PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

N

N - chemická značka dusíka (nitrogenium)
n. - skratka pre nerv
Na - chemická značka sodíka (natrium)
Naeviformis - néviformný, tvaru materského znamienka
Naevogenes - névogénny, névového pôvodu, vzniknutý, vytvorený z névu
Naevus - materské znamienko
Nanismus - nanizmus, trpasličí vzrast
Nanos - trpaslík
Nanosomia - nanozómia, trpasličí vzrast, trpaslíctvo
Narcissismus - narcizmus, pohlavná úchylka, pohlavná záľuba v sebe samom, vo vlastnom tele, napr. pri pohľadu do zrkadla
Narcomania - narkománia, chorobná túžba po omamných látkach a ich užívaní s následnou chorobnou závislosťou
Narcosis - narkóza, celkové znecitlivenie vyvolané účinkom narkotík
Narcoticus - uspávajúci, omamujúci, tlmiaci bolesť, znecitlivejúci
Naris - nosová dierka
Nasalis - nosový
Nascens - rodiaci sa, vznikajúci
Nasopharynx - nosohltan
Nasus - nos
Natalis - natálny, týkajúci sa narodenia, pôrodu
Natalitas - natalita, pôrodnosť
Natiformis - natiformný, slimákovitý
Natimortalitas - natimortalita, pomer živo a mŕtvo narodených detí
Natio - narodenie, pôrod
Nativitas -nativita, narodenie, pokolenie, generácia
Natívny - nezmenený, prirodzený, v prírodnom stave
Nativus - natívny, nezmenený, prirodzený, v prírodnom stave
Natrium - sodík, prvok zn. Na
Natura - príroda, prirodzená povaha
Naturalia - naturálie, plody potrebné na výživu
Naturalis - prírodný, prirodzený, pôvodný
Naturalisatio - naturalizácia, prispôsobenie, udomácnenie organizmu v novom prostredí
Naturaliter - prirodzene, od prírody
Natus - narodený
Naupathia - naupatia, morská choroba
Nausea - morská choroba, nevoľnosť, nutkanie na vracanie
Nauseosum - prostriedok vyvolávajúci nevoľnosť, nutkanie na vracanie
Nauzea - nevoľnosť, ktorá predchádza zvracaniu
Navicularis - loďkovitý, loďkový, člnkovitý
Nazálne - nosom, nosovou dutinou
Nebula - hmla
Nebulisatio - nebulizácia, rozprašovanie tekutín na drobné kvapôčky
Nebulisator - nebulizátor, rozprašovač tekutiny, zvlhčovač, prístroj zvyšujúci obsah vody v dýchacích zmesiach plynov
Nebulizácia - rozprašovanie tekutiny
Nebulosus - nebulózny, zahmlený, nejasný
Necessarius - nutný, nevyhnutný
Necessitas - naliehavosť, nutnosť, nevyhnutnosť
Necrectomia - nekrektómia, operačné odstránenie odumretého tkaniva
Necrencephalus - nekrencefalus, mäknutie mozgu, odumieranie mozgu
Necrobiosis - nekrobióza, fyziologický zánik buniek alebo tkanív organizmu
Necrologia - nekrológia, štatistické podchytenie príčin smrti, štatistika úmrtnosti
Necromania - nekrománia, pohlavná náklonnosť k mŕtvolám
Necromimesis - nekromiméza, predstieranie smrti
Necronephrosis - nekronefróza, nekrotizujúca nefróza, akútna tubulárna nekróza obličiek
Necrophagia - nekrofágia, pojedanie mŕtvol
Necrophanerosis - nekrofaneróza, označenie pre morfologicky viditeľné tkanivové zmeny charakteristické pre nekrózu
Necrophilia - nekrofília, pohlavná zvrátenosť prejavujúca sa erotickou náklonnosťou k mŕtvolám
Necrophobia - nekrofóbia, chorobný strach z mŕtvych
Necropneumonia - nekropneumónia, odumretie pľúcneho tkaniva
Necropsia - necroscopia, nekropsia, nekroskopia, skúmanie chorobných zmien v tele pitvou, znalecká obhliadka mŕtvoly
Necrosis - nekróza, lokálne odumretie tkaniva alebo orgánu v živom organizme
Necroticus - nekrotický, odumretý, mŕtvy
Necrotisans - nekrotizujúci, odumierajúci
Nefas - nedovolene, hanebne
Nefrektómia - chirurgické odstránenie obličky
Nefritída - zápal obličky
Nefrológia - lekársky odbor, ktorý sa zaoberá obličkami a vývodnými močovými cestami
Nefropatia - ochorenie obličiek (všeobecne)
Nefróza - difúzne ochorenie obličiek, ktoré nemá ani zápalový, ani cievny pôvod
Negatio - negácia, zapieranie, popieranie, odmietanie
Negativismus - chorobný nezmyselný odpor proti akémukoľvek vplyvu, pôsobeniu alebo požiadavkám okolia (príznak niektorých duševných chorôb)
Negativus - negatívny, záporný, vylučujúci podozrenie na chorobu
Neglectus - zanedbaný, zabudnutý
Negotium - zamestnanie, práca, úloha, záležitosť, činnosť
Neinvazivny - nerastúci, nebujnejúci nádor
Nekrektómia - chirurgické odstránenie odumretého tkaniva
Nekrotický - odumretý
Nekróza - ložiskové odumretie tkaniva v živom organizme
Neoformatio - neoformácia, znovuvytvorenie, regenerácia
Neogenesis - neogenéza, regenerácia, novotvorba
Neomania - neománia, chorobná záľuba pre nové veci
Neomorbiditas - neomorbidita, novorodenecká chorobnosť
Neomortalitas - neomortalita, novorodenecká úmrtnosť
Neonatalis - neonatálny, novorodenecký
Neopathia - neopatia, nová choroba
Neoperabilný - neoperovateľný, nie je možné operovať
Neoplas(ma)ticus - neoplazmatický, týkajúci sa novo vytvoreného tkaniva (nádorové)
Neoplasia - neoplázia, tvorba nového tkaniva, nádorový rast
Neoplasma - neoplazma, novotvar, nádor
Neoplázia - novotvar, nádor
Neoplazma - novotvar, nádor
Neostoma - neostómia, chirurgické vytvorení nového vyústenia dutých orgánov (na povrch tela)
Neovaskulárna - spôsobená abnormálnym rastom nových ciev
Nephralgia - nefralgia, bolesť obličiek
Nephratonia - nefratónia, znížená funkcia obličiek
Nephrectomia - nefrektómia, chirurgické odstránenie obličky
Nephrelcosis - nefrelkóza, zvredovatenie obličky
Nephremphraxis - nefrémfraxia, obštrukcia ciev v obličkách
Nephritis - zápal obličky
Nephroblastoma - nefroblastóm, embryonálny zmiešaný nádor obličky, zhubný nádor u detí (Wilmsov tumor)
Nephrocalcinosis - nefrokalcinóza, ukladanie vápenatých solí do parenchýmu obličiek (napr. pri hyperparatyreóze)
Nephrocardiacus - nefrokardiálny, týkajúci sa obličky a zároveň srdca
Nephrocele - nephrokele, nefrokéla, vydutina obličky
Nephrocirrhosis - nefrocirhóza, senilná granulárna atrofia obličiek s cirhotickou prestavbou, charakteristická atrofiou, bujnením väziva a hypertrofiou zachovaného zdravé ho tkaniva (nephrosclerosis arteriolosclerotica)
Nephrocolica - nefrokolika, obličková kolika
Nephrocystitis - nefrocystitída, zápal obličiek a močového mechúra
Nephrocystosis - nefrocystóza, vytvorenie mnohopočetných dutín (cýst) v obličkách
Nephrodynia - nefrodýnia, bolesť v obličkách
Nephrodysplasia - nefrodysplázia, vrodený odchylný vývoj obličiek
Nephrodystrophia - nefrodystrofia, označenie nezápalového degeneratívneho ochorenia obličiek
Nephrogenes - nefrogénny, obličkového pôvodu
Nephrogramma - nefrogram, röntgenový snímok obličky
Nephrographia - nefrografia, röntgenové znázornenie obličky pomocou kontrastnej látky
Nephrohydrosis - nefrohydróza, rozšírenie obličky, rozšírenie dutého systému obličky spôsobené stagnáciou moča kvôli prekážke v močových cestách
Nephrohypertrophia - nefrohypertrofia, zmohutnenie, zväčšenie obličky
Nephrolithiasis - nefrolitiáza, výskyt kameňov v obličke
Nephrolithos - nefrolit, obličkový kameň
Nephrolithotomia - nefrolitotómia, operačné odstránenie obličkového kameňa
Nephrologia - nefrológia, náuka o obličkách a ich ochoreniach
Nephrolysis - nefrolýza, chirurgické uvoľnenie obličky
Nephroma - nefróm, nádor obličky
Nephromalacia - nefromalácia, mäknutie obličky
Nephromegalia - nefromegália, abnormálne zväčšená oblička
Nephron - základná morfologická a funkčná jednotka obličiek
Nephropathia - nefropatia, ochorenie obličiek (všeobecne)
Nephropexis - nefropexia, chirurgické upevnenie blúdivej obličky
Nephrophthisis - nefroftíza, tuberkulóza obličky
Nephroptosis - nefroptóza, pokles obličky, poklesnutá oblička, blúdivá oblička
Nephropyelitis - nefropyelitída, zápal obličky a obličkovej panvičky
Nephropyelolithotomia - nefropyelolitotómia, chirurgické odstránenie kameňov z obličkovej panvičky
Nephropyosis - nefropyóza, zhnisanie obličky
Nephrorrhagia - nefrorágia, krvácanie z obličky
Nephrosis - nefróza, difúzne ochorenie obličiek s prevahou zmien v kanálikoch, ktoré nemajú ani zápalový, ani cievny pôvod
Nephrostomia - nefrostómia, operačné založenie umelého vývodu z obličkovej panvičky na odvádzanie moča (pri blokáde odtoku moča)
Nephroticus - nefrotický, vzťahujúci sa k nefróze, majúci charakteristické znaky nefrózy (nefrotický syndróm)
Nephrotomia - nefrotómia, operačné otvorenie obličky
Nephrotomographia - nefrotomografia, hĺbkový röntgenový snímok zachytávajúci jednotlivé vrstvy obličky
nephrotoxicus, - nefrotoxický, poškodzujúci obličky
nephrotropicus - nefrotrópny, pôsobiaci na obličky
nephrotuberculosis - nefrotuberkulóza, tuberkulóza obličiek
nephrotyphus - nefrotýfus, týfus s postihnutím obličiek
nephroureterectomia - nefroureterektómia, chirurgické odstránenie obličky a močovodu
nephroureterocystectomia - nefroureterocystektómia, chirurgické odstránenie obličky, močovodu a časti močového mechúra
nephroureterotomia - nefroureterotómia, chirurgický výkon na obličke a močovode
Neplodnosť -neplodnosť sa zvyčajne definuje ako neschopnosť páru dosiahnuť počatie, alebo graviditu po uplynutí jedného roka nechráneného styku. U žien vo veku nad 35 rokov sa však táto lehota určila na šesť mesiacov.
Neptunium - rádioaktívny prvok, zn. Np
Nervalis - nerválny, vznikajúci nervovou činnosťou, vzťahujúci sa k nervovej činnosti
Nervimotilitas - nervimotilita, schopnosť pohybu ako reakcie na nervový podnet
Nervimuscularis - nervimuskulárny, nervovo svalový
Nervinum - nerviín, látka pôsobiaca na nervovú sústavu
Nervismus - nervizmus, učenie o vedúcom postavení nervovej sústavy pri riadení činnosti orgánov
Nervonum - nervón, zložený lipid, druh sfingomyelínu, vyskytujúci sa vo veľkom množstve v mozgu a v nervovom tkanive
Nervositas - nervozita, nervová slabosť, zvýšená dráždivosť, popudlivosť, úzkosť
Nervosus - nervový
Nervulus - malý nerv
Nervus - nerv
Nesidioma - nesidióm, nezhubný nádor vychádzajúci z Langerhansových ostrovčekov pankreasu, často hormonálne aktívny
Neuralgia - neuralgia, bolesť nervového pôvodu, záchvatová bolesť v priebehu nervu
Neuralgicus - neuralgický, charakteristický pre neuralgické bolesti
Neuralis - neurálny, nervový
Neuranagenesis - neuranagenéza, regenerácia, obnova nervového tkaniva
Neurapraxia - neurapraxia, najľahší, reverzibilné poškodenie nervov bez anatomických zmien
Neurasthenia - neurasténia, nervová slabosť, vyčerpanie
Neurasthenicus - neurastenický, nervovo slabý, vyčerpaný, týkajúci sa neurasténie
Neurectoderma - ektodermový základ nervového systému
Neurectomia - neurektómia, operačné odstránenie nervu alebo jeho časti
Neurilemma - neuriléma, nervová pošva, obal nervového vlákna tvorený jednou vrstvou Schwannových buniek
Neurinóm - nezhubný nádor z podporného tkaniva periférnych nervov
Neurinoma - nezhubný nádor z podporného tkaniva periférnych nervov
Neuritída - zápal nervu
Neuritis - neuritída, zápal nervu, zápalové ochorenie nervu
Neuroanastomosis - neuroanastomóza, operačné spojenie nervov
Neuroanatomia - neuroanatómia, anatómia nervového systému
Neurobiologia - neurobiológia, biológia nervového systému
Neuroblastos - neuroblast, nezrelá nervová bunka
Neurocardiacus - neurokardiálny, týkajúci sa nervového systému a srdca
Neurochirurgia - neurochirurgia, odbor zaoberajúci sa chirurgiou mozgu a nervového systému
Neurocirculatorius - neurocirkulačný, týkajúci sa nervového a obehového systému
Neurocirkulačný - týkajúci sa nervového a cievneho systému
Neurocranialis - neurokraniálny, týkajúci sa mozgovej časti lebky
Neurocranium - neurokránium, mozgová časť lebky
Neurocytus - nervová bunka, neurón
Neurodynamia - neurodynamia, nervová sila, činnosť
Neurodynamicus - neurodynamický, zlepšujúci psychické funkcie (nootropné látky)
Neurodynia - neurodýnia, nervová bolesť, neuralgia
Neuroectoderma - neuroektoderma, ektoderma, z ktorej vzniká nervové tkanivo
Neuroencephalomyelopathia - neuroencefalomyelopatia, ochorenie mozgu, miechy a nervov
Neuroendocrinopathia - neuroendokrinopatia, choroba vyvolaná nervovými a endokrinnými poruchami
Neuroepithelialis - neuroepitelový, týkajúci sa nervstva a výstelky
Neuroepithelioma - neuroepitelióm, súborné označenie pre nádory neuroepitelu
Neurofibra - nervové vlákno
Neurofibrilla - neurofibrila, jemné nervové vlákenko (neurofilamentum) prebiehajúce v nervových bunkách a v ich výbežkoch
Neurogenes - neurogénny, nervového pôvodu
Neurogénny - nervového pôvodu
Neuroglia - neuroglia, ektodermové podporné bunky nervového systému
Neurographia - neurografia, anatómia nervového systému
Neurohistologia - neurohistológia, histológia nervového systému
Neurohypofýza - zadný lalok podmozgovej žľazy
Neuroinfectio - neuroinfekcia, infekčné ochorenie centrálneho nervového systému
Neuroinfekcia - infekcia nervovej sústavy
Neurolipomatosis - neurolipomatóza (bolestivá), bolestivé podkožné nádory z tukového tkaniva s nervovými poruchami (adipositas dolorosa)
Neurologia - neurológia, náuka o nervových chorobách a ich liečení
Neurolympha - neurolymfa, mozgovomiešny mok
Neurolysis - neurolýza, operačné uvoľnenie nervov zo zjazvovatených zrastov
Neuroma - neuróm, nádor z nervových vlákien alebo buniek
Neuromimesis - neuromiméza, predstieranie neurologického ochorenia (napr. pri hystérii)
Neuromodulator - neuromodulátor, látka schopná zvyšovať alebo znižovať dráždivosť neurónov nervovej sústavy
Neuromuscularis - neuromuskulárny, nervovo svalový
Neuromyelitis - neuromyelitída (optická), zápal miechy a zrakových nervov (napr. pri sclerosis multiplex)
Neuromyopathia - neuromyopatia, ochorenie svalov a nervov (všeobecne)
Neuromyositis - neuromyozitída, zápal nervov a svalov súčasne
Neuron - nervová bunka, základná jednotka nervového systému
Neuronyxis - neuronyxia, chirurgické nabodnutie nervu
Neuroparalysis - neuroparalýza, obrna pri poškodení nervového systému
Neuropathia - neuropatia, ochorenie nervov (všeobecne)
Neuropathologia - neuropatológia, odbor patológie zaoberajúci sa chorobami nervového systému
Neuropathophysiologia - neuropatofyziológia, náuka o prejavoch činnosti nervovej sústavy zmenenej chorobným vplyvom
Neuropatia - ochorenia nervov všeobecne
Neuropharmacon - neurofarmakón, liek ovplyvňujúci nervový systém
Neurophysiologia - neurofyziológia, fyziológia nervového systému
Neuroplasma - plazma nervovej bunky
Neuroplastike - neuroplastika, plastická operácia na nervovom systéme
Neuroplegia - neuroplégia, ochrnutie spôsobené poškodením nervového systému
Neuropsychiatria - neuropsychiatria, odbor zaoberajúci sa nervovo-duševnými poruchami
Neuropsychický - týkajúci sa nervovej sústavy a psychických funkcií
Neuropsychopathia - neuropsychopatia, duševné ochorenie s neurologickými prejavmi
Neuropsychosis - neuropsychóza, neuróza v kombinácii s psychotickými prejavmi, psychóza
Neuroregeneratio - neuroregenerácia, obnova nervu
Neuroregulatio - neuroregulácia, riadenie a kontrola nervovej činnosti
Neurorrhaphia - neuroráfia, chirurgické zošitie nervu
Neurosarcoma - neurosarkóm, neurogénny sarkóm, zhubný nádor vychádzajúci z nervového a spojivového tkaniva
Neurosecretio - neurosekrécia, tvorba sekrétu v nervových bunkách
Neurosis - neuróza, psychická porucha bez dokázanej chorobnej zmeny nervstva
Neurosoma - neurozóm, telo nervovej bunky
Neurospasmus - neurospazmus, kŕč svalstva nervového pôvodu
Neurosutura - neurosutura, chirurgické zošitie nervu
Neurotendineus - týkajúci sa nervu a šľachy
Neuroticismus - neuroticizmus, stav charakterizovaný emočným rozkolísaním, plachosťou, ochablosťou
Neurotisatio - neurotizácia, regenerácia nervu po jeho pretrhnutí
Neurotizácia - chorobný proces utvárania neurotických príznakov pôsobením neurotizujúcich prvkov na organizmus
Neurotmesis - neurotméza, úplné prerušenie nervu pri jeho pretrhnutí
Neurotomia - neurotómia, operačné prerezanie nervu na odstránenie bolesti
Neurotonia - neurotónia, napätie vegetatívneho nervstva
Neurotonicus - neurotonický, týkajúci sa napätia nervu
Neurotoxín - nervový jed, látka poškodzujúca nervový systém
Neurotoxinum - neurotoxín, nervový jed, látka so škodlivým účinkom na nervový systém
Neurotransplantatio - neurotransplantácia, chirurgický prenos nervového tkaniva alebo nervu
Neurotrauma - neurotrauma, poranenie, poškodenie nervov
Neurotripsia - neurotripsia, rozdrtenie, rozmačkanie nervu
Neurotrophia - neurotrofia, výživa nervového tkaniva
Neurotrópny - príbuzný s nervovým systémom
Neurovascularis - neurovaskulárny, nervovo cievny, týkajúci sa nervov a ciev
Neurovisceralis - neuroviscerálny, nervovo-orgánový, týkajúci sa nervov inervujúcich vnútorné orgány
Neuter - neutrálny, ani jeden, ani druhý
Neutralitas - neutralita, nestrannosť
Neutralizácia - rušenie účinku, zrušenie pôsobenia niečoho
Neutron - elementárne častice nemajúce žiadny elektrický náboj
Névus - materské znamienko
Nexus - spojenie, spletenie
Niacinum - niacín, kyselina nikotínová (P-P faktor, protipelagrový faktor)
Nicotinamidum, - nikotínamid, súčasť koenzýmov NAD a NADP, ktoré pôsobia ako prenášači elektrónov a vodíka pri látkovej premene
Nicotinismus - nikotinizmus, chronická otrava nikotínom
Nicotinum - nikotín, alkaloid z listov tabaku
Niger - čierny
Nigricans - tmavý, černejúci
Nihilismus - nihilizmus, odmietanie, popieranie všetkých hodnôt
Nihilisticus - nihilistický, odmietavý
Nimbus - mrak, dážď
Nimis - príliš, nadmerne
Nimius - veľmi silný
Nisus - úsilie, námaha
Nitidus - lesknúci sa
Nitor - lesk, hladkosť, pekný zovňajšok
Nitrogenium - dusík, prvok zn. N
Nitroglycerinum - nitroglycerín, glyceriltrinitrát, používa sa na liečbu anginy pectoris
Nivalis - niválny, snehový
NMR - nukleárna magnetická rezonancia, zobrazovacia metóda využívajúca vysokofrekvenčné elektromagnetické vlnenie
Nocardia - nokardia, mikroorganizmus zo skupiny aktinomycet
Nocardiosis - nokardióza, ochorenie vyvolané nokardiami, postihuje väčšinou pľúca
Nociceptívny - zachycujúci škodlivé podnety
Nociceptivus - nociceptívny, schopný zachytiť a preniesť bolestivé podnety
Nociceptor - nociceptor, receptor sprostredkujúci vnímanie bolesti pri poranení
Noctambulismus - noktambulizmus, námesačnosť
Noctiphobia - noktifóbia, chorobný strach z noci
Nocturia - noktúria, časté močenie v noci
Nocturnalis - nočný
Nodosus - uzlovitý, bohatý na uzlíky
Nodularis - nodulárny, uzlovitý
Nodulus - uzlík, jadro, hrbolček
Nodus - uzol
Noma - vlhká sneť tváre, nekrotický rozpad mäkkých častí v orofaciálnej oblasti
Nomenclatura - nomenklatúra, súbor názvov, názvoslovie
Nominatio - nominácia, menovanie
Nomogramma - nomogram, grafické znázornenie vzťahov medzi premennými hodnotami
Nomotopicus - nomotopný, nachádzajúci sa na správnom fyziologickom mieste v tele
Non - ne (zápor)
Nonadhaerens - nonadherentný, nepriliehajúci, nepriľnavý
Nonagesimus - deväťdesiaty
Noncapsulatus - neopuzdrený
Noncellularis - noncelulárny, nebunkový
Nonfenestratus - bez fenestrácií, bez otvorov
Nongranularis - neobsahujúci zrnká
Nongranulocytus - biela krvinka bez zrniek v plazme (agranulocyt)
Noninfectio - noninfekcia, vyhýbanie sa akémukoľvek styku s infekciou
Nonplacentalis - bez placenty (aplacentalis)
Nonrotatus - neotočený
Nonus - deviaty
Nonvasculosus - bezcievny, avaskulárny
Nonverbalis - neverbálny, neviazaný na slovo
Nootropicum - nootropikum, psychofarmakum ovplyvňujúce kvalitu vedomia a myslenia zlepšením energetického metabolizmu neurónov
Nootropikum - psychofarmakum, ktoré ovplyvňuje kvalitu vedomia a myslenia zlepšením metabolizmu nervového tkaniva
Noradrenalín - katecholamín, hormón drene nadobličky
Noradrenalinum - noradrenalín, katecholamín, arterenol, demetylovaný adrenalín, hormón drene nadobličky
Noradrenergný - týkajúci sa noradrenalínu
Norma - pravidlo, predpis
Normalis - normálny, pravidelný, prirodzený, bežný, podľa predpisu upravený
Normalisatio - normalizácia, stanovenie jednotných predpisov
Normergia - normergia, normálna reakcia organizmu na podráždenie
Normoblastos - normoblast, nezrelá červená krvinka (ale obsahujúca jadro) normálnej veľkosti, vývojový stupeň erytrocytu-normocytu
Normocyt - normálna červená krvinka
Normocytus - normocyt, normálna červená krvinka (čo do veľkosti, množstva farbiva)
Normoglycaemia - normoglykémia, normálna hladina glukózy v krvi
Normosthenuria - normostenúria, moč normálnej špecifickej hmotnosti
Normotensio - normotenzia, normálny tlak (krvný)
Normotenzia - normálny krvný tlak
Normothermia - normotermia, normálna telesná teplota
Normotonia - normotónia, normálne napätie svalových vlákien, ciev, nervov
Normotopia - normotopia, normálne uloženie orgánov
Normovolaemia - normovolémia, normálny objem krvi
Nosoagnosia - nozoagnózia, porucha vnímania chorobných zmien na vlastnom tele (napr. pri hemiplégii)
Nosocomialis - nozokomiálny, nemocničný
Nosogeographia - nozogeografia, náuka o zemepisnom rozšírení choroby
Nosologia - nozológia, náuka o triedení ochorení, systematický popis ochorení
Nosomania - nozománia, chorobné presvedčenie o tom, že mám nejakú chorobu
Nosophilia - nozofília, chorobná túžba po chorobe, chorobná túžba byť chorý
Nosophobia - nozofóbia, chorobný strach z chorôb
Nostalgia - nostalgia, smútok, túžba po predchádzajúcom známom prostredí (domove, vlasti, ľuďoch)
Nostras - našinec, náš, z našej zeme
Nota - známka, znamenie
Notalgia - nostalgia, bolesť v chrbte
Nothus - nepravdivý, nepravý, falošný
Notochorda - chrbtová struna
Notochordalis - notochordálny, vzťahujúci sa chrbtovej strune
Notodynia - notodýnia, bolesti v chrbte
Notomyelitis - notomyelitída, zápal miechy
Notoricus - notorický, stálý, trvalý, neprestávajúci
Notus - známy, slávny
Novies - deväťkrát
Novitas - novota
Novum - novinka, niečo nového
Noxa - škoda, porucha, škodlivina, príčina vyvolávajúca ochorenie
Noxius - škodlivý, zhubný
Nozokomiálny - nemocničný, získaný v nemocnici
Nozológia - náuka o triedení chorôb, systematický opis chorôb
Nubes - mrak, oblak, temnota
Nubilus - zamračený, temný
Nucha - väz, znak, šija
Nuchalis - väzový, šijový
Nuclearis - nukleárny, jadrový, týkajúci sa bunkového alebo atómového jadra
Nucleasis - nukleáza, enzým štiepiaci fosfodiesterové väzby reťazcov nukleových kyselín
Nucleicus - nukleový, jadrový
Nucleinum - nukleín, zlúčenina zložená z jednej alebo viacerých molekúl proteínu s kyselinou nukleovou
Nucleolaris - nukleolárny, týkajúci sa jadierka
Nucleolus - jadierko
Nucleonicus - nukleonický, vzťahujúci sa k (atómovému) jadru a jeho reakcii
Nucleus - jadro
Nudismus - nudizmus, obnažovanie
Nudomania - nudománie, chorobná chuť, vášeň ukazovať sa odhalený
Nudophobia - nudofóbia, chorobný strach z odhaľovania sa
Nudus - nahý, obnažený, holý
Nulipara - žena, ktorá ešte nikdy nerodila
Nulligravida - nuligravida, žena, ktorá ešte nebola tehotná
Nullipotens - nulipotentný, neschopný akéhokoľvek výkonu
Nullus - žiadny
Numerabilis - spočitateľný
Numeratio - numerácia, počítanie, číslovanie
Numericus - numerický, číselný
Numerosus - početný
Nummiformis - numiformný, tvaru, podoby mince, okrúhly
Nuptialis - nupciálny, svadobný
Nutans - kývajúci, nakláňajúci
Nutatio - nutácia, kývanie, nakláňanie
Nutricius - živiaci, vyživujúci
Nutrimentum - potrava, výživa
Nutritio - nutrícia, výživa
Nutritivus - nutritívny, nutričný, výživný, vyživujúci
Nutrix - dojka, pestúnka, vychovávateľka, živiteľka
Nyctalgia - nyktalgia, nočné bolesti
Nyctalopia - nyktalopia, nočná slepota
Nyctohemeralis - nyktohemerálny, vyznačujúci sa rytmickým striedaním bdenia a spánku
Nyctophobia - nyktofóbia, chorobný strach z noci a tmy
Nycturia - nyktúria, zvýšené močenie v noci
Nyktúria - nočné pomočovanie
Nympha - nymfa, mladé dievča, žena, nevesta
Nymphomania - nymfománia, chorobne zvýšený pohlavný pud ženy, ženská pohlavná nenásytnosť
Nystagmus - zášklby, tras očí


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI