PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

S

S - skratka pre krížové stavce (vertebrae sacrales)
sa - skratka pre sarcoma
Sabouroandites - sabouroandity, rod cudzopasných húb vyvolávajúci kožné ochorenia
Sabulum - hrubý piesok
Saburra - piesok ako záťaž na loď
Saccatus - vakovitý, podobný vaku
Saccharidum - sacharid, cukor
Saccharificatio - sacharifikácia, scukernatenie, premena na cukor
Saccharinum - sacharín, imid kyseliny O-sulfobenzoovej, umelé sladidlo
Saccharisatio - sacharizácia, stanovovanie množstva cukrov v cukrovom roztoku pomocou špeciálneho prístroja sacharometra
Saccharogalactorrhoea - sacharogalaktorea, nadmerná koncentrácia cukru v mlieku
Saccharolysis - sacharolýza, hydrolytické rozloženie sacharózy na glukózu a fruktózu
Saccharometabolismus - látková premena cukrov
Saccharometria - sacharometria, meranie, zisťovanie množstva cukru vo vyšetrovanom roztoku
Saccharometrum - sacharometer, prístroj na stanovovanie množstva cukru v roztoku
Saccharosum, saccharum - sacharóza, disacharid, repný cukor
Sacciformis - sakciformní, vačkovitý, sáčkovitý
Saccularis - patriaci k vačku
Sacculatio - sakulácia, vačkovité vyústenie dutého orgánu
Sacculus - vačok
Saccus - vak, vačok
Sacer - svätý
Sacralgia - sakralgia, bolesti v krížovej oblasti
Sacralis - sakrálny, krížový, týkajúci sa krížovej oblasti
Sadismus - chorobná zvrátenosť prejavujúca sa trýznením iných
Sadomasochismus - sexuálna úchylka, pri ktorej jedinec nachádza sexuálne uspokojenie v trýznení seba aj druhých
Saepe - často
Sagina - pokrm, žrádlo, tuk
Sal - soľ
Salacitas - chlipnosť
Salicylaemia - salicylémia, prítomnosť salicylátov v krvi
Salinus - soľný
Saliva - slina
Salivácia - slinenie
Salivans - (liek) zvyšujúci vylučovanie slín
Salivarius - salivárny, slinný, vzťahujúci sa k sline
Salivatorius - vylučujúci sliny
Salix - vŕba
Salmonella - salmonela, druh tyčinkovitých gramnegatívnych baktérií, patogénnych pre ľudský organizmus
Salmonellosis - salmonelóza, označenie pre choroby vyvolané salmonelami, akútne infekčné ochorenie prebiehajúce pod obrazom gastroenteritídy
Salpingitis - salpingitída, zápal vajcovodu
Salpingocele - salpingokéla, poklesnutie, vydutie vajcovodu
Salpingopalatinus - salpingopalatinný, týkajúci sa Eustachovej trubice a podnebia
Salpinx - trubica, rúra
Salsus - slaný
Saltatio - skákanie
Saltatorius - tancujúci, v tanci sa pohybujúci, pohybujúci sa skokmi
Saltus - skok
Saluber - zdravý
Salubritas - zdravosť, liečivosť
Salus - spása, blaho, zdravie
Salutaris - liečivý, zdraviu prospešný
Salvatella - žila na dorzálnej (zadnej) strane prsta, v minulosti používaná pri liečebnom "púšťaní žilou"
Salvatellus - záchranný
Salvia - šalvia
Salvus - neporušený, zdravý
Samarium - prvok zo skupiny vzácnych zemín, zn. Sm
Sambucus - nigra - baza čierna
Sanabilis - (vy)liečiteľný, (vy)hojiteľný
Sanatio - vyliečenie, vyhojenie, uzdravenie
Sanatorium - liečebný ústav, zariadenie slúžiace na doliečenie niektorých ochorení, prípadne na liečbe zdĺhavých chorôb
Sanatus - vyliečený, uzdravený
Sanguifaciens - krvotvorný, pôsobiaci na tvorbu krvi
Sanguifer - obehový
Sanguificatio - sangvifikácia, tvorba krvi
Sanguineus - krvný, bohato zásobený krvou
Sanguinosus - sangvinózny, krvácajúci, bohatý na krv
Sanguis - krv
Sangvinolentný - krvavý, obsahujúci krv
Sanies - krvavá škvrna, hnisavý výtok
Sanitarius - sanitárny, zdravotnícky
Sanitas - sanita, zdravie, zdravosť
Sanitatio - sanitácia, ozdravenie, uplatnenie zdravotne vyhovujúcich postupov
Sanus - zdravý
Saphenus - viditeľný, povrchový
Sapidus - chutný, príjemný
Sapiens - múdry
Sapientatio - sapientácia, vývojový proces vedúci ku vzniku človeka
Sapo - mydlo, sodné alebo draselné soli vyšších mastných kyselín
Saponaceus - mydlovitý, s prímesou mydla
Saponatus - saponovaný, obsahujúci mydlo
Saponificatio - saponifikácia, zmydelnenie, hydrolýza tukov hydroxidom sodným alebo draselným
Saponificatus - saponifikovaný, zmydelnatený
Saponinum - saponín, glykozid niektorých rastlín, znižujúci povrchové napätie tekutín a zvyšujúci priepustnosť bunkovej membrány
Sapphismus - sapfizmus, lesbická láska, ženská homosexualita
Sapraemia - saprémia, prítomnosť toxických produktov v krvi, vzniknutých účinkom hnilobných baktérií
Saprodontia - saprodoncia, zubný kaz
Saprogenes - saprogénny, tvoriaci hnis, vznikajúci pri hnilobe
Sarcina - balík, zväzok
Sarcoma - sarkóm, bunkový nezrelý nádor mezenchýmového pôvodu
Sarcomatosis - sarkomatóza, prítomnosť a rast sarkómu v rôznych častiach tela
Sarcomatosus - sarkomatózny, týkajúci sa sarkómu, nádorového bujnenia
Sarcopenia - sarkopénia, úbytok svalovej hmotysartorius
Satelles - satelit
Satellitiferus - nesúci satelit
Satis - dosť
Satisfactio - satisfakcia, zadosťučinenie
Saturatio - saturácia, nasýtenie, vysýtenie
Saturatus - saturovaný, nasýtený, uspokojený
Saturnismus - otrava olovom alebo jeho zlúčeninami
Saturnotheraphia - saturnoterapia, liečba olovom
Satyriasis - satyrióza, chorobne zvýšený pohlavný pud u mužov
Saxifraga - rastlina, jej extrakty sa v medicíne používajú na rozpúšťanie močových kameňov
Sb - chemická značka antimonu (stibium)
Sc - chemická značka scandia
Scabies - svrab, parazitálna choroba kože spôsobená roztočmi
Scabiophobia - skabiofóbia, chorobný strach zo svrabu
Scabrities - zdrsnenie, zrohovatenie kože
Scala - schody, škála, rebrík
Scalpellum - skalpel, nôž (chirurgický)
Scan - prezerať
Scandium - prvok zn. Sc
Scapha - skafa, čln, vyhĺbenina, ryha, jama
Scaphoideus - skafoidný, lodičkovitý, člnkovitý
Scapula - skapula, lopatka
Scapularis - skapulárny, lopatkový
Scapus - výčnelok, kmeň, valec
Scarificatio - skarifikácia, zoškrabovanie povrchových vrstiev pokožky na ohraničenom malom mieste s cieľom dosiahnuť rýchle vstrebanie látky aplikovanej na toto miesto
Scarlatina - šarlach, skarlatina, infekčné streptokokové ochorenie charakterizované angínou, exantémom, event. orgánovými komplikáciami a neskôr olupovaním kože
Scarlatiniformis - skarlatiniformný, podobný šarlachu
Scatacratia - skatakrácia, inkontinencia, neudržanie stolice
Scatophagia - skatofágia, pojedanie výkalov
Scatophilia - skatofília, perverzná záľuba pre špinu
Scatula - krabička
Scelalgia - skelalgia, bolesti v nohách
Sceletologia - skeletológia, náuka o kostre
Sceletotopia - skeletotopia, určovanie polohy orgánov s priemetom na okolité časti kostry
Sceletum - skelet, kostra
Schema - náčrt, vyznačenie hlavných znakov, tvar, podoba
Schematicus - schematický, schémou vyjadrený, náčrtový, polohový, tvarový
Schizoaffectivus - schizoafektívny, s prejavmi mániodepresivity a schizofrénie
Schizoides - schizoidný, podobný schizofrénii, abnormálne uzavretý, plachý
Schizomania - schizománia, schizoafektívna forma schizofrénie
Schizophasia - schizofázia, chorobne zmätená, nezrozumiteľná reč
Schizophrenia - schizofrénia, rázštep myslenia, duševná porucha, pre ktorú je charakteristická porucha myslenia a konania, vedie k poruche a rozpadu osobnosti
Schizophrenicus - schizofrenický, týkajúci sa schizofrénie
Schizophreniformis - schizofreniformný, podobný schizofrénii
Scientia - znalosť, učenosť
Scilla (squilla) - morská cibuľa
Scillismus - otrava morskou cibuľou
Scintillans - iskriaci
Scintillatio - iskrenie, svetelné záblesky vznikajúce v niektorých látkach (scintilátoroch) pri prechode nabitých častíc
Scirrhosus - scirhózny, tvrdý
Scissura - štiepenie, krájanie, trhlina, rozštep, trhlina
Scissus - rozštiepený
Sclera - skléra, bielko, vonkajší obal oka
Scleradenitis - skleradenitída, zápalové stvrdnutie žliaz
Sclerema - skleróm, stvrdnutie tkaniva, najmä koža (sklerodermia)
Scleritis - skleritída, zápal bielka
Scleroticus - sklerotický, stvrdnutý, skôrnatený
Sclerotisatio - sklerotizácia, proces vedúci ku kôrnateniu
Sclopetarius - strelný
Scoliokyphosis - skoliokyfóza, vychýlenie chrbtice od osy vo frontálnej (čelovej) rovine, skomplikované patologickým ohnutím chrbtice v sagitálnej rovine
Scoliosis - vychýlenie chrbtice nabok
Scolioticus - skoliotický, týkajúci sa skoliózy
Scopophilia - skopofília, zvrátené pohlavné ukájanie z pozorovania nahej osoby alebo pohlavného styku iných osôb (voyeurizmus)
Scopophobia - skopofóbia, chorobný strach z obnaženia
Scoptophobia - skoptofóbia, pocit menejcennosti, patologický strach, obava
Scorbuticus - skorbutický, týkajúci sa skorbutu
Scorbutus - skorbut, ochorenie z nedostatku vitamínu C
Scotodinia - skotodínia, závrat spojený s mdlobou
Scotophilia - skotofília, radosť z temnoty, záľuba v tme
Scotophobia - skotofóbia, chorobný strach z tmy
Scotopia - skotopia, videnie v tme, adaptácia zraku na tmu
Scotopicus - skotopický, zreteľný v tme
Scototherapia - skototerapia, liečba s vylúčením svetla
Screening - metóda hromadného zisťovania určitých porúch zdravia v začiatočných štádiách
Scriptorius - písací, pisársky
Scrobiculus - jamka
Scrofulosis - skrofulóza, kazeózna lymfadenitída krčných uzlín
Scrofulosus - skrofulózny, týkajúci sa skrofulózy
Scrotalis - skrotálny, mieškový
Scruposus - kamenný, tvrdý
Scrupulositas - skrupulozita, chorobná úzkostlivosť, chorobná túžba po vedomostiach
Scrupulosus - drsný, úzkostlivý, nadmerne presný, prehnane starostlivý
Scutula - valec
Scutulum - štítok, šupinka
Scutum - štít
Scyphoides - skyfoidný, podobný poháru
Scyphus - skyfus, pohár, poháru podobný útvar
Se - chemická značka selénia
Sebaceus - lojový, mazový, produkujúci loj, maz
Sebocystis - sebocysta, mazová cysta, rozšírená žliazka vyplnená mazom
Sebolithos - sebolit, konkrement v mazovej žľaze
Seborea - nadmerný mazotok
Seborrhoea - seborea, mazotok, nadmerné vylučovanie kožného mazu
Sebum - loj, tuk
Secernens - secernujúci, vylučujúci
Secernovať - oddeľovať, vylučovať
Secessus - odlúčenie, odchádzanie
Seclusa - sekluza, liečivo, ktoré musí byť v lekárni uschované na špeciálnom, uzavretom mieste
Seclusio - seklúzia, odlúčenie, odtrhnutie
Secretagogus - podporujúci sekréciu
Secretio - sekrécia, vylučovanie, tvorba
Secretoinhibitor - látka tlmiaca vylučovanie sekrétu
Secretolysis - sekretolýza, rozpúšťanie sekrétu, uvoľnenie sekrétu
Secretum - sekrét, látka vylučovaná napr. žľazami, bunkami apod.
Sectilis - sekaný, rezaný
Sectio - sekcia, rez, delenie, časť
Sectus - sečný
Secundarius - sekundárny, druhotný
Secundum - druhýkrát, podľa, po
Secundus - druhý, nasledujúci
Sedácia - ukľudnenie, utíšenie
Sedatio - ukľudnenie, upokojenie
Sedatívny - ukľudňujúci, utišujúci
Sedativus - ukľudňujúci, upokojujúci, uspávajúci
Sedes - sídlo, kreslo
Sedimentatio - sedimentácia, klesanie a hromadenie tuhých častíc v kvapaline alebo plyne vyvolané rôznou špecifickou hmotnosťou
Sedimentum - sediment, usadenina
Segmentalis - segmentový, úsekový
Segmentatio - segmentácia, článkovanie, delenie na úseky
Segmentum - segment, úsek, časť
Segregatio - segregácia, odlučovanie, oddeľovanie
Sekrét - výlučok, výpotok
Sekvestrácia - oddelenie, odlúčenie odumretého tkaniva od živého
Selectio - selekcia, výber
Selectivus - selektívny, výberový
Selectus - vybraný, odlúčený, vylúčený
Selene - mesiac
Selenium - selenium, prvok zn. Se
Sella - sedlo, sedadlo, stolička, kreslo
Sellaris - sedlový, sedlovitý, vzťahujúci sa k sella turcica
Semeiologia - semeiológia, náuka o príznakoch choroby
Semel - raz
Semen - semeno
Semiapertus - pootvorený, polootvorený
Semicoctus - polo- uvarený, nedovarený
Semicoma - semikóma, kvantitatívna porucha vedomia, sopor
Semidominans - semidominantný, neúplne prevládajúci, prevažujúci (polovičná dominancia)
Semiflexio - semiflexia, čiastočné ohnutie
Semiluna - polmesiac
Semiluxatio - semiluxácia, subluxácia, neúplné vyvrtnutie
Semimortuus - polomŕtvy
Seminalis - seminálny, semenný, vzťahujúci sa k semenu
Seminatio - seminácia, oplodnenie
Seminologia - seminológia, náuka zaoberajúca sa štúdiom oplodnenia
Seminoma - seminóm, karcinóm semenníka (seminálny karcinóm, spermatocytóm)
Seminucleus - seminukleus, polojadro
Seminuria - seminúria, prítomnosť semena v moči
Semiographia - semiografia, popis príznakov choroby
Semiologia - semiológia, náuka o prejavoch choroby, štúdium zoskupovania príznakov (symptómov) do syndrómu
Semioticus -semiotický, príznakový, prejavový
Senectus - staroba, vysoký vek
Senega - Polygala senega, rastlina pochádzajúca zo Severnej Ameriky, jej vysušený koreň sa používa na prípravu liečiv s expektoračným účinkom
Senescentia - senescencia, starnutie
Senex - starec, starý človek
Senilis - senilný, starecký
Senilismus - predčasné starnutie, zostarnutie
Senilitas - senilita, starecký vek spojený s ubúdaním telesných a duševných schopností, stareckosť
Senium - staroba, starecká slabosť
Sensatio - senzácia, silné vnímanie, cítenie, podráždenie
Sensibilis - senzibilný, prístupný zmyslovému vnímaniu
Sensibilisatio - senzibilizácia, prebudenie, podnietenie citlivosti s následným urýchlením reakcie na rôzne podnety
Sensitivitas - senzitivita, citlivosť, schopnosť vnímať a zhodnotiť rôzne podnety a reagovať na ne
Sensitivus - senzitívny, citlivý, vnímavý, precitlivelý
Sensomobilitas - senzomobilita, schopnosť reakcia na zmyslové podnety pohybom
Sensomotoricus - senzomotorický, vzťahujúci sa k citlivosti a pohybu
Sensorialis - týkajúci sa vedomia
Sensorium - vedomie, vnímanie
Sensorius - senzorický, vnímateľný
Sensualitas - senzualita, schopnosť vnímania
Sensus - zmysel, počiatok, vnímanie, vnem
Senzibilizácia - zvýšená citlivosť, vnímavosť
Senzorický - zmyslový, rozoznateľný zmyslovými orgánmi
Separabilis - separačný, oddeliteľný, odlučiteľný
Separanda (remedia) - liečivá uskladňované oddelene od ostatných liekov
Separatio - separácia, oddelenie, odlúčenie
Separator - separátor, oddeľovač (napr. krviniek)
Separatus - separovaný, oddelený
Sepedogenesis, - sepedogenéza, pôvod, vznik sepsy
Sepedon - hnitie, otrava
Sepsis - sepsa - otrava krvi, ochorenie spôsobené opakovaným alebo trvalým zaplavovaním organizmu baktériami a organizmus pri zníženej obranyschopnosti stratil schopnosť lokalizovať nákazu
Septalis - septálny, priehradkový
Septatio - vytvorenie priehradky, rozdelenie priehradkami
Septicus - septický, týkajúci sa sepsy
Septies - sedemkrát
Septimus - siedmy
Septulum - malá úzka priehradka
Septum - prepážka
Septus - oddelený, rozdelený priehradkou
Sepulcralis - pohrebný
Sepulcrum - náhrobok
Sequester - sprostredkujúci, uchovávajúci
Sequestratio - sekvestrácia, tvorba sekvestrov, odlúčenie, uvoľnenie odumretej časti tkaniva od živého tkaniva
Sericum - hodváb, hodvábna látka
Series - séria, rada, poradie
Serinum - serín, alifatická aminokyselina obsahujúca hydroxylovú skupinu (kyselina a-amino-b- hydroxypropionová)
Sermo - reč, rozhovor
Sero - neskoro
Serogenesis - sérogenéza, tvorba séra
Serologia - serológia, náuka o vlastnostiach a reakciách (najmä imunologických) krvného séra
Seroma - seróm, nahromadenie tekutiny v ohraničenom priestore, ktoré dá vznik útvaru podobajúcemu sa na nádor
Serpens - plazivý, pomaly se šíriaci
Serpiginosus - krúživý, krúživo sa pohybujúci
Serpigo - lišaj, opar
Serratus - pílovitý
Sérum - tekutá zložka krvi, očkovacia látka obsahujúca protilátky
Serus - neskorý
Sesamoides - sezamský
Sex - šesť
Sexies - šesťkrát
Sextus - šiesty
Sexualis - sexuálny, pohlavný
Sexualitas - sexualita, pohlavný život
Sexuologia - sexuológia, náuka o pohlaví, o pohlavnom živote, o pohlavných vzťahoch a úchylkách
Sexus - pohlavie
Sfinkter - zvierač
Shock - šok, pokles krvného tlaku s následným poklesom prekrvenia tkanív pri nepomere medzi objemom krvi a objemom krvného riečišťa
Shunt - bočník, paralelné pripojenie
Si - chemická značka kremíka (silicium)
Sibilans - syčiaci, pištiaci
Sibilus - sykot, syčanie, pískanie
Siccatus - usušený, vysušený
Siccitas - suchosť, vyschlosť
Siccus - suchý, vyschnutý, vysušený
Sick sinus syndrom - syndróm chorého uzla, druh srdcovej arytmie, pri ktorej sa striedajú rýchle a pomalé supraventrikulárne rytmy
Siderans - rýchlo prebiehajúci
Sideratio - siderácia, náhle narušenie životných pochodov vedúce až k náhlej smrti, napr. mŕtvica
Siderocytus - siderocyt, červená krvinka obsahujúca drobné čiastočky voľného železa
Siderodromophobia - siderodromofóbia, chorobný strach z jazdy vlakom alebo autom
Siderofibrosis - siderofibróza, zmnoženie väziva, fibróza s prímesou železa alebo jeho zlúčenín
Sideropenia - sideropénia, nedostatok železa (v krvi)
Siderosilicosis - siderosilikóza, zaprášenie pľúc prachom obsahujúcim oxid kremičitý a čiastočky železa alebo železnej rudy
Siderosis - sideróza, nadmerné ukladanie zlúčenín železa v tkanivách
Sigmatismus - nesprávne vyslovovanie sykavých hlások s, z
Signa, signetur (SS) - označ (ako užívať liek)
Signatura - signatura, označenie o užívaní lieku
Significans - štatisticky významný, prejavujúci sa, výrazný, signifikantný
Significatio - signifikácia, označenie, naznačenie, prejavenie
Signum - znamenie, znak, známka, doklad
Silens - mlčiaci, utajený, neprejavujúci sa
Silex - tvrdý kameň, kremeň
Silicium - kremík, prvok zn. Si
Silicosis - silikóza (pľúc), zaprášenie pľúc prachom oxidu kremičitého
Silicotuberculosis - silikotuberkulóza, pľúca postihnuté súčasne silikózou a tuberkulózou
Siliqua - struk, strukovina
Silvaticus - lesný, divoký
Similitudo - podobnosť, pravdepodobnosť
Simplex - jednoduchý
Simplicitas - jednoduchosť, poctivosť
Simul - zároveň, súčasne, zrazu
Simulans - simulujúci, predstierajúci chorobu
Simulatio - simulácia, pretvárka, predstieranie choroby
Simultaneus - súčasný
Sinapis - horčica
Sinapismus - horčičná masť, náplasť
Sinciput - tvárová, predná časť hlavy
Singularis - singulárny, ojedinelý, jednotlivý
Singuli - po jednom
Singultatio - singultácia, čkanie, štikútanie, zajakanie
Singultus - čkanie
Sinister - ľavý
Sinistralitas - ľavorukosť, ľavoruká osoba (ľavák)
Sinistrocardia - sinistrokardia, uloženie srdca viac do ľava
Sinistrocerebralis - sinistrocerebrálny, týkajúci sa ľavej mozgovej hemisféry
Sinoatrialis - sinoatriálny, týkajúci sa žilového splavu srdcovej predsiene
Sinosus -bohatý na zakrivenia
Sinoventricularis - sinoventrikulárny, týkajúci sa predsiene a komory srdca
Sinus - zátoka, záliv, záhyb, oblúk, splav, dutina
Sinusographia - sinusografia durálna, röntgenové znázornenie splavov tvrdej mozgovej pleny pomocou kontrastnej látky
Sinusoides - sinusoidný, podobný dutine
Sinusotomia - sinusotómia, chirurgické otvorenie dutiny
Siriasis - siriáza, úpal, celkové prehriatie organizmu bez priameho pôsobenia slnečného žiarenia
Sirupus - sirup, cukrový roztok s prímesou rôznych látok (ovocia, plodov)
Sit(i)ologia - sitiológia, náuka o výžive, dietetika
Sit(i)omania - sit(i)ománia, chorobná túžba po jedle
Sit(i)ophobia - sit(i)ofóbia, chorobný strach z jedla, odmietanie jedla
Sitieirgia - sitieirgia, odmietanie jedla, potravy
Sitotherapia - sitoterapia, liečba vybraným jedlom, diétou
Sitotoxinum - sitotoxín, jedovatá látka nachádzajúca sa v potrave
Situatio - situácia, stav, poloha, rozpoloženie
Situs - poloha, uloženie, umiestnenie
Skabies - svrab
Skelalgia - skelalgia, bolesti nôh
Skeletálny - kostrový
Skeletisatio - skeletizácia, extrémna vychudnutosť, až je viditeľná kostra
Skléra - očné bielko
Sklerotizácia - proces vedúci k zmnoženiu väziva
Skorbut - choroba vyvolaná nedostatkom vitamínu C
Skrotum - miešok (u muža)
Smegma - maz
Sociabilitas - sociabilita, schopnosť vytvárať medziľudské vzťahy, spoločenskosť
Socialis - sociálny, týkajúci sa ľudskej spoločnosti, spoločenský
Socialisatio - socializácia, zapojenie indivídua do ľudského spoločenstva po společenskej, pracovnej i subjektívnej stránke
Societas - spoločnosť, zväzok
Sociologia - sociológia, náuka o ľudskej spoločnosti, o spoločenských javoch a vzťahoch
Sociometria - sociometria, odvetvie sociálnych vied, skúmajúce štruktúru vzájomných vzťahov jedincov vo vnútri sociálnej skupiny
Sociopathia - sociopatia, negatívne postoje voči spoločnosti, nepriateľský spôsob správania sa
Sociotherapia - socioterapia, liečba chorých so snahou začleniť ich do spoločnosti
Socordia - tuposť, duševná obmedzenosť
Sodaemia - sodémia, prítomnosť uhličitanu sodného v krvi
Sodoku - horúčkové ochorenie vzniknuté po pohryznutí potkanom
Sodomia - sodomia, pohlavná zvrátenosť, pohlavný styk so zvieraťom
Software - súhrn počítačových programov určitého zamerania
Sol - zložka koloidného roztoku
Solacium - útecha
Solaninum - solanín, jedovatý alkaloid nachádzajúci sa napr. v klíčkoch zemiakov
Solanismus - otrava solanínom
Solanum - ľuľok
Solaris - solárny, slnečný
Solarium - zariadenie slúžiace na ožarovanie ultrafialovými alebo infračervenými lúčmi
Solen, solenos - rúra, kanál
Soleus - lýtkový
Soliditas - hustota, hutnosť
Solidum - pevná, tvrdá pôda
Solidus - pevný, silný, hutný, tvrdý
Soliloquia - solilokvia, samomluva, rozprávanie si pre seba samého
Solipsismus - solipsizmus, individualizmus, idealistický názor pokladajúci vlastné ja za jedinú realitu
Solitarius - osamelý, samotný, oddelený, sám o sebe
Solitárny - osamelý, samotný
Solitudo - samota, opustenosť
Sollemnis - pravidelný, výročný, slávnostný
Sollicitatio - nepokoj, vzrušenie
Sollicitus - vzbúrený, vzrušujúci
Sollux - solux, prístroj určený na liečbu svetlom a teplom, infračervený žiarič
Solubilis - rozpustný
Solubilný - rozpustný
Solum - pôda, zem, základ, dno
Solus - samotný
Solutio - solúcia, rozviazanie, uvoľnenie, rozpustenie, roztok
Solutus - rozpustený
Solvens - solventný, rozpúšťajúci, uvoľňujúci, rušiaci
Soma - telo
Somasthenia - somasténia, telesná slabosť, vyčerpanosť
Somatalgia - somatalgia, telesná bolesť
Somatický - telový
Somaticus - somatický, telesný, týkajúci sa tela
Somatisatio - somatizácia, udávanie rôznych telesných ťažkostí u ľudí s neurotickým syndrómom
Somatizácia - odvedenie, prenesenie psychického napätia vzniknutého pri nedosahovaní cieľa do telesnej oblasti
Somatogenes - somatogénny, telesného pôvodu, označenie pre vlastnosti telesného pôvodu
Somatogénny - týkajúci sa tela, pochádzajúci z tela
Somatologia - somatológia, náuka o tele, o jeho zložení, funkciách a vlastnostiach
Somatoma - somatóm, prvosegment, somit, základ stredného zárodočného listu
Somatomegalia - somatomegália, abnormálne veľký vzrast
Somatometria - somatometria, meranie jednotlivých častí tela podľa stanovených postupov
Somatomotoricus - somatomotorický, týkajúci sa hybnosti tela
Somatopaedia - somatopédia, vedný odbor špeciálnej defektologickej pedagogiky, zaoberajúci sa výchovou telesne postihnutých
Somatopsychicus - somatopsychický, vzťahujúci sa k telesným a duševným funkciám
Somatoscopia - somatoskopia, telesná prehliadka
Somatosexualis - somatosexuálny, vzťahujúci sa k telesnému a pohlavnému vývoju
Somatotomia - somatotómia, anatómia ľudského tela
Somatotypus - somatotyp, súhrn všetkých tvarových a funkčných znakov jedinca podmienených dedičnosťou a vytváraný vplyvmi prostredia
Somnambulismus - námesačnosť, porucha spánku, pri ktorej spiaci človek napr. chodí alebo vykonáva zložitejšie pohyby úplne automaticky, po zobudení sa nato nepamätá
Somnambulus - námesačník
Somnifer - uspávajúci, prinášajúci spánok
Somnipathia - somnipatia, porucha spánku, rušený spánok
Somnium - sen, snenie
Somnolencia - ľahká kvantitatívna porucha vedomia, spavosť
Somnolentus - somnolentný, spavý, ospalý, trpiaci ospalosťou
Somnoloquentia, somnoloquia - somnolokvencia, rozprávanie zo spánku
Somnus - spánok
Son - porovnávacia jednotka hlasitosti
Sonitus - zvuk, zvučanie, šum, hučanie
Sonografia - vyšetrene ultrazvukom
Sonogramma - sonogram, grafický záznam ultrazvukového signálu, ktorý je transponovaný na elektrické napätie
Sonographia - sonografia, neinvazívna vyšetrovacia metóda využívajúca ultrazvukové vlny
Sonor - zvuk, šum
Sonorus - zvučný, šumiaci, hučiaci
Sonus - zvuk
Sophisma - sofizma, klamný, zdanlivo správny záver vyvodený s úmyslom oklamať
Sopor - kvantitatívna porucha vedomia ťažšieho stupňa
Soporifer - prinášajúci, navodzujúci hlboký spánok
Soporosus - soporózny, v hlbokom spánku, s poruchou vedomia
Sorbitio - srkanie
Sorbitolum - sorbitol, cukrový alkohol
Sordes - nečistota, špina
Sordidus - špinavý, nečistý
Sorptio - sorpcia, vstrebávanie, pohlcovanie
Spanaemia - spanémia, chudokrvnosť (anémia)
Sparadrapum - leukoplast
Spargosis - "spargóza, kožný opuch
Spasmoanalgeticus - spazmoanalgetický, pôsobiaci proti kŕčovým bolestiam (kolikám)
Spasmogenes - spazmogénny, spôsobujúci kŕče
Spasmolysis - spazmolýza, uvoľnenie kŕča
Spasmolyticum - látka uvoľňujúca kŕče hladkej svaloviny
Spasmolyticus - spazmolytický, uvoľňujúci kŕče
Spasmophemia - spazmofémia, koktavosť
Spasmophilia - spazmofília, zvýšená nervovosvalová dráždivosť so sklonom ku kŕčom svalstva
Spasmus - kŕč, zovretie, kŕčovité stiahnutie, vôľou neovplyvniteľná svalová kontrakcia
Spasticita - zvýšené napätie svalových vlákien
Spasticitas - spasticita, zvýšené napätie svalových vlákien (napr. pri poškodení centrálneho motoneurónu)
Spasticus - spastický, kŕčovitý, kŕčový, zvierajúci
Spatium - priestor, miesto, vzdialenosť
Spazmolytikum - látka uvoľňujúca kŕče hladkej svaloviny
Spazmus - kŕč
Specialis - špeciálny, zvláštny (opak generalis)
Specialitas - špecialita, zvláštnosť
Species - vzhľad, podoba, jav
Specificatio - špecifikácia, bližšie určenie, triedenie, členenie podľa druhu, vlastnosti
Specificus - špecifický, druhový, zvláštny, vlastný niečomu, napr. nejakej chorobe
Specillum - zrkadielko, sonda
Specimen - ukážka, príklad, dôkaz
Speciosus - nápadný
Spectabilis - viditeľný, obdivuhodný
Spectans - hľadiaci, skúmajúci, vyhľadávajúci, smerujúci
Spectroscopia - spektroskopia, vizuálne pozorovanie spektra
Spectrum - spektrum (viditeľné), sled jednoduchých základných farieb vzniknutý rozkladom zloženého (bieleho) svetla
Speculatio - špekulácia, skúmanie, bádanie väčšinou abstraktné
Speculum - zrkadlo, obraz v zrkadle
Spelaeum - jaskyňa, dutina
Sperma - semeno, zrelé spermie spolu so sekrétom prídavných pohlavných žliaz
Spermaticus - spermatický, semenný, vzťahujúci sa k semenu
Spermatolysis - spermatolýza, rozpad spermií
Spermia - mužská pohlavná bunka.
Spermicidus - spermicidný, ničiaci semeno na zabránenie oplodneniu
Sperminum - spermín, látka izolovaná z prostatického sekrétu s bakteriostatickým účinkom
Spermiobanka - zariadenie, v ktorom sú v tekutom dusíku, pri veľmi nízkych teplotách uložené spermie.
Spermiogenesis - spermiogenéza, tvorba spermií
Spes - nádej
Sphaceloderma - sfaceloderma, gangréna, sneť kože
Sphacelus - sfacelus, vlhká sneť
Sphaera - sféra, guľa
Sphaericus - sférický, guľatý, guľovitý
Sphaerula - sferula, gulička
Sphagitis - sfagitída, zápal hrdla
Sphagnos - mech
Sphincter - zvierač, sfinkter
Sphygmicus - sfygmický, týkajúci sa tepu
Sphygmobolometria - sfygmobolometria, meranie a zaznamenávanie tepu
Sphygmocardiographia - sfygmokardiografia, registrácia tepu a súčasne aj srdcovej činnosti
Sphygmodynamometria - sfygmodynamometria, meranie sily tepu
Sphygmogramma - sfygmogram, grafický záznam tepu, objemové zmeny tepny
Sphygmographia - sfygmografia, zaznamenávanie arteriálneho tepu, tepovej vlny
Sphygmographon - sfygmograf, špeciálny prístroj na zaznamenávanie tepu
Sphygmologia - sfygmológia, náuka o krvnom pulze, tepe
Sphygmomanometron - sfygmomanometer, prístroj na meranie krvného tlaku
Sphygmometron - sfygmometer, prístroj na meranie tepu
Sphygmopalpatio - sfygmopalpácia, vyšetrovanie tepu pohmatom
Sphygmoscopia - sfygmoskopia, vyšetrovanie sily tepovej vlny
Sphygmotonometria - sfygmotonometria, meranie zmien napätia, pulzácie artérie
Sphygmotonometron - sfygmotonometer, prístroj a meranie elasticity a napätia steny tepny
Spica - klas, klasový, krížový obväz
Spiculum - malá, ihle podobná kostička
Spiloma - névus
Spina - tŕň, hrebeň, hrbolček
Spinalgia - spinalgia, bolestivosť chrbtice
Spinalis - spinálny, tŕňový, hrebeňový
Spinálny - týkajúci sa chrbtice, miechy
Spinatus - majúci tŕň, hrebeň, hrebeňovitý, tŕňovitý
Spinosus - tŕnitý, bohatý na tŕne
Spira - špirála, závit, Curschmannove špirály, špirálovité útvary často nachádzané v spúte pacientov s prieduškovou astmou
Spiradenitis - spiradenitída, zápal potných žliaz
Spiradenoma - spiradenóm, nádor potných žliaz
Spiralis - špirálový, závitový, kruhový
Spirituosus - spirituózny, obsahujúci alkohol, alkoholový
Spiritus - dych, duch
Spirometria - funkčné vyšetrenie dýchacích ciest, meranie pľúcnych objemov
Spirometron - spirometer, prístroj na meranie pľúcnych ventilačných hodnôt
Spissans - hustnúci, zhustený
Spissitudo - hustota, hutnosť
Spissus - hustý
Splanchnický - útrobný, vzťahujúci sa k vnútornostiam
Splanchnicus - splanchnický, útrobný, vzťahujúci sa k vnútornostiam
Splanchnocele - splanchnokéla, vydutie vnútorných orgánov
Splanchnocystosis - splanchnocystóza, tvorba cýst v brušných orgánoch
Splen - slezina
Splenalgia - splenalgia, bolestivosť sleziny
Splenculus - slezinka, prídavná slezina
Splenium - obklad, sťahujúci obväz
Splenius - obväzový
Splenulus - rudimentárna slezina
Spodiomyelitis - spodiomyelitída, zápal šedej hmoty miechy (poliomyelitída)
Spodogenes - spodogénny, vzniknutý z rozrušeného, odumretého tkaniva
Spondylalgia - spondylalgia, bolesť stavcov
Spondylarthritis - zápal stavcových kĺbov
Spondylarthrosis - spondylartróza, degeneratívne procesy chrbtice s postihnutím medzistavcových kĺbov
Spondylitída - zápal stavcov
Spondylitis - zápal stavcov
Spondylóza - degeneratívne zmeny medzistavcových platničiek, ktoré vedú k tvorbe výrastkov
Spondylus - stavec
Spongiosis - medullae renis cysticky rozšírené obličkové pyramídy
Spongiosus - spongiózny, hubovitý
Spongium - anguli iridocornealis väzivová trámčina v uhle medzi rohovkou a dúhovkou
Spontaneus - spontánny, dobrovoľný, samovoľný
Spóra - pokojový stav mikroorganizmu, v ktorom je mimoriadne odolný na vonkajšie podmienky
Sporadicus - sporadický, ojedinelý, vzácny
Sporangium - špecializovaná štruktúra húb tvoriaca spóry
Sporocystis - sporocysta, vakovitý útvar vývojového štádia motolíc
Sporulatio - sporulácia, tvorba spór
Spray - sprej, roztok na rozprašovanie tekutého liečiva
Spuma - pena
Spumeus - penivý, spenený
Spumosus - penový
Spurius - nepravý, podvrhnutý
Squalor - špina, nečistota
Squama - šupina
Squamalis - šupinový, patriaci k šupine
Squamatus - majúci šupinu
Squameus - šupinatý
Squamosus - skvamózny, bohatý na šupiny
Squarrosus - drsný, hranatý, hrboľatý
Stabilis - stabilný, pevný, stály, ustálený
Stabilisatio - stabilizácia, uvedenie do pevného stavu
Stabilitas - stabilita, pevný postoj, nepohnutosť, stálosť
Stacionárny - stály, nemenný, pevný
Stadium - stupeň, obdobie, časový úsek
Stafylokok - druh baktérie
Stagnatio - stagnácia, státie, viaznutie, zastavenie, spomalenie toku krvi v cievach
Stagnum - stojatá voda
Stamen - osnova, niť
Standardisatio - štandardizácia, stanovenie požiadaviek na vlastnosti, zloženie alebo akosť (napr. látok alebo reakčných roztokov)
Stannifer - obsahujúci cín
Stannum - cín, prvok zn. Sn
Stapedialis - stapediálny, týkajúci sa strmienka
Stapedius - strmienkový
Stapes - strmienok, najmenšia z troch sluchových kostičiek
Staphyle - čapík
Staphylinus - hroznovitý, hroznový
Staphylitis - stafylitída, zápal čapíka
Stasis - státie, zastavenie
Stasobasiphobia - stazobazifóbia, úzkostlivý pocit alebo strach zo státia alebo chôdze
Staticus - statický, pokojný, nehybný, nemenný, udržujúci rovnováhu, zaznamenávajúci polohu hlavy
Statim - ihneď
Statio - postoj, postavenie, sídlo
Stationarius - stacionárny, miestny, ustálený, nepostupujúci, pevný, trvalý
Stativus - stály
Status - postoj, stav, pomery, okolnosti
Stáza - nahromadenie a zastavenie
Steal efekt - efekt krádeže, redistribúcia krvi smerom od ischemickej oblasti do oblasti normálnej po podaní lieku s vazodilatačným účinkom
Steatitis - steatitída, zápal tukového tkaniva
Steatocele - steatokéla, kéla (vydutina) obsahujúca tukové tkanivo
Steatocystis - steatocysta, tuková, mazová cysta, mazová žliazka vyplnená vlastným sekrétom
Steatoma - steatóm, nádor z tukového tkaniva
Steatonecrosis - steatonekróza, nekróza tukového tkaniva
Steatopygia - steatopýgia, nadmerné ukladanie tuku na zadnej časti tela
Steatorea - mazotok, stolica obsahujúca nestrávené tuky
Steatosis - steatóza, porucha metabolizmu tukov, patologické hromadenie tukov v plazme buniek
Stella - hviezda
Stellatus - hviezdnatý, hviezdicový
Stelliformis - hviezdicovitý
Stenocardia - stenokardia, zvieravá, tlaková bolesť za hrudnou kosťou spojená s celkovým pocitom úzkosti
Stenoinsufficientia - stenoinsuficiencia, zúženie a nedostatočnosť súčasne, kombinovaná chyba srdcových chlopní
Stenokardia - zvieravá, tlaková bolesť za hrudnou kosťou
Stenosis - zúženie ústia, kanála, vývodu, tepny
Stenoticus - stenotický, zúžený
Stenóza - zúženie ústia, kanála, vývoda, tepny
Stercus - stolica, črevný obsah, výkaly
Stereoagnosis - stereoagnózia, neschopnosť zistiť hmatom priestorové vlastnosti predmetu
Stereoamaurosis - stereoamauróza, úplný nedostatok priestorového videnia
Stereoamblyopia - stereoamblyopia, slabé priestorové videnie
Stereoscopia - stereoskopia, priestorové pozorovanie, vyšetrovanie
Stereoscopicus - stereoskopický, javiaci sa priestorovo, plasticky
Stereosensorium - priestorové vnímanie, vnímanie hmatom
Stereotaxis - stereotaxia, stereotaktická operácia, operačná metóda využívaná v neurochirurgii umožňujúca operovať hlboké štruktúry mozgu a miechy bez ich priameho obnaženia
Stereotypia - stereotýpia, automatické opakovanie neúčelných pohybov, fráz
Stereotypus - stereotyp, pevný, nemenný tvar, stav, návyk používaný automaticky
Sterilis - sterilný, bez choroboplodných zárodkov
Sterilisatio - sterilizácia, zničenie všetkých mikroorganizmov
Sterilisatus - sterilizovaný, zbavený všetkých mikroorganizmov
Sterilita - neplodnosť, môže byť len funkčná, pri nedostatočnej produkcii hormónov, alebo sú jej príčinou závažné vrodené vývojové chyby pohlavných orgánov, pozápalová deštrukcia reprodukčných orgánov a stav pri aktívnej endometrióze.
Sterilitas - sterilita, neplodnosť, neschopnosť dať potomstvo
Sternalgia - sternalgia, bolesť v oblasti hrudnej kosti
Sternalis - sternálny, hrudný
Sternopericardiacus - sternoperikardiálny, týkajúci sa hrudnej kosti a osrdcovníka
Sternopericardialis - sternoperikardiálny, týkajúci sa hrudnej kosti a osrdcovníka
Sternotomia - sternotómia, chirurgické preťatie hrudnej kosti
Sternum - hrudná kosť
Sternutatio - kýchanie
Sternutatorium - látka vyvolávajúca kýchanie
Stertor - chrápanie
Stethaemia - stetémia, stáza krvi v pľúcach, prekrvenie pľúc
Stethographia - stetografia, znázorňovanie srdcových oziev a šelestov pomocou zvláštneho prístroja (stetografu, fonokardiografu)
Stethoscopia - stetoskopia, vyšetrovanie dýchacích a srdcových zvukov posluchom pomocou prístroja stetoskopu (fonendoskopu)
Stethoscopus - stetoskop (fonendoskop), prístroj na počúvanie zvukov pri dýchaní a srdcovej činnosti
Sthenorhinia - stenorínia, úzky nos
Stibium - stibium, antimón, prvok zn. Sb
Stigma - označenie, znamenie, známka, jazva
Stigmatisatio - stigmatizácia, označenie, poznamenanie, poškodenie
Stillicidum - kvapkanie, odkvapkávanie, padanie kvapiek
Stimulácia - hormonálne pôsobenie na vaječníky za účelom rastu viacerých folikulov (nielen jedného) pred umelým oplodnením.
Stimulancium - povzbudzujúca látka
Stimulans - vzpružujúci, povzbudzujúci
Stimulatio - stimulácia, povzbudzovanie, vzpruženie, podráždenie
Stimulator - podnet, zariadenie, ktoré vyrába podnet (elektrický), napr. kardiostimulátor
Stimulus - podnet, popud
Stipes - kmeň, kôl
Stirpes - kmeň, koreň, výhonok
Stomachus - žalúdok
Stomatitída - zápal sliznice ústnej dutiny
Stomatodysodia - stomatodysodia, zápach z úst
Stomatogenes - stomatogénny, ústneho pôvodu
Stomatologia - stomatológia, lekársky vedný odbor, ktorý sa špecializuje na choroby úst, čeľustí a zubov
Stomatoplastica - stomatoplastika, plastická operácia ústnej dutiny
Stomatorrhagia - stomatorágia, krvácanie z úst
Stomatosis - stomatóza, ochorenie úst (všeobecne)
Strabismus - škúlenie
Strabo - škuľavý
Strabometria - strabometria, meranie uhla škúlenia pomocou strabometra
Strabotomia - strabotómia, chirurgický výkon na odstránenie škúlenia
Strangulatio - strangulácia, uškrtenie, zaškrtenie, zahrdúsenie
Strangulatorius - škrtiaci
Stranguria - strangúria, bolestivé močenie, rezavá bolesť pri močení
Stratificatio - stratifikácia, vrstvenie
Stratificatus -vrstvený, rozvrstvený
Stratiformis - stratiformný, vrstevnatý
Stratigramma - stratigram, hĺbkový röntgenový snímok urobený v určitých rovinách, vrstvách (tomogram)
Stratum - vrstva
Stremma - otočenie, podvrtnutie
Strenuus - silný, vytrvalý, náruživý
Strephopodia - strefopódia, "konská noha", zvislá noha
Strephosymbolia - strefosymbólia, označenie pre ťažkosti s čítaním, ktoré sú charakterizované neistotou pri rozlišovaní podobne tvorených, ale opačne orientovaných písmen, alebo tendenciou k zámene poradia písmen v slove alebo prevrátenému smeru čítania
Strepitus - hrmot, šum, šelest
Strepticaemia - streptikémia, prítomnosť streptokokov v krvi, streptokoková bakterémia
Streptococcaemia - streptokokémia, prítomnosť streptokokov v krvi
Streptococcicus - streptokokový, vyvolaný streptokokmi
Streptococcus - streptokok, guľovitá grampozitívna baktéria
Stress - záťaž, tieseň, stav napätia, do ktorého sa dostáva organizmus ohrozený pôsobením silných nepriaznivých činiteľov v oblasti telesnej aj duševnej
Stria - pásikovitá trhlinka v koži pri nadmerne rýchlom zväčšení príslušnej časti tela
Striatus - prúžkovaný
Strictura - striktúra, zúženie, stenčenie
Stricturotomia - strikturotómia, preťatie, uvoľnenie zúženia
Stridens - šuštiaci, šumiaci
Stridor - hvizd, ostrý zvuk, chrčanie pri zúžení horných dýchacích ciest
Stridulosus - stridulózny, šuštiaci, pišťavý, vŕzgavý
Striktúra - chorobné zúženie, zovretosť
Stringens - zvierajúci, sťahujúci
Stroboscopia - štúdium pohybu plicae vocales (hlasiviek) stroboskopom
Stroboscopos - stroboskop, prístoj, ktorým možno pozorovať pohyby hlasiviek rozložené do jednotlivých fáz
Stroma - trámčina, podporné väzivové tkanivo orgánu, základná spojivová zložka
Strontium - stroncium, prvok zn. Sr
Structura - štruktúra, stavba, zloženie (napr. tkaniva)
Structuralis - štruktúrny, vzťahujúci sa ku zloženiu, skladbe
Struma - zväčšená štítna žľaza
Strumectomia - chirurgické odstránenie štítnej žľazy
Strumigenum - strumigén, látky, ktoré obmedzujú tvorbu tyroideálnych hormónov a môžu viesť k vytvoreniu (zväčšeniu) strumy
Strumiprivus - strumiprivný, stav po odstránení štítnej žľazy, spôsobený nečinnosťou štítnej žľazy
Strumitis - strumitída, zápal zväčšenej štítnej žľazy
Strumosus - strumózne zväčšený
Strychninum - strychnín, alkaloid nachádzajúci sa v semenách stromu Strychnos nux-vomica
Strychnismus - otrava strychnínom
Stupiditas - stupidita, tuposť, hlúposť
Stupidus - stupidný, hlúpy, tupý
Stupor - strnulosť, chorobná nehybnosť, stŕpnutie, chorobná meravosť
Stuporosus - strnulý, nehybný
Stuprum - znásilnenie, zhanobenie, zneuctenie
Styliformis - styliformný, tyčinkovitý
Stylus - špicatý kolík, pisátko, tyčinka, stopka
Stypsis - stypsa, zastavenie krvácania podviazaním alebo pomocou liekov
Stypticus - styptikum, sťahujúci, zastavujúci krvácanie
Suavis - príjemný
Sub - pod, dole, spodný
Subacutus - subakútny, menej prudký, týkajúci sa obdobia medzi akútnym a chronickým štádiom choroby
Subalimentatio - subalimentácia, nedostatočná výživa, podvýživa
Subaorticus - nachádzajúci sa pod aortou (pod srdcovnicou)
Subapicalis - subapikálny, podhrotový
Subarcuatus - podoblúkový
Subclinicus - subklinický, týkajúci sa ochorení, ktorých príznaky sú slabé, často až nepostrehnuteľné
Subdeficiens - subdeficitný, slabnúci
Subdelirium - čiastočné, mierne blúznenie
Subendocardialis - subendokardiálny, nachádzajúci sa pod vnútornou výstelkou srdca (pod endokardom)
Subendothelialis - subendotelový, nachádzajúci sa pod endotelom (cievnou výstelkou)
Subepicardialis - subepikardiálny, nachádzajúci sa pod vnútorným listom osrdcovníka (perikardu)
Subepithelialis - subepitelový, nachádzajúci sa pod epitelom (výstelkou)
Subfebrília - zvýšená teplota (medzi 37,1 a 38°C)
Subfebrilis - subfebrilný, zvýšená teplota nižšia ako 38°C
Subgenum - subgén, pojem pre úseky toho istého génu
Subiectum - subjekt, predmet, osoba, činiteľ
Subiectus - nachádzajúci sa pod niečim
Subito - náhle
Subitus - náhly
Sublatio - dvíhanie, oddeľovanie
Subletalis - neúplne smrteľný
Sublimatio - sublimácia, premena tuhej látky na plynnú a naopak
Sublimis - zdvíhajúci sa do výšky
Sublingválne - pod jazyk
Submeningealis - submeningeálny, nachádzajúci sa pod mozgovou plenou
Submentalis - submentálny, podbradový
Submiliaris - submiliárny, menší ako proso
Submissio - submisia, zníženie, poddajnosť, podriadenie sa rádu, cudzej vôli
Subnormalis - subnormálny, podpriemerný, znížený (vývoj, výkonnosť)
Subnumerarius - nedostatočný, nepočetný
Subnutritio - podvýživa
Subordinatio - subordinácia, podriadenosť
Suboxidatio - suboxidácia, nedostatočné okysličovanie
Subpericardialis - subperikardiálny, nachádzajúci sa pod osrdcovníkom
Subpleuralis - subpleurálny, nachádzajúci sa pod pohrudnicou
Subpubicus - subpubický, nachádzajúci sa pod lonovou oblasťou, pod ohanbím
Subpyloricus - nachádzajúci sa pod vrátnicovou žilou
Subscriptio - subskripcia, časť lekárskeho predpisu určujúca zloženie a formu lieku
Subseptus - neúplne rozdelený, nedostatočne oddelený prepážkou, podprepážkový
Subsequens - subsekventný, bezprostredne nasledujúci, sprevádzajúci
Substantia - substancia, hmota, podstata, látka, obsah
Substernalis - substernálny, nachádzajúci sa pod hrudnou kosťou
Substitučná liečba - nahradenie, náhradná liečba
Substituens - nahrádzajúci, vymieňajúci
Substituovaný - nahradený, náhradný
Substitutio - substitúcia, zámena, nahradenie, hľadanie náhrady
Substitutivus - substitučný, náhradný
Substratum - substrát, látka, ktorej chemická premena je katalyzovaná určitým enzýmom
Subtilis - subtilný, jemný
Subtilitas - subtilita, jemnosť
Subtotalis - subtotálny, neúplný
Subtractio - subtrakcia, odčítanie
Subtypus - podtyp
Succedaneus - časovo nasledujúci, nastupujúci
Succenturiatus - vedľajší, prídavný
Succesivus - sukcesívny, po sebe idúci, postupný, ďalší, následný
Succulentus - šťavnatý, presiaknutý, vlhký
Succus, sucus - šťava, výťažok
Succussio - otriasanie
Sucinum - jantár
Suctio - sanie, nasávanie
Sudarium - potný kúpeľ
Sudatio - parný kúpeľ
Sudatorium - teplovzdušný kúpeľ, ktorý slúži na vyvolanie potenia
Sudatorius - podporujúci potenie
Sudor - pot
Sudoralis - sudorálny, týkajúci sa potu, potenia
Sudoratio - sudorácia, potenie, vylučovanie potu
Sudorifer - vyvolávajúci potenie
Sudoriparus - vyvolávajúci, týkajúci sa potenia
Sudorrhoea - sudorea, nadmerné potenie
Sufficiens - poskytujúci, postačujúci, dostatočný
Sufficienter - dostatočne, dostatok
Suffocatio - zadusenie, zahrdúsenie
Suffugium - útočište
Suffusio - sufúzia, podliatina, krvný výron, plošné krvácanie do podkožia
Suggerendus - osoba, ktorá je vystavená sugescii
Suggestibilis - sugestibilný, ovplyvniteľný, podliehajúci vonkajším vplyvom
Suggestibilitas - sugestibilita, ovplyvniteľnosť, podmanivosť jedinca (sugesciou)
Suggestio - sugescia, navodenie určitých myšlienok, pokynov druhému, neúmyselné podliehanie inej osobe bez rozumových dôvodov
Suggestivitas - sugestivita, súhrn pôsobivých faktorov v sugestívnom procese
Suggestivus - sugestívny, týkajúci sa sugescie
Sugillatio - sugilácia, modrina, povrchová krvná podliatina
Sui generis - zvláštny, samostatný
Suicidalis - suicidálny, samovražedný
Suicidálny - samovražedný
Suicídium - samovražda
Suillus - bravčový
Sulcatus - brázdený
Sulciformis - sulciformný, brázdovitý, žliabkovitý
Sulcus - ryha, brázda
Sulfur, sulphur - sulfur, síra, prvok zn. S
Summatio - sumácia, súhrn, nakopenie, nahromadenie
Summitas - vršok, vrcholček
Summus - najvyšší, horný, vrchný
Sumptio - požívanie, užívanie
Super - hore, navrchu, zhora
Superabductio - superabdukcia, extrémna abdukcia, najväčšie možné oddialenie
Superactivitas - superaktivita, abnormálne zvýšená aktivita, činnosť
Superacutus - superakútny, veľmi prudký, veľmi rýchlo prebiehajúci
Superalimentatio - superalimentácia, nadmerná výživa
Supercilium - obočie, brvy
Superdistensio - superdistenziae, nadmerné roztiahnutie
Superexcitatio - superexcitácia, nadmerné, zvýšené vzrušenie, podráždenie
Superextensio - superextenzia, extrémne natiahnutie
Superficialis - superficiálny, povrchový, vrchný
Superficiálny - povrchový
Superficies - povrch, vrchná časť
Superflexio - superflexia, extrémne, najväčšie možné ohnutie
Superfunctio - superfunkcia, zvýšená, nadmerná činnosť
Superior - hore ležiaci, horný (v porovnaní), vrchný
Superpartitio - rozdelenie na nadpočetné diely
Superpositio - superpozícia, postavenie pred niečim, nad niečim v priestorovom alebo časovom zmysle
Superregeneratio - superregenerácia, nadmerná obnova, opätovná tvorba tkanív, orgánu
Supersecretio - supersekrécia, nadmerne zvýšená produkcia
Supersensitatio, supersensitisatio - supersenzitácia, supersenzitizácia, precitlivenosť, reakcie vedúce k precitlivenosti
Supinator - supinátor, sval otáčajúci ruku
Supinus - obrátený hore
Suplementácia - doplnenie, dodanie
Supplementarius - doplnkový, dodatkový
Suppressio - supresia, potlačenie alebo zabudnutie zážitku, najmä bolestného, nepríjemného
Suppressor - supresorický gén, tzn. gén, ktorý potláča efekt základného génu vo fenotype
Suppressorius - supresorický, potláčajúci, schopný potlačiť
Suppurans - hnisajúci, vyvolávajúci hnisanie
Suppuratio - supurácia, hnisanie
Suppuratus - hnisavý, zhnisaný
Supra - hore, z vrchu, vpred, cez, nad
Supraduralis - supradurálny, nachádzajúci sa nad tvrdou mozgovou plenou
Supramarginalis - supramarginálny, nadokrajový, nachádzajúci sa nad okrajom
Supranormalis - supranormálny, idúci nad mieru, nad normu, nadmerný, neobyčajný, nadpriemerný
Suprapleuralis - lokalizovaný nad pohrudnicou
Suprasternalis - suprasternálny, nachádzajúci sa nad hrudnou kosťou
Supraventricularis - supraventrikulárny, nachádzajúci sa nad komorou
Supremus - najvyšší, horný, vrchný
Supresia - potlačenie, spomalenie
Supresívny - potlačujúci, spomaľujúci
Suprimovať - potlačovať, spomaľovať
Sura - lýtko
Suralis - surálny, lýtkový
Surditas - hluchota
Surdomutitas - hluchonemosť
Surdus - hluchý
Surfaktant - tekutina tvorená pľúcnymi bunkami, jej úlohou je čistit dýchacie cesty a brániť spľasnutiu pľúcnych mechúrikov pri výdychu
Suscitatio - suscitácia, vzrušenie, podráždenie
Suspectus - suspektný, podozrivý, budiaci podozrenie
Suspekcia - podozrenie
Suspensio - suspenzia, zdvihnutie, zavesenie
Suspensor - závesný sval
Suspensorium - záves, závesný obväz, podporné zariadenie
Suspirium - vzdych
Sustentaculum - podpora, opora
Sustentans - podopierajúci, podporujúci
Sustentatus - podopretý, opretý, držaný vo výške
Susurrus - šelest, syčanie, bzukot, šepot, hučanie
Sutura - šev
Sychnuria - sychnúria, časté močenie (polakizúria)
Sym - s, spolu
Symbiosis - symbióza, spolužitie dvoch alebo viacerých jedincov vo vzájomnom prospechu
Symbolon - symbol, znak, znamenie
Symmetria - symetria, úmernosť, súmernosť
Symmetricus - symetrický, súmerný
Sympathia - sympatia, zhoda, náklonnosť, záľuba, príchylnosť, súcitenie, kladný vzťah k druhej osobe
Sympatikus - časť autonómneho (útrobného) nervovédo systému
Sympatolytikum - liek potláčajúci vplyv sympatika
Sympatomimetikum - liek povzbudzujúci vplyv sympatika
Symptóm - príznak
Symptoma - symptóm, príznak, prejav
Symptomatická akútna rinitída - nádcha pridružená pri iných chorobách, nie je spôsobená vírusmi
spôsobujúcimu nádchu
Symptomaticus - symptomatický, príznakový, príznačný
Symptomatikum - liek, ktorý ovplyvňuje prejavy choroby, ale nelieči ju
Symptomatológia - náuka o príznakoch, prejavoch choroby
Symptosis - symptóza, zrútenie, miestne alebo celkové
Sympus - jedinec so zrastenými dolnými končatinami, siréna (sympodia)
Synalgia - synalgia, pociťovanie bolesti v lokalizáciách, ktoré sú viac alebo menej vzdialené od miesta zdroja bolesti (napr. bolesti pri stenokardii podmienené ochorením srdca pacient cíti aj v ľavej hornej končatine)
Syncarcinogenesis - synkarcinogenéza, vznik rakoviny vzájomným pôsobením rôznych faktorov karcinogenézy
Syncarcinolysis - synkarcinolýza, vzájomné spolupôsobenie viacerých látok obmedzujúcich rast rakoviny
Synchronicus - synchrónny, súčasný, vznikajúci v rovnakom čase, prebiehajúci v rovnakom čase
Synchronisatio - synchronizácia, uvedenie nejakej činnosti do časovej jednoty
Synchronismus - synchronizmus, súčasnosť, stav, pri ktorom sú rôzne deje uvedené do rovnakého chodu
Syncopa - synkopa, prechodná a krátkodobá strata vedomia následkom nedostatočného prietoku krvi mozgom
Syncretio - zrastenie
Syndróm - súbor príznakov charakterizujúcich určité ochorenie
Syndromologia - syndromológia, náuka o syndrómoch
Synergeticus - synergetický, súčinný, napomáhajúci, spolupôsobiaci (synergický)
Synergia - synergia, súčinnosť, spolupôsobenie, spoluovplyvňovanie, posilňovanie
Synergický - súčinný, spolupôsobiaci
Synergismus - úmerné zosilovanie účinku lieku kombinovaním dvoch alebo aj viacerých liečiv približne rovnako pôsobiacich (opak antagonizmu), súčinnosť, zosilovanie
Syngamia - syngamia, spojenie buniek, pohlavné rozmnožovanie
Syngenes - syngénny, vo vzťahu ku geneticky identickému jedincovi, syngénna kostná dreň, kostná dreň získaná na transplantáciu, kde darca a príjemca sú jednovaječné dvojčatá
Syngenesis - syngenéza, súčasný, spoločný vznik (napr. niekoľkých vrodených chýb)
Synizesis - synizéza, uzáver
Synkinesis - synkinéza,mimovôľový pohyb, ktorý je príčinne závislý od iného pohybu (napr. pohyb rúk pri chôdzi)
Synocha - dlho trvajúca teplota (febris continua)
Synovia - synovia, názov pre výživnú látku orgánov
Syntaxis - skladba, usporiadanie
Synthesis - syntéza, zhrnutie, skladanie, zlučovanie, spájanie
Syntheticus - syntetický, zlúčený, spojený, umelo zložený, vytvorený
Synthymia - synthýmia, jednotná citová stránka psychiky
Syntonia - syntónia, charakterový rys, vyznačujúci sa jednotou myslenia, cítenia a správania
Syntopia - syntopia, súbor bezprostredných polohových vzťahov orgánu k okoliu
Syntropia - syntropia, neobvyklé vyskytnutie sa dvoch rozličných chorôb, ktoré majú tendenciu manifestovať sa ako jedna choroba
Synuria - synúria, vylučovanie cudzích látok močom
Syphilis - syfilis (lues venerea), infekčné pohlavné ochorenie vyvolané Treponema pallidum
Syphiliticus - syfilitický, týkajúci sa syfilisu
Syrinx - píšťala, trubice, dutina
Systema - systém, súbor, sústava
Systematicus - systematický, sústavný, súborný
Systola - systola, sťah, zmrštenie srdca, ktoré vedie k vypudeniu krvi zo srdca do krvného obehu
Systolia - alternans
Systolicus - systolický, vzťahujúci sa k systole


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI