PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

D

Daemonomania - démonománia, posadnutosť, chorobná predstava o posadnutosti zlým duchom
Darcovstvo spermií - procedúra, pri ktorej sa spermie získavajú od darcu a uložia sa do banky spermií. Použiť sa môžu až po 6 mesiacoch od darovania, aby sa vylúčil výskyt infekčných chorôb.
Darcovstvo vajíčka (oocytu) - procedúra, pri ktorej iná žena poskytne svoje oocyty pacientke. Aplikuje sa u bezdetných žien, ktoré buď nemajú vyvinuté vaječníky, trpia na zníženú činnosť vaječníkov, alebo sa v rodine partnerky vyskytujú genetické choroby.
Dartos - "zovretý
De - v skutočnosti, naozaj, určite
Deaquatio - deakvácia, odstránenie vody, odvodnenie
Debilis - debilný, slabý, zaostalý, slabomyselný
Debilitas - debilita, slabosť, zaostalosť, ľahšia forma slabomyselnosti
Debilitatio - debilitácia, zoslabenie, ochabnutie, skleslosť
Decapitatio - dekapitácia, oddelenie hlavy od tela
Decapsulatio - dekapsulácia, chirurgické odstránenie púzdra
Decarbonisatio - dekarbonizácia, odstraňovanie, vylúčenie uhlíka
Decarboxylasis - dekarboxyláza, enzým katalyzujúci odstránenie oxidu uhličitého zo substrátu
Decarboxylatio - dekarboxylácia, chemická reakcia, pri ktorej sa odstraňuje oxid uhličitý zo zlúčeniny
Decavernisatio - dekavernizácia, odstránenie, zhojenie kaverny, tuberkulóznej dutiny v pľúcach
Decerebratio - decerebrácia, chirurgické odstránenie niektorých častí mozgu, strata funkcie mozgovej kôry
Deciduus - odpadnutý, spadnutý, prechodný
Decies - desaťkrát
Decimus - desiaty
Decipiens - klamný, nepozorovaný
Declinatio - odchýlenie, odklon
Declivis - sklonený, zvažujúci sa
Declivitas - sklonivosť, svah, spád
Decoctum - odvar, výťažok z liečivých rastlín
Decoloratio - dekolorácia, odfarbenie, zbavenie farby
Decompensatio - dekompenzácia, zlyhanie, porušenie kompenzácie, neschopnosť organizmu vyrovnať či prekonať poruchy postihujúce jeho činnosť
Decompositio - dekompozícia, rozklad, rozloženie, rozpad
Decompressio - dekompresia, odľahčenie, zníženie
Decontaminatio - dekontaminácia, odmorenie, zbavenie nečistôt
Decorticatio - dekortikácia, chirurgické zbavenie kôry, obalu, nejakého orgánu
Decrementum - stav ústupu alebo vymiznutie príznakov choroby
Decrepitas - vysilenie, vyčerpanie
Decrepitus - zostarnutý, slabý
Decrescens - ubúdajúci, zmenšujúci sa
Decrescentia - dekrescencia, ubúdanie, úbytok
Decretum - dekrét, rozhodnutie, rozsudok, nález
Decrudescentia - dekrudescencia, zmierňovanie intenzity choroby
Decubatio - dekubácia, vymiznutie príznakov choroby, uzdravenie
Decubitalis - dekubitálny, týkajúci sa preležaniny
Decubitus - dekubit, preležanina
Decursus - dekurz, beh, priebeh, denný záznam o priebehu choroby ako súčasť chorobopisu
Decussatus - skrížený, majúci podobu rímskej číslice X
Decussis - desiatka
Dedifferentiatio - dediferenciácia, zvratná rozdielnosť, opak diferenciácie
Defaecatio - defekácia, vyprázdňovanie črevného obsahu
Defatigatio - defatigácia, únava, vyčerpanie, omdlievanie (fyzické i psychické)
Defectio - defekcia, ubúdanie, miznutie
Defectivus - defektný, neúplný, nedokonalý, trpiaci nejakou telesnou alebo duševnou poruchou
Defectologia - defektológia, náuka o ľudoch, zvlášť deťoch, trpiacich duševnými a telesnými nedostatkami
Defectus - defekt, poškodenie, porucha (získaná alebo vrodená)
Defekácia - odchod stolice z organizmu
Defensio - defenzíva, ochrana, obhajovanie
Defensivus - defenzívny, chrániaci, brániaci, odrážajúci
Defensorius - chrániaci, brániaci
Deferens - odvádzujúci
Defervescens - defervescentný, odpadávajúci, klesajúci
Defervescentia - defervescencia, klesanie, miznutie, zanikanie (príznakov choroby)
Defibrilácia - odstránenie chvenia (fibrilácia) srdcových komôr
Defibrilatio - defibrilácia, odstránenie fibrilácie srdcových komôr alebo predsiení s použitím elektrického výboja
Defibrilator - defibrilátor, prístroj umožňujúci odstrániť fibriláciu srdca elektrickým výbojom
Defibrinatio - defibrinácia, odstránenie fibrínu z krvi
Deficiens - chýbajúci, nedostávajúci sa, ubúdajúci
Deficientia - deficiencia, nedostatok, ubúdanie, zmenšovanie
Deficientný - chýbajúci, nedostatkový
Deficit - deficit, nedostatok, újma
Definitio - definícia, ustanovenie, určenie, ohraničenie, vymedzenie obsahu pojmu
Definitivus - definitívny, ustanovený, konečný, rozhodný
Deflagratio - deflagrácia, zhorenie, záhuba
Deflatio - deflácia, vydýchnutie, pľúcny výdych
Deflexio - deflexia, odklon, ohnutie, odchýlenie, odbočenie, odvracanie, zaklonenie
Defluvium - odtok, úbytok, strata
Defluxio - defluxia, strata, ubúdanie, vypadávanie (napr. vlasov)
Deformans - deformujúci, znetvorujúci, zhanobujúci, zohyzďujúci
Deformatio - deformácia, deformita, úchylka od prirodzeného tvaru, znetvorenie, zohavenie
Deformatus - deformovaný, znetvorený, zohyzdený, zhanobený
Deformis - beztvarý
Deformitas - deformita, znetvorenie, zohavenie, vrodená alebo získaná porucha niektorého orgánu
Defrontalisatio - defrontalizácia, chirurgické preťatie spojenia medzi čelovým mozgovým lalokom a ostatnými časťami mozgu
Defunctionalisatio - defunkcionalizácia, zbavenie činnosti
Defurfuratio - defurfurácia, odlupovanie malých čiastočiek, šupín kôže
Defusio - defúzia, zlievanie, odlievanie, čištenie
Degener - degenerovaný, odchýlený od normy, zvrhlý
Degenerácia - postupné zoslabovanie životaschopnosti organizmu alebo jeho časti
Degeneratio - degenerácia, odchýlenie od pravidla
Degenerativus - degeneratívny, majúci známky zvrhlosti, chátrania, úpadku
Degeneratus - degenerovaný, odrodilý, zvrhlý, zhanobený
Degradatio - degradácia, zosadenie, zníženie, pokles, úpadok
Degravatio - degravácia, sťaženie, tesnenie
Degressio - degresia, zostup, klesanie
Degustatio - degustácia, zmyslová skúška potravín či nápojov, ochutnávanie
Dehiscens - otvárajúci sa, otvorený
Dehiscentia - dehiscencia, rozvieranie sa, rozovretie, rozstup
Dehumanisatio - dehumanizácia, odľudšťovanie, odľudštenie
Dehydratatio - dehydratácia, odvodnenie, vysychanie, úbytok tekutín v organizme
Deiectio, dejectio, - dejekcia, vyprázdňovanie čriev, stolice
Deiectum, dejectum - dejekt, výkaly, črevný obsah
Dekompenzácia - porucha zapríčinená zlyhaním funkcií v organizme
Dekubitus - preležanina
Delaceratio - delacerácia, roztrhnutie
Deletio - delécia, zničenie, vymazanie, strata, zánik
Delicatus - delikátny, jemný, nežný, lahodný, pôvabný
Delictum - delikt, trestný čin, poklesok, porušenie práva
Deligatio - deligácia, obviazanie, podviazanie
Deligatura - obväz, podviazanie (cievy)
Delimitatio - delimitácia, ohraničenie, vymedzenie hraníc, určenie pôsobnosti
Delinquentia - delikvencia, previnenie, priestupok, trestný čin
Deliquium - mdloba, strata vedomia
Delirans - treštiaci, blúzniaci
Deliratio - delirácia, blúznenie, treštenie, pomätenosť
Delírium - chorobná zmätenosť, blúznenie
Delirus - nerozumný, nezmyselný
Deltoideus - deltoidný, deltový (napr. sval), podobný gréckemu písmenu delta
Delusio - klamanie, klamné predstavy
Demarcatio - demarkácia, vymedzenie, ohraničenie
Demencia - slabomyseľnosť, pomätenosť
Dementia - demencia, tuposť, zblbnutosť, odchylka od rozumového jednania, oslabenie rozumových schopností v dôsledku degeneratívnych zmien v mozgovom tkanive
Demigratio - demigrácia, odsťahovanie, vysťahovanie
Demineralisatio - demineralizácia, úbytok minerálnych látok v tkánivách (napr. v kostiach)
Deminuens - zmenšujúci sa, oslabujúci sa
Deminutio - deminúcia, zmenšenie, úbytok
Deminutus - zmenšený, oslabený, stenčený
Demographia - demografia, spoločenská veda skúmajúca na základe štatistických údajov počet, štruktúru, zamestnanie a pohyb obyvateľstva
Demonstratio - demonštrácia, ukazovanie, predvádzanie
Demulcens - mierniaca, brániaca dráždeniu
Denaturatio - denaturácia, zbavenie pôvodnej podoby, vzhľadu
Denervatio - denervácia, dočasne alebo trvalé vyradenie určitého nervu z funkcie, strata nervového zásobenia niektorej krajiny
Deni - po desiatich
Dens - zub
Densimetron - denzimeter (pyknometer), prístroj k meraniu hustoty (špecifickej hmotnosti) tekutín, hustomer
Densitas - hustota
Densitometria, densometria, - denzitometria, denzometria, meranie hustoty tekutín
Densus - hustý
Dentalgia - dentalgia, bolesť zubov
Dentalis - dentálny, zubný
Dentatus - zubatý, zubami opatrený, ozubený
Dentificatio - dentifikácia, tvorba zubov
Dentifricium - pasta na čištenie zubov
Dentilabialis - dentilabiálny, týkajúci sa zubov a pier
Dentinalis - týkajúci sa dentínu, zuboviny
Denutritio - denutrícia, chudosť, podvýživa
Deontologia - deontológia, náuka o povinnostiach, o vzťahu lekára k chorým, lekárska etika
Deorsum - obrátený dole
Deorsumductio - deorzumdukcia, obrátenie smerom dole
Deoxydatio - deoxidácia, strata, úbytok kyslíka v chemických zlúčeninách
Depersonalisatio - depersonalizácia, odosobnenie, strata vlastnej identity vo vzťahu k okoliu
Depersonalizácia - pocit odcudzenia k okoliu alebo k vlastnej osobe, odosobnenie
Depigmentácia - strata kožného pigmentu
Depigmentatio - depigmentácia, úbytok, strata farbiva
Depletio - deplécia, vyprázdnenie, odstránenie, vyčerpanie
Depotný - ukladajúci sa v tele roztrúsene alebo v určitých orgánoch
Depravatus - skazený, zhoršený, zničený
Depressio - depresia, skľúčenosť, sklesnutosť, stiesnenosť
Depressivus - depresívny, stlačený, skľúčený, stiesnený
Depressor - depresor (sval alebo nerv)
Depressus - stlačený, stiesnený, skľúčený
Depurans - očisťujúci, preháňajúci
Depuratio - depurácia, očistenie, vyčistenie, prečistenie
Depuratus - čistený
Depurgatio - depurgácia, odstránenie zbytkov výkalov, prečistenie, vyčistenie
Derealisatio - derealizácia, chorobný odklon od skutočnosti, pocit neskutočnosti vo vzťahu k okoliu
Derealizácia - odvrátenie od skutočnosti, chorobný pocit neskutočnosti vonkajšieho sveta
Derivans - odvádzajúci, znižujúci bolesť
Derivatio - derivácia, odchýlenie, úchylka
Derivatum - derivát, odvodenina
Derma - koža
Dermalis - dermálny, kožný, vzťahujúci sa k väzivovej časti kože
Dermatodynia - dermatodýnia, kožná bolesť bez štrukturálnych zmien kože
Dermatologia - dermatológia, kožné lékarstvo, náuka o koži a jej chorobách
Dermatologikum - liečivo používané pri kožných ochoreniach
Dermatopathologia - dermatopatológia, náuka o kožných chorobách
Dermatorrhexis - dermatorexia, traumatické poškodenie kože, kožných ciev
Dermatospasmus - dermatospazmus, kŕč kože, "husia" koža"
Dermatovenerológia - náuka o pohlavných a kožných chorobách
Dermophlebitis - dermoflebitída, zápal kožných žíl
Derotatio - derotácia, spätné otočenie
Desanimatio - dezanimácia, pomätenosť
Desarticulatio - dezartikulácia, operačné vykĺbenie
Descendens - descendentný, zostupný, zostupujúci
Descensio - descenzia, zostupovanie, zostup
Descensus - zostup, zníženie, pokles
Descriptivus - deskriptívny, popisný, popisujúci
Desensibilisatio - desenzibilizácia, zníženie, strata citlivosti
Desenzibilizácia - znižovanie precitlivenosti organizmu
Desiccans - sušiaci, vysúšajúci
Desiderium - túžba, prianie, stisk
Designatio - designácia, označenie, určenie, ustanovenie
Desinfectio - dezinfekcia, odstraňovanie infekcie ničením choroboplodných zárodkov
Desinficiens - ničiaci choroboplodné zárodky
Desmocranium - desmokranium, väzivový základ mozgovej časti lebky
Desmologia - desmológia, náuka o väzoch (šlachách)
Desobliteratio - dezobliterácia, spriechodnenie, odstránenie ateromatóznych hmôt zo zúžených alebo upchatých ciev
Desodorans - dezodorans, (prostriedok) odstraňujúci, prekrývajúci vôňu, pach
Desodoratio - dezodorácia, odstránenie, zbavenie pachu
Desorganisatio - dezorganizácia, narušenie poriadku, spôsobenie zmätku, rozvratu, odchýlenie od normy
Desorientatio - dezorientácia, strata orientačnej schopnosti, bezradnosť
Desoxydatio - deoxidácia, odkysličovanie, zbavenie kyslíka
Despectus - despekt, pohŕdanie
Desperatio - desperácia, zúfalosť, beznádejnosť
Destillatio - destilácia, prekvapkávanie, metóda čistenia a delenia kvapalných látok a kondenzovaných plynov, pri ktorej sa kvapalina varom odparje a pary sa ochladením skvapalnia
Destillatum - destilát, látka získaná destiláciou
Destillatus - destilovaný, prekvapkávaný
Destinatio - destinácia, určenie, ustanovenie, rozhodnutie
Destructio - deštrukcia, zničenie, rozrušenie, rozvrat, skaza
Destruens - deštruujúci, ničiaci, boriaci, skazonosný
Detectio - detekcia, odhaľovanie niečoho skrytého, objavovanie neznámeho
Detector - detektor, prístroj k detekcii, zisťovaniu určitého javu, detekčné zariadenie
Detectus - odkrytý, odhalený, objavený
Detensio - detenzia, povolenie, uvolnenie (napr. svalstva)
Detergencium - látka znižujúca povrchové napätie
Detergens - detergentný, čistiaci, odstraňujúci nečistotu
Determinatio - determinácia, určenie, vymedzenie, rozlíšenie, určovanie
Determinatus - vymedzený, ohraničený
Detorsio - detorzia, otáčanie, ohýbanie, uvedenie do normálnej polohy
Detoxicans - zbavujúci jedu, zneškodňujúci jedovatej látky
Detoxicatio - detoxikácia, zbavenie jedovatosti, odstránenie jedovatých látok
Detoxikovaný - zbavený jedovatosti
Detrusor - vypudzovač (sval)
Detubatio - detubácia, zrušenie intubácie (extubácie)
Deuteron - atomové jadro deutéria
Deuteropathia - deuteropatia, výskyt jednej choroby viazaný na iné ochorenie
Devascularisatio - devaskularizácia, prerušenie krvného zásobenia v určitej oblasti pri cievnej obštrukcii
Deviatio - deviácia, odchylka, úchylka, odklon od normy
Deviovaný - odchýlený, uchýlený
Devitalisatio - devitalizácia, zbavenie života, životných pochodov, znecitlivenie
Dexter - pravý
Dextranum - polysacharid zložený z glukózy
Dextrocardia - dextrokardia, vývojová srdcová chyba, pri ktorej je srdce na pravej strane v hrudníku
Dextrosis - dextróza, hroznový cukor, škróbový cukor, ""pravotočivá"" hexóza, glukóza"
Dextrosuria - dextrozúria, prítomnosť glukózy v moči
Dezinficiencium - dezinfekčný prostriedok usmrcujúci mikroorganizmy
Dg - skratka pre diagnózu
Diabetes - cukrovka
Diabetogenes - diabetogénny, vyvolávajúci cukrovku
Diabetoides - diabetoidní, cukrovke podobný
Diabetologia - diabetológia, náuka o cukrovke, o ich vzniku a liečení
Diabetophobia - diabetofóbia, prehnaný strach pred ochorením úplavicou
Diacetaemia - diacetémia, prítomnosť acetoctovej kyseliny v krvi
Diaceturia - diacetúria, prítomnosť acetoctovej kyseliny v moči
Diaeresis - dierézia, uvolnenie súvislosti, tesnosti, predelenie
Diaeta - diéta, životospráva, úprava životosprávy ako prevencia vzniku chorôb alebo ako súčasť liečebného procesu, správny spôsob výživy
Diaetetice - dietetika, náuka o správnej životospráve (výžive) zdravých i chorých
Diaeteticus - dietetický, týkajúci sa životosprávy
Diaetologia - dietológia, náuka o zdravej, správnej životospráve
Diagnosis - diagnóza, rozpoznanie, určenie choroby
Diagnostica - diagnostika, náuka o rozpoznávaní a pomenovaní choroby
Diagnosticus - diagnostický, vzťahujúci sa k diagnóze
Dialogus - dialóg, rozhovor, hovor
Dialysis - dialýza, odstraňovanie, oddeľovanie vysokomolekulárnych látok od nízkomolekulárnych látok pomocou polopriepustných membrán
Dialyzát - produkt dialýzy
Diameter - priemer
Diapedesis - diapedéza, prestup, prenikanie krvných elementov neporušenou cievnou stenou do okolia
Diaphoresis - diaforéza, potenie, vylučovanie potu
Diaphoreticus - diaforetický, vyvolávajúci potenie
Diapnoe - diapnoe, perspirácia, nepozorovateľné odparovanie vody z kože (perspiratio insensibilis)
Diapyesis - diapyéza, hnisanie, zahnisanie
Diaschisis - diaschíza, porucha, výpad funkcie určitého nervového úseku
Diastema - vrodená medzera medzi hornými strednými rezákmi
Diaster - diaster, usporiadanie chromozómov do tvaru dvojitej hviezdice v mitotickej a meiotickej anafáze a na začiatku telofázy
Diastola - uvolnenie, ochabnutie srdcového svalu (opak systoly)
Diastolicus - diastolický, týkajúci sa diastoly
Diathermia - diatermia, liečebné lokálne prehrievanie, pretepľovanie pomocou vysokofrekvenčného elektrického prúdu
Diathermocoagulatio - diatermokoagulácia, tepelná koagulácia pomocou vysokofrekvenčného elektrochirurgického noža
DIC - diseminovaná intravaskulárna koagulácia
Dichotomia - dichotómia, delenie na dve časti
Dicliditis - dikliditída, zápal chlopní
Dicrotia - dikrotia, tepová dvojvrcholovosť, dvojitý tep
Diencephalicus - diencefalický, týkajúci sa medzimozgu
Diencephalon - medzimozog
Diencephalosis - diencefalóza, celkové ochorenie organizmu vzniknuté poruchou v oblasti medzimozgu
Dietoterapia - liečenie vhodne usporiadanou výživou
Differentia - diferencia, rozdiel, rôznosť
Differentialis - diferenciálny, rozlišujúci
Differentiatio - diferenciácia, rôznosť, rozlišovanie, roztriedenie
Difficilis - neľahký, obtiažny
Difformis - diformný, beztvarý, znetvorený
Diffusio - difúzia, prenikanie, prelínanie, pohyb látok z miesta vyššej koncentrácie na miesto nižšej koncentrácie
Digitalis - digitálny, číslicový
Digitalisatio - digitalizácia, podávanie liekov obsahujúcich Digitalis k dosiahnutiu terapeutického (kardiotonického) účinku
Digitalismus - ( Digitalis náprstník) digitalizmus, otrava látkami obsiahnutými v náprstníku (glykozidy)
Digitoxinum - digitoxín, prirodzený glykozid z listov náprstníka červeného (Digitalis purpurea)
Dignitas - dôstojnosť, hodnota, cena
Dihydroxyphenylalaninum - ( DOPA) dihydroxyfenylalanín, predstupeň dopamínu, noradrenalínu a adrenalínu (katecholamíny)
Dilatácia - roztiahnutie, rozšírenie
Dilatancium - liek rozširujúci krvné riečište
Dilatatio - dilatácia, rozšírenie, zväčšenie objemu dutého orgánu
Dilatator - dilatátor, rozširovač, rozvierač (sval alebo prístroj)
Dilatio - odkladanie, prieťah
Dilutus - zriedený, rozpustený
Dimensio - dimenzia, vymeranie, rozmer
Dimidium - polovica
Dinophobia - dinofóbia, chorobný strach pred závratmi
Dioptria - jednotka pre optickú mohutnosť šošovky, prevrátená ohnisková dĺžka
Diphasicus - difázický, dvojfázový
Diplocardia - diplokardia, jedinec s vrodeným vyvinutím dvoch sŕdc
Diploideus - diploidný, zdvojnásobený, zdvojený stav
Dipsomania - dipsománia, chorobné pijanstvo
Dipsotherapia - dipsoterapia, liečba založená na obmedzenie príjmu tekutín
Directio - direkcia, smer, smerovanie
Directus - priamy, rovný, rázny
Disciplina - učenie, vzdelanie, náuka, sústava, kázeň
Discissio - discízia, chirurgické rozšírenie úžin, medzier, operačné rozdelenie orgánu, tkaniva
Discoides - diskoidný, disku podobný
Discontinuitas - diskontinuita, prerušenie súvislosti
Discordans - nezhodný, nezjednotený
Discordia - nejednotnosť
Discrepantia - diskrepancia, nezhoda, nesúlad, rozpor
Discretus - diskrétny, nesúvisiaci, rozdelený
Discriminatio - diskriminácia, rozlišovanie, vyraďovanie (zo spoločnosti), prenasledovanie
Discriminator - diskriminátor, zariadenie registrujúce odchylky od danej nastavenej hodnoty (napr. energie žiarenia)
Discus - kotúč, disk, platnička, doštička, winchester disk, hard disk, pevný disk, vonkajšia pamäť počítača
Disekujúci - natrhajúci, rozdeľujúci
Disketa - disketa, pružný magnetický disk, ktorý sa zasúva do počítača (vonkajšia pamäť počítača)
Diskomfort - pocit nepohodlia
Dislocatio - dislokácia, rozmiestenie, rozloženie, zmena polohy (od normy)
Dislocatus - dislokovaný, premiestený, posunutý z normálnej polohy
Dispensarisatio - dispenzarizácia, aktívne a včasné vyhľadávanie a liečenie osôb potrebujúcich zdravotnícku pomoc
Dispensatio - dispenzácia, príprava a vydávanie liekov
Dispersio - disperzia, rozptýlenie (napr. látok, kedy jedna je jemne rozptýlená v druhej)
Dispersitas - disperzita, rozptýlenie, rozkladanie, rozloženie, rozptyľovacia schopnosť látok
Dispersus - disperzný, rozptýlený, rozložený, roztrúsený
Disponibilitas - disponibilita, použitelnosť
Dispositio - dispozícia, možnosť voľného použitia, sklon k určitému konaniu, náchylnosť organizmu k určitej chorobe, dobrý alebo zlý telesný, duševný stav
Disproportio - disproporcia, nepomer, neúmernosť, porušenie rovnováhy
Disproportionalis - disproporcionálny, nepomerný, nerovnomerný
Disputatio - disputácia, rozbor, rozprava
Disruptio - disrupcia, roztrhnutie, rozlomenie, prasknutie
Dissertatio - dizertácia, písomná práca predkladaná a verejne obhajovanie na dosiahnutie vedeckej hodnosti, akademického titulu
Dissimulatio - disimulácia, zastieranie, zatajovanie, zamlčovanie bolesti, choroby alebo jej príznakov
Dissocialis - disociálny, nespolečenský, neprispôsobivého chovania
Distensibilitas - distenzibilita, schopnosť byť roztiahnutý (žilová distenzibilita v zmysle ovplyvnenia kapacity cievneho riečiska)
Distensio - distenzia, rozpínanie, rozpätie, roztahnutie
Distentus - roztiahnutý, natiahnutý, napätý
Distenzia - roztiahnutie
Distractio - distrakcia, spôsob liečby napravením zlomenín ťahom a protiťahom
Distributio - distribúcia, rozdeľovanie, roztriedenie
Diuresis - diuréza, vylučovanie moča
Diureticus - močopudný, podporujúci vylučovanie moča
Diuretikum - močopudný liek
Diuréza - vylučovanie moča
Divergens - divergentný, rozbiehavý, rozbiehajúci sa, nezhodný
Divergentia - divergencia, odchýlenie, odklon, rozbiehavosť očných osí
Diversus - diverzný, odchylný, rozdielny, opačný
Diverticulum - divertikul, odbočka, výdutina, výklenok, vrodené alebo získané vydutie dutého orgánu
Dividuus - deliteľný, delený
Divisio - delenie, rozdeľovanie, triedenie
DNA - deoxyribonukleová kyselina
Dnes – zub
Docens - docent, vedeckopedagogický titul vysokoškolského učiteľa
Doctor - doktor, akademický titul
Doctrina - doktrína, náuka, veda, obor
Doctus - učený, vzdelaný
Documentatio - dokumentácia, súbor dokladov, informácií, správ (o stave jedinca)
Documentum - dokument, poučenie, doklad, dôkaz
Dogma - dogma, učenie, názor, zásada
Dolor - bolesť, bolestivosť
Dolorosus - bolestivý, bolesť spôsobujúci
Dominans - dominantný, určujúci ráz niečoho
Dominantia - dominancia, prevládanie, funkčná prevaha jednej z dvoch hemisfér veľkého mozgu
Dominator - dominátor, svetlocitlivý element oka so samostatnými dráhami, ktorý je citlivý na určitý rozsah svetelného spektra
Don(at)or - oris, m. (l. donare dávat) donor, donátor, dárce (např. krve)
Dormitio - spavosť, spanie
Dormitivus - spavý
Dormitorium - spálňa, miestnosť určená pre spanie
Dorsalis - dorzálny, chrbtový, zadný, patriaci k chrbtu, obrátený k chrbtu
Dorsodynia - dorzodýnia, bolesť v chrbte, bolesť chrbtového svalstva
Dorsum - chrbát
Dorzálny - zadný, chrbtový
Dosimetria - dozimetria, odmeriavanie liečebných dávok
Dosimetron - dozimeter, prístroj stanovujúci dávku rádioaktívneho žiarenia
Dosis - dávka, spravidla dávka lieku
Drain - drén, sklenená, gumová alebo plastiková rúrka (prúžok) k odvádzaniu tekutín, sekrétov z dutín, rán
Drasticus - drastický, silne účinný, pôsobivý, účinkujúci
Dromotropia - dromotropia, dromotropizmus, postup, rýchlosť
Dualismus - dvojitosť, podvojnosť
Ducenti - dvesto
Ductulus - kanálik, chodbička
Ductus - cesta, kanál, priechod, vývod
Duodenum - dvanástnik
Duplex - dvojitý, dvojnásobný
Duplicatio - duplikácia, zdvojenie
Duplicatura - duplikatúra, zdvojenie, zdvojenina
Duplicatus - zdvojený, vyhotovený druhý krát
Duplicitas - duplicita, zdvojenie, dvojité prevádzanie, dvojitosť
Duralis - durálny, týkajúci sa tvrdej pleny mozgovej (dura mater encephali)
Durus - tvrdý, pevný
Dychová frekvencia - počet dychov za určitý čas (napr. za 1 minútu)
Dynamicus - dynamický, silový, pohybový, prejavujúci silu, pohyb
Dynamometria - dynamometria, meranie stupňa sily pomocou dynamometra, silometra
Dynamometron - dynamometer, prístroj k meraniu svalovej sily, silomer
dys- - grécka predpona označujúca poruchu, obtiaže, chybu, ťažkosť, porušenú funkciu
Dysabilitas - dyzabilita, neschopnosť, forma (stupeň) funkčnej poruchy
Dysarteriotonia - dyzartériotónia, porucha napätia stien tepien vedúca k zmenám krvného tlaku
Dysbulia - dysbúlia, porucha vôle, narušené voľové chovanie
Dyscinesia, dyskinesia, - dyskinéza, porucha voľných pohybov, porucha motility hladkého svalstva
Dyscoordinatio - dyskoordinácia, porucha súhry voľných pohybov
Dysenteria - dyzentéria, črevná úplavica, akútne infekčné ochorenie vyvolané baktériami Shigella
Dysentericus - dyzenterický, týkajúci sa úplavice, vo vzťahu k úplavici
Dysfunctio - dysfunkcia, porucha činnosti niektorého orgánu
Dysgenesis - dysgenéza, narušený vývoj, vývojová porucha
Dysgenéza - porušený, chorobný vývoj
Dyshaematopo(i)esis - dyshematopoéza, porušená tvorba krvi
Dyskinéza - porucha normálnych pohybov
Dyslalia - dyslália, hatlavosť, štebotavosť, porucha výslovnosti
Dyslexia - neschopnosť pochopiť zmysel písaného slova
Dysmelia - dysmélia, vrodený nedokonalý vývin niektorého orgánu, vývojová chyba
Dysmyotonia - dysmyotónia, porucha svalového napätia
Dysneuria - dysneúria, porucha funkcie nervov, nervovej činnosti
Dysodynia - dyzodýnia, porušenie vnímania bolesti
Dysphrenia - dysfrénia, duševné psychické ochorenie
Dysplasia - dysplázia, nesprávny vývoj orgánu alebo tkaniva, odchylné utváranie tela
Dyspnoe - dýchavica, pocit nedostatku vzduchu
Dyspnoicus - dyspnoický, dušný, dýchavičný
Dysrrhythmia - dysrytmia, porucha rytmickej činnosti niektorého orgánu, napr. Srdca
Dyssomnia - dyssomnia, porucha spánku, nedokonalý, prerušovaný spánok
Dystaxia - dystaxia, porucha kontroly voľných pohybov
Dysthanasia - dysthanázia, opak eutanázie, "zadržaná smrť"", predĺženie života nevyliečiteľne chorého, a to i za cenu značného utrpenia chorého
Dystonia - dystónia, porucha napätia (svalov, ciev)
Dystropia - dystropia, abnormálne správanie sa sústredením všetkého záujmu na inú osobu alebo na seba
Dysuria - dyzúria, obtiažne bolestivé močenie, pocity rezania v močovej trubici v priebehu močenia
Dyzestézia - porucha citlivosti
Dyzúria - porucha močenia, ťažkosti pri močení


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI