cerebellaris - cerebelárny, mozočkový
Cerebellomedullaris - cerebelomedulárny, týkajúci sa mozočka a miechy
Cerebellospinalis - cerebelospinálny, týkajúci sa mozočka a miechy
Cerebralgia - cerebralgia, bolesť hlavy
Cerebralis- cerebrálny, mozgový, patriaci k mozgu
Cerebralisatio - cerebralizácia, tvorba a diferenciácia mozgu v embryonálnom a fetálnom vývoji
Cerebrocardiacus - týkajúci sa mozgu a srdca
Cerebrooculorenalis - cerebrookulorenálny, týkajúci sa mozgu, očí a obličky
Cerebropathia - cerebropatia, ochorenie mozgu (všeobecne)
Cerebrospinalis - cerebrospinálny, mozgovo-miechový
Cerebrovascularis - cerebrovaskulárny, týkajúci sa mozgu a mozgových ciev
Chalicosis - chalikóza, zaprášenie pľúc oxidom kremičitým alebo vápnom
Chaos - prázdny priestor, spúšť, zmätok
Charakter - povaha, ráz, znak
Charitas - charita, láska, milosrdenstvo
Charta - papier, papierový obal na lieky
Chartaceus - papierový
Chemia - chémia, prírodovedný odbor, zaoberajúci sa vlastnosťami, zložením a premenou látok
Chemismus - súhrn chemických pochodov doprevádzajúcich nejaký prírodný alebo umelý dej
Chemocarcinogenesis - chemokarcinogenéza, vyvolanie rakoviny chemickými látkami
Chemocoagulatio - chemokoagulácia, zrážanie látok pomocou chemických prostriedkov
Chemodectoma - chemodektóm, nádorové bujnenie chemoreceptora
Chemomorphosis - chemomorfóza, zmeny vo vývoji a raste organizmu vyvolané chemickými vplyvmi
Chemoprofylaxia - ochrana pred chorobami pomocou chemicky vyrobených liekov
Chemoreceptor - receptor vnímajúce podnety chemickej povahy (napr. zmeny pH krvi)
Chemoresistentia - chemorezistencia, odolnosť niektorých organizmov voči chemickým látkam
Chemosensibilis - chemosenzibilný, citlivý na chemoterapeutika
Chemotaxis - chemotaxia, pohybová smerová reakcia jednobunkových organizmov na chemický podnet (pozitívna, negatívna)
Chemoterapeutikum - chemicky vyrobený liek, hlavne proti chorobám spôsobeným mikroorganizmami
Chemotherapeuticus - chemoterapeutický, liečiaci chemicky pripravenými liekmi
Chemotherapia - chemoterapia, liečenie látkami pripravenými chemickou cestou (väčšinou vo vzťahu k liečeniu nádorových ochorení)
Chemotropismus - chemotropizmus, pohybová smerová reakcia buniek alebo jednobunkových organizmov na chemické podnety
Chimaera - chiméra, netvor, obluda
Chinidinum - chinidín, prirodzený alkaloid z kôry chinovníka, D-izomer chinínu
Chininum - chinín, prirodzený alkaloid získaný z kôry chininovníka
Chiropraxis - chiropraxia, manipulačná liečba v rámci reflexnej terapie
Chirurgia - chirurgia, odbor lekárstva liečiaci hlavne mechanickými výkonmi, operáciou
Chirurgicus - chirurgický, týkajúci sa chirurgie
Chirurgus - chirurg, doktor zaoberajúci sa chirurgiou
Chloraemia - chlorémia, koncentrácia chloridov v krvi
Chloralum - nebarbiturátový uspávajúci prípravok
Chloraminum - chloramín, organická zlúčenina obsahujúca chlór, používaná k dezinfekcii
Chloratus - chlórový
Cholera - cholera, ťažké infekčné ochorenie spôsobené mikróbom Vibrio cholerae, charakterizované silným zvracaním a hnačkami
Choleratyphoidum - choleratyfoid, cholera s niektorými príznakmi podobnými ako u brušného týfusu
Cholericus - cholerický, cholerik, jedinec prudkej, vznietlivej, popudivej povahy
Cholesteatoma - cholesteatóm, nádorový útvar, obsahujúci tkanivové štruktúry kože a podkožia, s možnosťou výskytu v mozgu, správajúci sa ako pomaly rastúci expanzívny útvar
Cholesterinosis - cholesterinóza, nadmerné hromadenie cholesterolu v bunkách

Cholesterol - látka zo skupiny steroidov (tukový metabolizmus)

Cholesterolaemia  - cholesterolémia, koncentrácia cholesterolu v krvi

Cholesterolémia - hladina cholesterolu v krvi

Cholesterolosis - cholesterolóza, ochorenie charakterizované nadmerným množstvom cholesterolu v niektorých orgánoch

Cholesterolum, cholesterinum - cholesterol, organická látka zo skupiny steroidov, veľmi rozšírená vo všetkých živočíšnych bunkách

Cholesteroluria - cholesterolúria, prítomnosť cholesterolu v moči

Chorda - struna, povrazec


Chordata - chordáty, kmeň živočíchov, ktorí majú vnútornú kostru, ktorej základom je chrbtová struna
Chronologia - chronológia, usporiadanie javov, vecí, dejov podľa časového poradia, postupnosti, doby vzniku
Chronometria - chronometria, meranie času, časových úsekov
Chronopathologia - chronopatológia, náuka o časovom priebehu chorobných pochodov v organizme
Chronophysiologia - chronofyziológia, náuka o časovom priebehu životných pochodov v zdravom organizme
Chronotropia - chronotropia, ovplyvňovanie srdcovej frekvencie
Chylaemia - chylémia, prítomnosť chylu v krvi
Chylangiectasis - chylangiektázia, rozšírenie miazgových ciev vedúcich chylus
Chylangioma - chylangióm, nezhubný nádor z miazgových ciev
Chylectasia - chylektázia, rozšírenie miazgových ciev
Chylomicronum - chylomikrón, malá tuková kvapôčka veľkosti okolo 1 um preukázateľná v krvi po použití tukov
Chylopericarditis - chyloperikarditída, zápal osrdcovníka s prítomnosťou chylu v osrdcovíkovom vaku
Chylopericardium - chyloperikard, prítomnosť chylóznej tekutiny v osrdcovníku
Chylus - črevná lymfa, mliečne skalená tuková emulzia prúdiaca lymfatickými cievami a obsahujúca živiny, ktoré boli vstrebané v tenkom čreve

Cievna mozgová príhoda - neurologické ochorenie najčastejšie charakterizované poruchami citlivosti, pohybu, resp. funkcie zmyslových orgánov a vyššej nervovej sústavy, ktoré sú vyvolané poruchou prekrvenia niektorej časti mozgu. Príčinou môže byť prasknutý aterosklerotický plát alebo krvná zrazenina. Klinické prejavy ochorenia u pacienta pretrvávajú dlhšie ako 24 hodín a v niektorých prípadoch môžu byť trvalé

Cílie - riasinky, pomáhajú čistiť dýchacie cesty

Ciliogenesis - ciliogenéza, vznik, vývoj rias


Ciliostasis - ciliostáza, obmedzenie pohybu riasiniek
Circularis - cirkulárny, kruhový, kruhovitý, obiehajúci, kolujúci
Circulatio - cirkulácia, kolobeh, obeh (krvný)
Circulatorius - cirkulačný, kruhový, obehový
Circulus - kruh, obeh, pletenec
Circumclusio - cirkumklúzia, chirurgické uzavretie (napr. tepny)
Circumscriptus - cirkumskriptný, ohraničený, vymedzený, obmedzený
Circumspectio - cirkumspekcia, obozretnosť, opatrnosť
Circumvascularis - cirkumvaskulárny, nachádzajúci sa okolo cievy
Cirhóza - chronické stvrdnutie orgánu a nahradenie vlastného tkaniva väzivom
Cirrhosis - cirhóza, stvrdnutie orgánu pri novotvorbe väziva
Cirrhoticus - cirhotický, stvrdnutý a zvraštený, vzťahujúci sa k cirhóze
Cirsectomia - cirzektómia, chirurgické odstránene kŕčových žíl
Cirsomphalus - cirzomfalus, hlava medúzy, rozšírenie podkožných žíl okolo pupka pri portálnej hypertenzii
Cirsotomia - cirzotómia, chirurgické odstránenie kŕčových žíl
Cisterna - rozšírená časť lymfatického kmeňa
Cisternographia - cisternografia, röntgenové znázornenie mozgových cisterien pomocou kontrastnej látky
Cisternotomia - cisternotómia, chirurgické otvorenie mozgovej cisterny
Citrinum - citrín, látka získaná z citrónovej šťavy, znižujúca priepustnosť kapilár (vitamín P)
Cl - značka chlóru (chlorum)
Classificatio - klasifikácia, systematické triedenie podľa určitých hľadísk (výsledkov vyšetrenia)
Classis - výzva
Clima - zemské pásmo, podnebie
Clinica - klinika, nemocničné oddelenie pri lekárskej fakulte slúžiace aj pre vyučovanie a výskum
Clinicus - klinický, lôžkový
Clinomania - klinománia, chorobná túžba ležať
Clinotherapia - klinoterapia, liečba pokojom na lôžku
CNS - centrálny nervový systém
CO - oxid uhoľnatý
Coagulabilitas - koagulabilita, zrážanlivosť
Coagulans - koagulans, látka vyvolávajúca zrážanie, tvorbu koagula
Coagulatio - koagulácia, chemické zhlukovanie častíc tuhých látok, väčšinou koloidných
Coagulatus - koagulovaný, zrážaný
Coagulopathia - koagulopatia, nešpecifikovaná porucha zrážanlivosti krvi
Coagulum - koagulum, krvná zrazenina
Coccidioidomycosis - kokcidioidomykóza, mykotické ochorenie kože a dýchacích ciest vyvolané Coccidioides immitis
Coccidiosis- kokcidióza, parazitárne ochorenie vyvolané prvokmi
Coffeinismus -kofeinizmus, nadmerná konzumácia pochutín obsahujúcich kofeín (kávy, čaje)
Coffeinum - kofeín, trimetylxantín, vyskytuje sa v kávovníku, čajovníku a ďalších rastlinách
Colibacillaemia - kolibacilémia, prítomnosť Escherichia coli v krvi
Colibacillosis - kolibacilóza, septický stav vyvolaný baktériou Escherichia coli
Colica - kolika, akútna záchvatovitá bolesť, ktorá sa stupňuje
Coliinfectio - koliinfekcia, infekčné ochorenie vyvolané baktériou Escherichia coli
Collagenosis - kolagenóza, označenie skupiny chorôb, pre ktorú je charakteristická fibrinoidná premena väziva (napr. reumatická horúčka, progresívna polyartritída, sklerodermia a pod.)
Collagenosus - kolagénny, týkajúci sa kolagénu
Collagenum - kolagén, hlavná extracelulárna bielkovina v spojivovom tkanive a v kostiach
Collapsus - kolaps
Collega - kolega, druh
Collegium - zhromaždenie, spoločnosť, zbor, radiaci orgán
Colonia - súbor, skupina viacerých spolu žijúcich jedincov
Coma - kóma, hlboké bezvedomie trvajúce dlhší časový interval
Comatosus - komatózny, týkajúci sa kómy
Commensalis - komenzálny, spolu žijúci
Commensalismus - komenzalizmus, symbióza, vzájomne prospešné spolužitie dvoch organizmov
Commentatio - zváženie, príprava
Comminutivus - kominutívny, roztrieštený, rozbitý
Commissura - komisura, spojenie, spojka
Commissuralis - komisurálny, spojovací
Commissurolysis - komisurolýza, chirurgické uvoľnenie pozápalových zrastov srdcových chlopní
Commissurotomia - komisurotómia, chirurgické oddelení zrastov na srdcových chlopniach
Communicans - spájajúci
Communicatio - komunikácia, spojenie, spojovanie, spájanie
Communicatus - spojený, združený
Commutabilis - schopný meniť sa
Commutatio - zmena, premena
Compactus - kompaktný, zložitý, tuhý, celistvý
Compago - stavba, zloženie, súbor, spojenie
Comparabilis - komparabilný, prirovnateľný, porovnateľný
Comparans - porovnávajúci
Comparatio - komparácia, porovnateľný
Comparativus - komparatívny, prirovnávajúci, porovnávajúci
Compatibilis - kompatibilný, znášanlivý, vzájomne spojiteľný
Compatibilitas - kompatibilita, zlučiteľnosť (napr. krvi darcu a príjemcu)
Compendium - kompendium, zisk, skrátenie, súhrn poznatkov vedného odboru
Compensans - kompenzačný, vyvažujúci, vyrovnávajúci
Compensatio - kompenzácia, nahradenie, vyváženie, náhrada porušenej funkcie niektorého orgánu alebo tkaniva zvýšenou činnosťou iného orgánu alebo tkaniva
Compensatorius - kompenzačný, týkajúci sa kompenzácie, vyrovnávajúci, výmenný
Competens - kompetentný, príslušný, povolaný, oprávnený, spôsobilý
Competentia - kompetencia, príslušnosť, spôsobilosť po odbornej, vecnej stránke
Compilatio - kompilácia, odborná alebo vedecká práca vzniknutá novým zostavením cudzích poznatkov
Complementarius - komplementárny, vzájomne sa doplňujúci, doplnkový
Completatio - kompletácia, scelenie, vytvorenie celku z rôznych častí
Completus - kompletný, plný, úplný, naplnený
Complexus - komplexný, objímajúci, celkový, súhrnný, súborný
Compliance - vyhovieť, ochota pacienta dodržovať liečbu navrhnutú lekárom
Complicatio - spleť, komplikácia, pridruženie ďalšieho ochorenia k už existujúcemu ochoreniu a tým zhoršenie prognózy
Complicatus - komplikovaný, zložitý, spletitý, obtiažny
Componens - komponent(a), zložka, súčasť, časť nejakého celku
Compositio - skladba, zloženie, zostava
Compositum - kompozitum, súhrn rôznych liečebných látok na prípravu lieku
Compositus - zložený, zostavený, usporiadaný
Comprehensibilis - komprehenzibilný, vnímateľný, pochopiteľný
Compressio - kompresia, stlačenie
Compressivus - kompresívny, stláčajúci, vzťahujúci sa ku stláčaniu
Concavitas - konkavita, vydutie
Concavus - konkávny, vydutý, vyhĺbený
Concentratio - koncentrácia, sústredenie sa
Concentratum - koncentrát, zahustený roztok
Concentratus - koncentrovaný, zosilnený, zahustený
Concentricus - koncentrický, majúci spoločný stred, sústredný
Conceptio - koncepcia, chápanie, spôsob nazerania, osnova
Congestio - kongescia, prekrvenie orgánu alebo tkaniva
Congestivus - prekrvený
Congressus - kongres, stretnutie vedeckých pracovníkov určitého odboru
Conium maculatum - bolehlav, druh rastliny používanej v ľudovom liečiteľstve
Consensualis - súhlasiaci, súhlasný
Consensus - súlad, zvolenie
Constantia - stálosť, pevnosť, trvalosť
Constitutio - konštitúcia, usporiadanie, súhrn zdedených alebo získaných znakov jedinca
Constitutionalis - konštitucionálny, základný, týkajúci sa celkového stavu jedinca, väčšieho počtu dôležitých orgánov
Constructio - konštrukcia, stavba tela, organizmu, telesná sústava
Consultatio - konzultácia, porada u odborníka
Contractilitas - kontraktilita, stiahnuteľnosť (tkanív, svalov)
Contractio - kontrakcia, stiahnutie, zúženie, skrátenie
Contractus - stiahnutý, skrátený
Contraincisio - kontraincízia, chirurgický rez vedený na opačnú stranu ako bol pôvodný rez
Contraindicatio - kontraindikácia, okolnosť alebo stav pacienta vylučujúci niektoré liečebné postupy, výkony alebo užívanie niektorých liekov
Contralateralis - kontralaterálny, nachádzajúci sa na protiľahlej strane
Contrapulsatio - kontrapulzácia, balóniková kontrapulzácia pri liečbe kardiogénneho šoku, do vzostupnej aorty sa zavádza balónik, ktorý sa v diastole nafukuje (zvýši sa koronárny prietok) a v systole vyfukuje (umožní sa prietok krvi aortou)
Cooperatio - kooperácia, spolupráca, súčinnosť
Cooptatio - kooptácia, prijatie ďalšieho alebo náhradného člena voľbou do nejakého voleného zboru, do rodiny
Coordinatio - koordinácia, usporiadanie, harmonická súhra

Cor - srdce

Cor, cordis - srdce

Cordatus - srdcový, srdečný

Cordomyoma - kordomyóm, nezhubný nádor svaloviny srdca

Corona - veniec, koruna, korunka


Coronalis - koronárny, vencovitý, korunový
Corpora - amylacea, arenacea drobné kamienky vytvorené v mozgu (acervulus cerebri)
Corporalis - korporálny, telesný
Corpus - telo, teleso, hrboľ, vyvýšenina
Corpuscula - telieska
Corpuscularis - korpuskulárny, veľmi malý, drobný
Corpusculum - telíčko, teliesko, veľmi malá hmotná častica
Correctio - korekcia, oprava, úprava, náprava
Correlatio - korelácia, vzájomný vzťah, súvislosť
Corruptio - korupcia, morálny úpadok, rozklad, úplatkárstvo
Corruptivus - korupčný, narušený, porušený, podliehajúci skaze
Corruptus - pokazený, poškodený, porušený
Cortex - kôra
Corticalis - kortikálny, kôrový
Corticocerebralis - kortikocerebrálny, týkajúci sa mozgovej kôry
Corticonuclearis - kortikonukleárny, týkajúci sa kôry a jadra mozgu
Corticorubralis - týkajúci sa mozgovej kôry a červeného jadra mozgu
Corticospinalis - týkajúci sa mozgovej kôry a miechy
Corticothalamicus - kortikotalamický, týkajúci sa mozgovej kôry a talamu
Craniectomia - kraniektómia, operačné odstránenie časti lebečnej klenby
Craniocerebralis - kraniocerebrálny, týkajúci sa lebky a mozgu
Cranioneuralgia - kranioneuralgia, silná bolesť v oblasti hlavových nervov
Craniotomia - kraniotómia, chirurgické otvorenie lebky
Cranium - lebka, lebečné kosti ako celok
Creatinaemia - kreatinémia, hladina kreatínu v krvi
Creatura - kreatúra, stvorenie, tvor, bytosť
Crematio - kremácia, spopolnenie
Crematorium - krematorium, budova určená na spopolňovanie mŕtvol
Cremnophobia - kremnofóbia, chorobný pocit strachu a závraty pri pohľade do hĺbky
Cricotomia - krikotómia, chirurgický zásah na prstencovej chrupke
Cricotrachealis - krikotracheálny, týkajúci sa prstencovej chrupky a priedušnice
Cricotracheotomia - krikotracheotómia, chirurgické prerezanie prstencovej chrupky a otvorenie priedušnice
Crimen - obvinenie, žaloba, trestný čin
Criminalis - kriminálny, týkajúci sa trestného činu, trestný
Criminalitas - kriminalita, zločinnosť, previnilosť, trestná činnosť
Crisis - kríza, rozhodný obrat, zvrat, náhla zmena v priebehu choroby, náhly pokles horúčky
Crudus - krvavý, syrový, surový, pokazený, nestrávený
Cruentus - krvavý, obsahujúci krv
Cruor - krv
CT - výpočtová tomografia, zobrazovacia metóda využívajúca rtg. žiarenie, snímané niekoľkými detektormi a spracované počítačom
Cu - chem. značka medi (cuprum) cultura
bunky, tkanivá alebo organizmy vyrastajúce v umelom živom prostredí
Cumulatio - kumulácia, zhromažďovanie, hromadenie, zvyšovanie účinku lieku na organizmus pri jeho dlhodobom užívaní
Cumulativus - nahromadený, nakopený
Cumulus - hromada, nahromadenie, kopa
Cuprum - meď, prvok zn. Cu
Cura - starostlivosť
Curabilis - kurabilný, liečiteľný
Curare - kurare, rastlinná droga používaná juhoamerickými Indiánmi ako šípový jed
Curatela - kuratela, opatrovníctvo
Curatio - ošetrovanie, liečba
Curativus - kuratívny, liečebný, liečivý
Curatus - ošetrený, liečený
Curriculum - popis. (Curriculum vitae = životopis)
Cyanaemia - cyanémia, tmavomodrá krv pri cyanóze
Cyaneus - modravý
Cyanoticus - cyanotický, modrofialovo sfarbený
Cyclus - okruh, pravidelne sa opakujúce zmeny, deje, jednotky toho istého typu
Cylindricus - cylindrický, valcovitý
Cynicus - cynický, bezohľadný, bezcitný, ľahostajný, hrubý, vyzývavo opovržlivý
Cynismus - cynizmus, pohŕdanie mravnosťou, bezohľadné, hrubé, bezcitné správanie
Cysta - vačok, dutina s rôznym, najčastejšie tekutým obsahom.
Cystadenoma - cystadenóm (kystadenóm), epitelový nezhubný nádor s tvorbou dutín, adenóm s cystickými dutinami (cystóm)
Cystická fibróza - mukoviscidóza, vrodená porucha recesívneho génu. Pri tomto ochorení sú postihnuté hlavne pľúca a tráviaca sústava. Charakterizujú ju chronické zmeny v pľúcach a vysoká koncentrácia elektrolytov v pote, z čoho vyplýva i ľudový názov slané deti. Zmenené pľúcne tkanivo ľahko postihne infekcia. Hlieny sú husté, blokujú vývody rôznych orgánov, najmä pankreasu a pečene. V 5-10% sa ochorenie prejaví už u novorodencov. Ak sa toto ochorenie v rodine vyskytlo aspoň raz, riziko ďalšieho výskytu je 25%. K dispozícii je prenatálna diagnostika. Ochorenie nevieme vyliečiť, liečba je zameraná na zmiernenie príznakov, pacienti zomierajú na ťažké infekčné komplikácie.
Cystis - cysta, mechúr, vačok, patologická dutina rôznej veľkosti s vlastnou výstelkou
Cystocarcinoma - cystokarcinóm, malígny variant cystómu, zhubný epitelový nádor s tvorbou dutín
Cystoides - cystoidný, cyste podobný
Cytogenesis - cytogenéza, vznik a vývoj bunky
Cytogenetica - cytogenetika, odbor genetiky zaoberajúci sa chromozómom a jeho významom pre dedičnosť
Cytohistogenesis - cytohistogenéza, vznik a vývoj bunkovej štruktúry
Cytokinesis - cytokinéza, pohyb buniek
Cytologia - cytológia, náuka o bunke, o jej zložení a funkcii
Cytostaticus - cytostatický, zastavujúci rast a delenie buniek, hlavne nádorových
Cytostatikum - látka zabraňujúca rastu nádorovýc


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI