PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

P

P - chemická značka fosforu (phosphorus)

P mitrale - zmenený tvar P vlny na EKG, zmena na EKG charakteristická pre poškodenie mitrálnej chlopne srdca
P pulmonale - zmenený tvar P vlny na EKG, ktorá je charakteristická pre hypertenziu v pľúcnom obehu
p. a. - pre analýzu (chemikálie) na presné stanovenie, veľmi čistá látka
Pacemaker - prístroj, ktorý elektrickými impulzmi aktivuje srdcový sval
Pachy(h)aemia - pachyémia, zahustenie krvi
Pachyacria - pachyakria, chorobné zväčšenie okrajových častí tela, najmä prstov, paličkovité prsty
Pachycephalia - pachycefália, abnormálne zhrubnutie kostí lebky
Pachycheilia - pachycheilia, nadmerné zmohutnenie perí
Pachydermia - zhrubnutie a stvrdnutie kože následkom zhrubnutia väzivového tkaniva
Pachydermoperiostosis - pachydermoperiostóza, dedičné ochorenie, pri ktorom nastáva zhrubnutie kože a periostálne zmohutnenie na kostiach
Pachygyria - pachygyria, nadmerné zmohutnenie mozgových závitov
Pachyleptomeningitis - pachyleptomeningitída, zápal tvrdej a mäkkej mozgovej pleny
Pachymeningitis - pachymeningitída, zápal tvrdej mozgovej pleny
Pachymeningosis - pachymeningóza, nahromadenie hemoragickej tekutiny v subdurálnom priestore
Pachymeninx - tvrdá mozgová plena
Pachyostosis - pachyostóza, benígna forma abnormálneho zhrubnutia kostí
Pachyperiostitis - pachyperiostitíida, zápal okostice s abnormálnym zhrubnutím kosti
Pachyperitonitis - pachyperitonitída, zápal pobrušnice, väčšinou chronický, spojený s jej zhrubnutím
Pachypleuritis - pachypleuritída, produktívny zápal pohrudnice
Pachyrhinia - pachyrínia, nadmerne široký nos so zhrubnutím nosových kostí a čelových výbežkov čeľusti
Pachysalpingitis - pachysalpingitída, zdĺhavý zápal vajcovodov s tvorbou väzivového tkaniva
Pachysomia - pachysómia, patologické zhrubnutie, zväčšenie časti tela
Pachytaenicus - pachyténia, pachyténne štádium, časť profázy meiózy
Pachyvaginitis - pachyvaginitída, zdĺhavý zápal pošvovej sliznice, pre ktorý je charakteristické stvrdnutie, zhrubnutie pošvových stien
Pacificatio - pacifikácia, ukľudnenie
Paedagogium - pedagógium, ústav pre vzdelávanie vychovávateľov
Paedatrophia - pedatrofia, veľká podvýživa dieťaťa
Paederastia - pederastia, pohlavné zneužívanie chlapcov, mužská homosexualita
Paediater - pediater, odborný detský lekár
Paediatria - pediatria, detské lekárstvo
Paedicatio - pedikácia, pohlavné zneužitie chlapcov
Paedoaudiologia - pedoaudiológia, odvetvie audiológie zaoberajúce sa štúdiom sluchu detí
Paedodontia - pedodoncia, detské zubné lekárstvo
Paedodontologia - pedodontológia, detské zubné lekárstvo
Paedologia - pedológia, veda zaoberajúca sa rastom a vývojom dieťaťa
Paedonosologia - pedonozológia, náuka o triedení detských ochorení
Paedophilia - pedofília, pohlavná náklonnosť k mladistvým, pohlavné zneužívanie detí
Paedophonetica - pedofonetika, odvetvie fonetiky zaoberajúce sa zvukovou stránkou detskej reči
Paedopsychiatria - pedopsychiatria, detská psychiatria, starostlivosť o deti s poruchami duševného vývoja
Paedopsychologia - pedopsychológia, psychológia dieťaťa, náuka o duševnom vývoji dieťaťa
Paenitentia - ľútosť
Palaeoanthropologia - paleoantropológia, náuka o vzniku, vývoji a telesných vlastnostiach pravekého človeka
Palaeocerebellum - paleocerebelum, označenie vývojovo staršej časti mozočka
Palaeocortex - paleokortex, vývojovo staršia časť mozgovej kôry
Palaeopallium - vývojovo najstaršia časť koncového mozgu, ktorá tvorí pokračovanie rinencefala
Palaeostriatum - vývojovo staršia časť bazálnych ganglií mozgu
Palatabilitas - palatabilita, chuťová prijateľnosť
Palatalis - palatálny, podnebný
Palatalisatio - palatalizácia, mäkčenie hlások
Palatinus - podnebný
Palatitis - palatitída, zápal podnebia
Palatodynia - palatodýnia, bolesť podnebia
Palatoetmoidalis - palatoetmoidálny, týkajúci sa podnebia a čuchovej kosti
Palatoglossalis - palatoglozálny, týkajúci sa podnebia a jazyka
Palatogramma - palatogram, záznam pohybov mäkkého podnebia počas rozprávania
Palatolalia - palatolália, porucha reči pri rázštepe podnebia
Palatomaxillaris - palatomaxilárny, týkajúci sa podnebia a čeľusti
Palatonasalis - palatonazálny, týkajúci sa podnebia a nosa
Palatopharyngeus - palatofaryngeálny, týkajúci sa podnebia a hltanu
Palatophonia - palatofónia, patologicky zvýšený nosový prízvuk pri rázštepe podnebia
Palatoplastica - palatoplastika, plastická operácia podnebných defektov
Palatoplegia - palatoplégia, ochrnutie svalstva mäkkého podnebia
Palatorrhaphia - palatoráfia, chirurgické zošitie podnebia
Palatoschisis - palatoschíza
Palatotubalis - palatotubálny, týkajúci sa podnebia a sluchovej trubice
Palatum - podnebie
Paliatívny - zmierňuje ťažkosti, bolesť, ale nelieči základné ochorenie
Palikinesia - palikinéza, stále opakovanie pohybov
Palilalia - palilália, chorobné opakovanie toho istého slova alebo vety
Palimnesis - palimnézia, spomenutie si na udalosti, ktoré sa zdajú byť vypadnuté z pamäti
Palindromia - palindrómia, návrat ochorenia, relaps
Palingenesis - palingenéza, objavenie sa niektorých fylogeneticky starších znakov u jedinca počas vývoja
Palirrhoea - palirea, opätovný výtok
Palladium - paladium, prvok z trojice ľahkých platinových kovov, chemická značka Pd
Pallaesthesia - palestézia, vnímanie vibrácie ladičky nasadenej na kosť nachádzajúcu sa bezprostredne pod kožou
Pallanaesthesia - palanestézia, strata schopnosti vnímať chvenie ladičky priloženej na kosti blízke k povrchu tela
Pallens - bledý, šedý
Pallhypaesthesia - palhypestézia, znížená schopnosť vnímať chvenie ladičky priloženej na kosti blízke k povrchu tela
Pallialis - týkajúci sa palia
Palliativus - paliatívny, mierniaci ťažkosti, ale neovplyvňujúci chorobu ani jej priebeh
Pallidum - vnútorná časť šošovkovitého jadra mozgu
Pallidus - bledý, svetlý
Pallium - obal, plášť, povrchná časť mozgových pologulí, mozgová kôra
Pallor - bledosť, bledá farba
Palma - dlaň
Palmaris - dlaňový
Palmárny - dlaňový
Palmatus - palmiformis, dlaňovitý
Palmoplantaris - palmoplantárny, týkajúci sa dlane a chodidla
Palpabilis - palpabilný, hmatateľný
Palpácia - pohmat, vyšetrenie pohmatom
Palpatio - palpácia, pohmat, vyšetrovanie pacienta pohmatom
Palpatopercussio - palpatoperkusia, vyšetrovanie pohmatom a poklopom
Palpatorius - palpačný, hmatový, pohmatový
Palpebra - mihalnica
Palpebralis - palpebrálny, mihaľnicový
Palpebritis - palpebritída, zápal mihalnice
Palpebronasalis - palpebronazálny, týkajúci sa mihalnice a nosa
Palpitácia - pocit príliš rýchleho a/alebo nepravidelného búšenia srdca
Palpitatio - chvenie, búšenie
Paludismus - malária
Pampiniformis - popínavý, vinúci sa
Pampinocele - pampinokéla, rozšírenie a predĺženie žíl semenného povrazca
Pan(h)idrosis - pan(h)idróza, potenie po celom tele
Panacea - všeliek, metóda používaná na všetko
Panagglutinatio - panaglutinácia, stav, keď za všetkých okolností nastáva aglutinácia
Panalgia - panalgia, bolesť celého tela
Panangiitis - panangiitída, zápal všetkých vrstiev cievnej steny
Panarícium - hnisavý zápal prstov ruky
Panaritium - panaricium, hnisavý zápal prstov ruky
Panarteriitis - panarteriitída, zápal všetkých vrstiev tepnovej steny
Panarthritis - panartritída, zápal viacerých kĺbov, zápal všetkých častí kĺbu
Panbronchitis - panbronchitída, zápal mnohých priedušiek
Pancardialis - pankardiálny, týkajúci sa celého srdca, všetkých vrstiev srdca
Pancarditis - pankarditída, zápal všetkých vrstiev srdca
Panchondritis - panchondritída, mnohopočetný zápal chrupavčitého tkaniva
Pancre(at)ozyminum - pankreatozymín, cholecystokinín, cholecystokinín-pankreozymín, peptid produkovaný sliznicou hornej časti tenkého čreva, vyvolávajúci kontrakciu žlčníka a sekréciu pankreatickej šťavy bohatej na enzýmy
Pancreas - pankreas, slinivka brušná, podžalúdková žľaza
Pancreatalgia - pakreatalgia, bolesť pankreasu
Pancreatectomia - pankreatektómia, operačné odstránenie pankreasu alebo jeho častí
Pancreathelcosis - pankreathelkóza, hnisavý zápal pankreasu
Pancreaticus - pankreatický, týkajúci sa pankreasu
Pancreatitis - pankreatitída, zápal pankresu
Pancreatocystotomia - pankreatocystotómia, preťatie cysty pankreasu
Pancreatogenes - pankreatogénny, vychádzajúci z pankreasu
Pancreatographia - pankreatografia, röntgenové znázornenie pankreasu pomocou kontrastnej látky
Pancreatolithectomia - pankreatolitektómia, chirurgické odstránenie kameňov z vývodov pankreasu
Pancreatolithiasis - pankreatolitiáza, kamienky v pankrease
Pancreatolithos - pankreatolit, kameň vo vývode pankreasu
Pancreatolithotomia - pakreatolitotómia, chirurgické odstránenie kamienkov z vývodu pankreasu
Pancreatolysis - pankreatolýza, deštrukcia tkaniva pankreasu proteolytickými hormónmi
Pancreatonecrosis - pankreatonekróza, miestne odumretie (časti) pankreasu
Pancreatopathia - pankreatopatia, chorobné procesy pankreasu (všeobecne)
Pancreatoscopia - pankreatoskopia, endoskopické vyšetrenie vývodu pankreasu (je súčasťou endoskopickej retrográdnej cholangiopankreatografie)
Pancreatotomia - pankreatotómia, preťatie pankreasu
Pancytopenia - pancytopénia, pokles hodnôt všetkých druhov krviniek v periférnej krvi
Pandemia - pandémia, rozšírenie infekčného ochorenia na veľkom území
Pandiculatio - pandikulácia, naťahovanie sa (pri zívaní)
Panencephalitis - panencefalitída, označenie pre rôzne formy zápalu mozgu zasahujúci do všetkých štruktúr mozgu
Panendocarditis - panendokarditída, zápal postihujúci viacero alebo všetky srdcové chlopne
Panhaematocytopenia - panhematocytopénia, pancytopénia, pokles hodnôt všetkých druhov krviniek v periférnej krvi
Panhyperaemia - panhyperémia, zvýšené množstvo telesných tekutín, prekrvenie všetkých štruktúr
Panhystercolpectomia - panhysterkolpektómia, chirurgické odstránenie maternice a pošvy
Panhysterectomia - panhysterektómia, operačné odstránenie celej maternice vrátane krčka
Panhysterosalpingooophorectomia - panhysterosalping(o)ooforektómia, chirurgické odstránenie maternice, vajcovodu a vaječníka
Panimmunitas - panimunita, celková odolnosť organizmu proti chorobám
Panis - chlieb
Pankreatektómia - chirurgické odstránenie pankreasu
Pankreatopatia - ochorenie pankreasu (všeobecne)
Panktreatitída - zápal pankreasu
Panlobularis - panlobulárny, týkajúci sa všetkých lalôčikov (napr. pľúcnych)
Panmetritis - panmetritída, zápal všetkých štruktúr maternice
Panmyelopathia - panmyelopatia, útlm kostnej drene s nedostatkom jednotlivých krvných elementov v periférnej krvi
Panmyelophthisis - panmyeloftíza, útlm kostnej drene s apláziou a s nedostatkom bunkových elementov v periférnej krvi
Panmyositis - panmyozitída, zápal mnohých svalov
Panneuritis - panneuritída, zápal mnohých nervov
Panniculitis - panikulitída, ohraničený alebo difúzny zápal v tukovom tkanive
Panniculus - poduška, vankúš, vankúšik
Pannus - panus, ložisko cievnatého tkaniva na rohovke zápalového pôvodu
Panophthalmia - panoftalmia, zápal všetkých tkanív oka
Panoptosis - panoptóza, poklesnutie všetkých brušných orgánov
Panosteitis - panosteitída, zápal všetkých štruktúr kosti
Panotitis - panotitída, zápal vnútorného, stredného a vonkajšieho ucha
Panphagia - panfágia, chorobná túžba po jedle
Panphlebitis - panflebitída, zápal všetkých vrstiev žilovej steny
Panphobia - panfóbia, chorobná úzkosť pred všetkým, čo sa deje
Panplegia - panplégia, pamplégia, úplné ochrnutie svalstva
Pansinusitis - pansinusitída, zápal všetkých vedľajších nosových dutín
Pantanencephalia - pantanencefália, úplné vrodené nevyvinutie mozgu
Papaver - mak
Papaverinum - papaverín, prirodzený alkaloid ópia so spazmolytickým účinkom
Papilla - bradavka, bradavice, bradavčitý výrastok, vyvýšenina
Papillaris - papilárny, bradavkový
Papillectomia - papilektómia, chirurgické odstránenie bradavky
Papillitis - papillitída, zápal papily
Papula - pupeň, pupienok
Papularis - papulárny, pupienkový
Papulatus - majúci tvar papuly, pupenca
Papulomaculosus - papulomakulózny, pupencovo škvrnitý
Papulosis - zhubná papulóza s atrofiou kože a postihnutím vnútorných orgánov
Papulosus - papulózny, pupencový, pupienkový
Papulovesicularis - papulovezikulárny, vyznačujúci sa prítomnosťou pupienkov a mechúrikov
Papyraceus - papierový, tenký ako papier
Par - rovný, rovnaký
Para - podľa, mimo, pri, u, vedľa, susediaci, na oboch stranách, podobný, odchylný
Para(a)naesthesia - para(a)nestézia, obojstranné znecitlivenie
Para(a)nalgesia - para(a)nalgézia, obojstranná necitlivosť
Paraanalis - paraanálny, ležiaci pri análnom (ritnom) otvore
Paraaorticus - paraaortický, ležiaci pri srdcovnici
Paraarteriitis - paraarteriitída, zápal v riedkom spojive okolo tepny
Paraarticularis - paraartikulárny, ležiaci pri kĺbe, v okolí kĺbu
Paraballismus - parabalizmus, prudké, často sa opakujúce trhavé pohyby končatín
Parabiosis - parabióza, zrastenie alebo (operačné) spojenie dvoch organizmov toho istého druhu k spoločnému životu
Parablastos - parablast, iné označenie pre mezodermovú bunku, z ktorej sa vytvára angioblast
Parablepsis - parablepsia, porucha zrakového vnímania
Parabulia - parabúlia, chorobné potlačenie slobodného konania
Paracardialis - parakardiálny, ležiaci pri srdci, týkajúci sa okolia srdca
Paracentesis - paracentéza, otvorenie, prepichnutie dutého orgánu alebo telovej dutiny vyplnenej tekutinou (napr. ušného bubienka pri zápale stredoušnej dutiny, brušnej dutiny pri vypustení ascitu)
Paracentralis - paracentrálny, ležiaci pri, vedľa stredu
Paracephalus - paracefalus, jedinec alebo parazitické dvojča s nedokonale vyvinutou hlavou a defektmi na trupe a končatinách
Paracerebralis - paracerebrálny, vzťahujúci sa k bočným častiam mozgu
Paracholia - parachólia, porucha sekrécie žlče, priamy prechod súčastí žlče do krvi pri poškodení pečeňových buniek
Parachordalis - parachordálny, nachádzajúci sa vedľa chordy
Parachroma - parachroma, abnormálne sfarbenie kože
Paracoele - postranná mozgová komora
Paracolitis - parakolitída, zápal tkaniva okolo hrubého čreva
Paracrinus - parakrinný, pôsobiaci na bunky v blízkom okolí
Paracyesis - paracyéza, parakyéza, mimomaternicové tehotenstvo
Paracystium - väzivové tkanivo obklopujúce močový mechúr
Paradenitis - paradenitída, zápal tkaniva okolo žľazy
Paradentalis - paradentálny, týkajúci sa okolia zubu, nachádzajúci sa okolo zuba
Paradentitis - paradentitída, zápal tkaniva okolo zuba
Paradentium - paradencium, tkanivo okolo zuba
Paradidymis - obojstranne slepé krátke kanáliky nad hlavou nadsemenníka
Paradigma - príklad, vzor
Paradoxia - sexualis paradoxia sexuálna, pohlavná aktivita mimo obvyklého obdobia (v detstve, v starobe)
Paradoxos - paradoxný, podivný, nezmyselný
Paradoxus - paradoxný, proti očakávaniu, nezmyselný
Paradysenteria - paradyzentéria, ľahšia forma črevnej dyzentérie, červienka
Paraendocrinius - paraendokrinný, týkajúci sa chorôb, pri ktorých sú postihnuté aj žľazy s vnútornou sekréciou, alebo tkanív s endokrinnou aktivitou, v ktorých sa normálne hormóny netvoria
Paraepilepsia - paraepilepsia, záchvatovité ochorenie pripomínajúce epilepsiu
Paraesthesia - parestézia, porušenie vnímania pocitov v koži, porucha cítenia (svrbenie, mravenčenie)
Parafascicularis - parafascikulárny, ležiaci pri snopci nervových vlákien
Paraffinoma - parafinóm, bujnenie väzivového tkaniva okolo parafínu vpraveného do tela z liečebných alebo kozmetických dôvodov
Paraffinum - parafín, zmes nasýtených tuhých uhľovodíkov získaných z ropy
Parafloculus - paraflokulus, prídavný vačok, závit
Parafollicularis - parafolikulárny, ležiaci vedľa folikulu (parafolikulárna bunka štítnej žľazy)
Parafunctio - parafunkcia, kvalitatívne zmenená činnosť
Paraganglion - uzlíky, tvorené chromafinnými bunkami, uložené pozdĺž prednej steny aorty
Parageusis - parageúzia, porucha vnímania chuti
Paragranuloma - paragranulóm, menej zhubná forma alebo začiatok vývoja malígneho lymfogranulómu, Hodgkinovej choroby
Paragraphia - paragrafia, porucha schopnosti písať, zámena, prestavovanie hlások, slov, skomolenie písomného prejavu
Parahypnosis - parahypnóza, nenormálny, prerušovaný spánok
Parainfectio - parainfekcia, choroba vzniknutá pri inom infekčnom ochorení
Parainfectiosus - parainfekčný, nepriamo infekčný, vzniknutý po ochorení na inú infekčnú chorobu
Parainfluenza - parainfluenza, vírusové ochorenie podobné chrípke
Parakinesis - parakinéza, porucha svalovej koordinácie
Paralalia - paralália, nesprávna výslovnosť (správna hláska je nahradzovaná inou)
paraleucoblastos, - paraleukoblast, atypický predstupeň bielej krvinky
Paralexia, - paralexia, porucha čítania, zamieňanie čítaných slov za iné
Paralg(es)ia - paralg(éz)ia, porucha vnímania bolesti, bolestivé pocity sú vnímané ako príjemné
Parallelus - paralelný, rovnobežný, súbežný, súčasne prebiehajúci
Parallergia - paralergia, stav, keď je organizmus senzibilizovaný rôznymi nešpecifickými podnetmi
Paralogia - paralógia, chybné nesprávne zdôvodnenie
Paralymphoblastos - paralymfoblast, nezrelá atypická miazgová bunka pri nádorovom bujnení krviniek lymfatického rádu
Paralysis - paralýza, ochrnutie, obrna.
Paralytický - postihnutý paralýzou, ochrnutý
Paralyticus - postihnutý paralýzou, ochrnutý
Paramedianus - ležiaci vedľa stredu, situovaný pri strednej čiare
Parametron - parameter, základný, hodnotiaci údaj, popisná miera
Paramimia - paramímia, neschopnosť vyjadrovať emócie príslušnou mimikou
Paramnesia - paramnézia, porucha pamäti, vzpomínanie si na neexistujúce udalosti
Paramorphia - paramorfia, nenormálny tvar a štruktúra
Paramyloidum - paramyloid, atypický amyloid
Paramyoclonus - paramyoklonus, krátkodobé opakované kŕčové zášklby na rôznych častiach tela, myoklónie
Paramyotonia - paramyotónia, nepravá, čiastočná myotónia
Paranalgesia - paranalgézia, nevnímanie pocitu bolesti na dolných končatinách
Paranoia - zdĺhavá duševná porucha charakterizovaná bludnými predstavami, vzťahovačnosťou, žiarlivosťou a ďalšími príznakmi
Paranoides - paranoidný, podobný paranoji
Paranoja - duševní porucha charakterizovaná bludnými predstavami
Paraparesis - paraparéza, čiastočné ochrnutie dolných končatín
Paraparéza - čiastočné ochrnutie dolných alebo horných končatín
Paraphilia - parafázia, odchylná, zvrátená sexuálna aktivita
Paraphlebitis - paraflebitída, zápal v okolí žily
Paraphobia - parafóbia, ľahký stupeň fóbie
Paraphrasia - parafrázia, porucha vyjadrovania sa
Paraphrenia - parafrénia, duševná porucha charakterizovaná bludmi a halucináciami, ale nedochádza pri nej k ťažkému rozvratu rozumových schopností a k rázštepu osobnosti
Paraphrosyne - duševná zmätenosť pri horúčke
Paraplasia - paraplázia, neplnohodnotné utváranie
Paraplegia - paraplégia, obojstranná obrna, úplné obojstranné ochrnutie dolných končatín
Paraportalis - paraportálny, ležiaci pri vrátnicovej žile
Paraproctitis - paraproktitída, zápal v okolí konečníka (periproctitis)
Parapsis - parapsia, neschopnosť rozpoznať predmety dotykom
Parapsoriasis - parapsoriáza, kožné ochorenia rôzneho pôvodu, ktoré sa vzhľadom podobajú psoriáze
Parapsychologia - parapsychológia, odvetvie psychológie zaoberajúce sa psychickými javmi, ktoré nie je možné vysvetliť objektívnymi zákonitosťami
Parasecretio - parasekrécia, odchylná, nepravidelná sekrécia
Parasitarius - parazitárny, cudzopasiaci, príživnícky
Parasiticidus - paraziticídní, ničiaci parazity
Parasiticus - parazitický, príživnícky, cudzopasný
Parasitismus - parazitizmus, cudzopasníctvo, vzťah dvoch organizmov, pričom parazit je závislý od hostiteľa
Parasitogenes - parazitogénny, vyvolaný parazitmi
Parasitoides - parazitoidný, podobný parazitom
Parasitologia - parazitológia, náuka o parazitoch a chorobách, ktoré vyvolávajú
Parasitophobia - parazitofóbia, chorobný strach pred parazitmi
Parasitosis - parazitóza, ochorenie vyvolané parazitmi
Parasitotropus - parazitotropný, pôsobiaci na parazity (špeciálne lieky)
Parasitus - parazit, príživník, cudzopasník
Parasolitarius - parasolitárny, osamotený, osamelý
Paraspasmus - paraspazmus, kŕč svalstva dolných končatín
Paraspinalis - paraspinálny, nachádzajúci sa v okolí chrbtice
Parasternalis - parasternálny, nachádzajúci sa pozdĺž hrudnej kosti
Parasympathicus - parasympatikus, autonómne nervstvo s opačným účinkom ako sympatikus
Parasympathinum - parasympatín, látka chemicky totožná s acetylcholínom
Parasympatikus - časť autonómneho (vnútroorgánového) nervstva
Parasympatolytikum - látka tlmiaca činnosť parasympatika
Parasystolia - parasystólia, prítomnosť dvoch centier v srdci, ktoré riadia srdcový rytmus
Paratendinitis - paratendinitída, zápal tkaniva okolo šľachy
Parateresiomania - paratereziománia, chorobné sledovanie, pozorovanie, sledovanie
Paraterminalis - paraterminálny, blízko konca
Parathymia - paratýmia, porucha nálady ovplyvňujúca konanie a myslenie v citovej sfére
Paratio - pripravovanie
Paratonia - paratónia, svalová rigidita (končatín) pri pasívnych pohyboch
Paratrophia - paratrofia, porucha výživy, dystrofia
Paratus - príprava, úprava
Paratýfus - infekčná choroba podobná týfusu, salmonelóza
Paratypia - paratypia, odchylnosť od obvyklých vlastností a vzhľadu
Paratypicus - paratypický, odchylný od obvyklých vlastností a vzhľadu
Paratyreoidea - prištítne telieska
Paravaccina - paravakcína, vytvorenie červeného pupenca v mieste vpichu očkovacej látky (vaccina rubra)
Paravaccinalis - paravakcinálny, vzniknutý ako vedľajší účinok po očkovaní
Paravasalis - paravazálny, paravaskulárny, nachádzajúci sa vedľa cievy
Paravenosus - paravenózny, nachádzajúci sa vedľa žily
Paraventricularis - paraventrikulárny, nachádzajúci sa vedľa komôr (mozgových)
Paravertebralis - paravertebrálny, nachádzajúci sa vedľa stavca, pozdĺž chrbtice
Paravirus - paravírus, kríženec vírusu, pri čom kapsida vírusu obsahuje iný genóm, ako je pre daný vírus typické
Paravitaminosis - paravitaminóza, ochorenie nepriamo spôsobené nedostatkom vitamínov
Paraxialis - paraxiálny, nachádzajúci sa pri osi
Parazitóza - ochorenie vyvolané parazitmi
Parce - šetrne, jednoducho
Pareidolia - pareidólia, optický klam zmyslu, vnímané predmety sa javia v neskutočnej podobe
Pareitis - pareitída, zápal tváre
Parencephalia - parencefália, kongenitálna porucha vývoja mozgu
Parencephalitis - parencefalitída, zápal mozočka
Parencephalon - mozoček
Parenchyma - parenchým, tkanivo orgánov (obvykle bunkové) s určitou funkciou
Parens - rodič, otec, matka
Parentalis - parentálny, rodičovský, rodičovského pôvodu
Parenteralis - parenterálny, mimo tráviacej trubice, napr. podávanie liekov, živín v injekciách alebo vo vnútrožilových infúziách
Parenterálny - podaný mimo tráviaci trakt napr. injekčne
Parergon - vedľajšia práca, vec
Paresis - paréza, ľahká, neúplná obrna, neúplné ochrnutie niektorých častí tela
Parestézia - nepríjemné subjektívne pocity vo svaloch alebo v kostiach
Pareticus - paretický, čiastočne ochrnutý, oslabený
Pareunia - pareúnia, pohlavný styk
Paréza - oslabenie činnosti niektorých častí tela, neúplné ochrnutie
Paries - stena
Parietalis - parietálny, nástenný, temenný
Parietálny - bočný, postranný, temenný
Parietographia - aparietografia, röntgenové vyšetrenie zamerané na posúdenie hrúbky steny orgánov (pažeráka, žalúdka)
Paritas - rodivosť, plodnosť
Parkinsonismus - tras a svalové stuhnutie pri degeneratívnom ochorení bazálnych ganglií mozgu
Parkinsonizmus - stav po zápale mozgu s charakteristickou strnulosťou, ohnutým držaním tela a trasením
Parodontium - parodont, závesný aparát zubu
Parodontopathia - parodontopatia, ochorenie parodontu (všeobecne)
Parodontosis - paradentosis, parodontóza, paradentóza, chronické ochorenie ozubice, ďasna a zubného lôžka, súbor zmien v štruktúre parodontu
Paroniria - paroníria, chorobné snenie
Parorchidium - parorchidium, chybné uloženie semenníka
Parorchis -parorchis, nadsemenník
Parorexia - parorexia, chorobné pojedanie neobvyklých a nestráviteľných pokrmov
Parostosis - parostóza, parasteóza, tvorba kostného tkaniva na neobvyklých miestach
Parotis - parotis, príušná žľaza
Parotitída - zápal príušnej žľazy
Parotitis - zápal príušnej žľazy
Paroxysmalis - paroxyzmálny, záchvatovitý, záchvatový
Paroxysmus - prudký záchvat
Pars - diel, časť
Partialis - parciálny, čiastočný
Particeps - zúčastnený, majúci podiel
Participatio - participácia, účasť
Particula - partikula, čiastočka, dielik
Particularis - partikulárny, čiastočný
Partim - sčasti, čiastočne
Partitio - delenie, rozdelenie
Parturiens - rodiaca
Partus - pôrod
Parulis - absces ďasna
Parum - málo
Parvulus - maličký, veľmi malý
Parvus - malý, drobný
Passim - rôzne
Passio - bolesť, utrpenie, mučenie
Passivitas - pasivita, trpnosť, nečinnosť, poddajnosť, nepriebojnosť
Passivus - pasívny, trpný, nečinný
Pasta - pasta, polotuhá cestovitá hmota slúžiaca na prípravu liekov
Pasteurella - druh gramnegatívnych nepohyblivých tyčinkovitých mikroorganizmov (spôsobujú napr. mor, tularémiu)
Pasteurellosis - pasteurelóza, ochorenie vyvolané pasteurélami
Pasteurisatio - pasterizácia, spôsob ničenia choroboplodných zárodkov v potravinách zahriatim pod bod varu
Pastillus - koláčik, tableta, liečivý (alebo pochutinový) prípravok plochého okrúhleho tvaru
Pastosus - pastózny, cestovitý, opuchnutý
Patefactio - patefakcia, otvorený, odkrytý
Patella - miska, tanier
Patellaris - patelárny, jabĺčkový
Patens - otvorený, prístupný
Pater - otec
Paternitas - paternita, otcovstvo
Paternus - otcovský, zdedený po otcovi
Pathicus - patický, chorobný
Pathobolismus - patobolizmus, porucha látkovej premeny
Pathogenes - patogénny, choroboplodný
Pathogenesis - patogenéza, pôvod a priebeh vývoja choroby
Pathogeneticus - patogenetický, týkajúci sa vzniku a vývoja choroby
Pathogenitas - patogenita, schopnosť choroboplodných zárodkov vyvolať v organizme ochorenie
Pathognostice - patognostika, náuka o znakoch a prejavoch choroby
Pathokinesiologia - patokineziológia, odbor sledujúci vývoj choroby
Pathologia - patológia, náuka o chorobách, chorobných pochodoch a zmenách v organizme
Pathologicus - patologický, chorobný, chorobne zmenený, odlišný, nenormálny
Pathomorphologia - patomorfológia, morfológia choroby
Pathomorphosis - patomorfóza, zmena obrazu choroby po liečebných výkonoch
Pathonomia - patonómia, náuka o zákonitostiach určitej choroby
Pathophoresis - patoforéza, prenášanie choroby
Pathophysiologia - patofyziológia, patologická fyziológia, náuka o chorobných pochodoch a zmenách funkcií organizmu v priebehu choroby
Pathopsychologia - patopsychológia, náuka o chorobných stavoch a úchylkách v priebehu duševných procesov
Pathothesaurosis - patotezauróza, ukladanie rôznych látok v bunkách a tkanivách pri poruche látkovej premeny
Patický - chorobný
Patiens - trpiaci, chorý
Patienter - trpezlivo
Patientia - schopnosť znášať bolesť
Patina - misa, panva
Patogén - pôvodca, príčina choroby
Patogenetický - týkajúci sa vzniku a vývoja choroby
Patogenéza - pôvod a priebeh vývoja choroby
Patognomický - charakteristický pre určitú chorobu
Paucus - malý
Paulisper - krátko, na chvíľu
Paulum - málo, trochu
Pausa - pauza, prestávka
Pavimentum - podlaha, pôda, dlažba
Pavor - hrôza, des, strach
Pb - chemická značka olova (plumbum)
PC - osobný počítač
Pectinatus - majúci hrebeň, podobný hrebeňu
Pectinealis - pectineus, hrebeňový
Pectinum - pektín, vysokomolekulárne polysacharidy nachádzajúce sa v rastlinnom pletive, nevstrebávajúci sa z tráviaceho ústrojenstva (vláknina)
Pectoralgia - pektoralgia, bolesť v hrudnej oblasti
Pectoralis - hrudný
Pectus - hruď, hrudník, prsia
Pedialgia - pedialgia, bolesť nôh
Pedicatio - pedikácia, pohlavný styk per anum (cez konečník)
Pedicularis - pediculosus, pedikulárny, týkajúci sa zavšivenia
Pediculatus - majúci nôžku
Pediculoides - ventricosus - zákožka svrabová
Pediculophobia - pedikulofóbia, chorobný strach pred zavšivavením
Pediculosis - pedikulóza, zavšivavenie
Pediculus - nožička, výbežok
Pedicura - pedikúra, starostlivosť o nohy, odborné ošetrenie nôh, najmä nechtov
Pediluvium - kúpeľ nôh
Pedofília - sexuálna úchylka, pohlavné vzrušovanie deťmi
Peduncularis - pedunkulárny, stopkovitý
Pedunculus - háčik, stopka
Pelagra - choroba z nedostatku vitamínov
Pelioma - pelióm, škvrny na koži
Peliosis - pelióza, mnohopočetné bodkovité krvácanie, purpura
Pella - koža
Pellagra - pelagra, chronické ochorenie spôsobené jednostrannou výživou (druh avitaminózy z nedostatku niacínu a niacínamidu) vyznačujúce sa kožnými, gastrointestinálnymi a neurologickými príznakmi
Pellagroidum - pelagroid, neúplne vyvinutá forma pelagry, ochorenie podobajúce a pelagre
Pellicula - kožka, kožička
Pellucidus - priesvitný, priehľadný
Peloidum - peloid, súborné označenie pre látky používané pre ich dobré tepelné vlastnosti na fyzikálnu liečbu (slatina, rašelina)
Pelotherapia - peloterapia, liečba bahennými obkladmi alebo zábalmi
Pelotta - guľatý jemný vankúšik používaný na spätné zatlačenie mäkkých orgánov
Pelveoperitonitis - pelviperitonitis, pelveoperitonitída, pelviperitonitída, zápal panvovej pobrušnice
Pelvifixatio - pelvifixácia, chirurgické spevnenie panvových orgánov
Pelvimetria - pelvimetria, meranie panvových rozmerov
Pelviotomia - pelviotómia, operačné otvorenie panvy
Pelvis - panva
Pelvivenographia - pelvivenografia, röntgenový záznam panvových žíl
Pelycalgia - pelykalgia, bolesť v panvovej oblasti
Pelycoscopia - pelykoskopia, priam vyšetrovanie panvových orgánov pomocou zvláštneho prístroja
Pelycotomia - pelykotómia, chirurgické preťatie panvy
Pemphigoidum - pemfigoid, parapemfigus, kožné ochorenia s podobnými príznakmi ako má pemfigus
Pemphigus - pemfigus, zdĺhavé a vážne kožné ochorenie s tvorbou pľuzgierov na koži a na slizniciach
Pendulans - zvislý, visiaci smerom dole
Pendulus - visiaci, skleslý, kývajúci sa
Penetrácia - prenikanie, preniknutie
Penetrans - penetrujúci, prenikajúci, prerážajúci
Penetratio - penetrácia, prenikanie, vnikanie
Penicillaris - štetcový
Penicillinum - penicilín, antibiotikum získané z vreckatej huby Penicillium notatum
Penicilliosis - penicilióza, ochorenie vyvolané hubou Penicillium notatum
Penicillus - štetček, strapec
Penis - mužský pohlavný úd
Penischisis - penischíza, rázštep pohlavného údu
Penitis - penitída, zápal penisu
Penna (pinna), - pero, perie
Penoscrotalis - penoskrotálny, týkajúci sa mužského pohlavného údu a mieška
Pensio - penzum, odvážená časť, určený podiel, úloha
Peotomia - peotómia, chirurgické odstránenie penisu
Pepsinum - pepsín, enzým žalúdočnej šťavy štiepiaci bielkoviny na peptóny
Pepticus - peptický, urychľujúci trávenie, vzniknutý účinkom trávenia
Peptidasis - peptidáza, enzým rozkladajúci peptidy
Peptonum - peptón, štepný produkt bielkovín
Per - cez, pre, počas
Perabsurdus - nezmyselný
Peracer - veľmi ostrý
Peraciditas - peracidita, zvýšená kyslosť
Peracutus - perakútny, veľmi prudký, náhly
Perakútny - veľmi prudký
Peramplus - veľmi široký, veľký
Perangustus - veľmi úzky, uzučký
Perbrevis - veľmi krátky, stručný
Perceler - veľmi rýchly, náhly
Perceptio - percepcia, vnímanie, chápanie, príjem, vnem
Percolatio - upravenie, prečistenie
Percommodus - veľmi vhodný, výhodný
Percussio - perkusia, poklop, vyšetrovacia metóda
Percussor - prístroj používaný na perkusiu
Percutaneus - perkutánny, prenikajúci kožou, vstrebávajúci sa priamo kožou
Peregrinans - cestujúci
Perennis - celoročný, stály
Perfacilis - veľmi ľahký, veľmi jednoduchý
Perfecte - úplne, dokonale
Perfectus - perfektný, dokonalý, úplný
Perfidia - nečestnosť, nepoctivosť
Perforans - prestupujúci, prenikajúci, prerážajúci
Perforatio - perforácia, prederavenie, preniknutie, prerazenie
Perforativus - perforačný, vzťahujúci sa k pretrhnutiu, vzniknutý pretrhnutím, prasknutím
Perforatus - preniknutý, prerazený, prederavený, prasknutý
Perfricatio - perfrikácia, silné trenie
Perfrigeratio - perfrigerácia, omrzlina
Perfringens - prenikajúci, prerážajúci
Perfundovaný - premytý, prečistený liečivými látkami
Perfusio - perfúzia, prietok, premývanie, prekrvenie, krvné zásobenie
Perfúzia - premytie, prečistenie liečivými látkami
Perianalis - perianálny, nachádzajúci sa okolo ritného otvoru
Perianálny - nachádzajúci sa v okolí análneho otvoru
Periangiitis - periangiitída, zápal tkaniva okolo cievy
Periaortitis - periaortitída, zápal tkaniva okolo aorty
Periarterialis - periarteriálny, nachádzajúci sa v okolí tepny
Periarteriitis - periarteriitída, zápal vonkajšej steny tepny
Peribronchialis - peribronchiálny, nachádzajúci sa okolo priedušiek
Peribronchitis - peribronchitída, zápal tkaniva v okolí priedušiek
Pericardectomia - perikardektómia, chirurgické odstránenie osrdcovníka (alebo jeho časti)
Pericardiacooesophageus - perikardiakoezofageálny, týkajúci sa osrdcovníka a pažeráka
Pericardiacophrenicus - perikardiakofrenický, týkajúci sa osrdcovníka a bránice
Pericardiacus - osrdcovnikový, nachádzajúci sa pri osrdcovníku
Pericardialis - perikardiálny, týkajúci sa osrdcovníka
Pericardiocentesis - perikardiocentéza, punkcia osrdcovníka
Pericardiolysis - perikardiolýza, uvoľnenie osrdcovníka a srdca zo zrastov
Pericardiomediastinitis - perikardiomediastinitída, zápal osrdcovníka a medzihrudia súčasne
Pericardioperitonaealis - perikardioperitoneálny, týkajúci sa osrdcovníka a pobrušnice
Pericardiophrenicus - perikardiofrenický, týkajúci sa osrdcovníka a bránice
Pericardiopleuralis - perikardiopleurálny, týkajúci sa osrdcovníka a pohrudnice
Pericardiorrhaphia - perikardiorafia, chirurgické zošitie osrdcovníka
Pericardiotomia - perikardiotómia, chirurgické preťatie osrdcovníka
Pericarditis - zápal osrdcovníka
Pericardium - perikard, osrdcovník, väzivový vak obklopujúci srdce vystlaný mezotelom
Pericellularis - pericelulárny, nachádzajúci sa okolo bunky
Pericentesis - pericentéza, opich, opichanie
Pericentralis - pericentrálny, nachádzajúci sa okolo stredu
Perichondralis - perichondrálny, perichondriálny, týkajúci sa obalu chrupky, nachádzajúci sa okolo chrupky
Perichondritis - perichondritída, zápal ochrupky
Perichondrium - obal chrupky, ochrupka, väzivová výživná blana okolo chrupky
Perichoroidealis - perichoroideálny, týkajúci sa riedkeho väziva okolo cievovky oka
Periclitatio - skúšanie, pokus
Pericranium - olebečnica, okostica vonkajšej plochy lebky
Periculosus - nebezpečný
Pericystitis - pericystitída, zápal tkaniva okolo mechúra (močového, žlčového)
Pericytus - pericyt, bunka s rozvetvenými výbežkami obklopujúca stenu krvnej kapiláry
Periderma - periderm, kožička
Peridesmitis - peridesmitída, zápal spojivového väziva okolo väzov
Peridesmium - peridesmium, tkanivo obklopujúce väzy
Peridiastole - peridiastola, obdobie medzi srdcovou systolou a diastolou
Periduralis - peridurálny, týkajúci sa okolia tvrdej mozgovej pleny
Peridurographia - peridurografia, röntgenové vyšetrenie, znázornenie epidurálneho priestoru pomocou kontrastnej látky
Periencephalitis - periencefalitída, zápal mozgových obalov
Periencephalomeningitis - periencefalomeningitída, zápal mozgovej kôry a mozgových plien
Perifocalis - perifokálny, nachádzajúci sa okolo ložiska
Perignosis - perignóza, celková informácia o pacientovi, okrem údajov o zdravotnom stave sú tu aj informácie o prostredí, v ktorom žije a o psychosociálnych faktoroch, ktoré na neho pôsobia
Perikard - osrdcovník
Perikarditída - zápal osrdcovníka
Perilymphang(e)itis - perilymfang(e)itída, zápal tkaniva okolo miazgových ciev
Perimortalis - perimortálny, týkajúci sa okolností okolo smrti
Perimyocarditis - perimyokarditída, zápal osrdcovníka a srdcovej svaloviny súčasne
Perimyositis - perimyozitída, zápal väziva okolo svalu
Perinatálny - vzťahujúc sa na obdobie do 10 dní po pôrode
Perinatologia - perinatológia, náuka zaoberajúca sa životom dieťaťa krátko po pôrode
Perineuralis - perineurálny, vzťahujúci sa k perineuriu
Periodicus - periodický, pravidelne sa opakujúci
Periodus - perióda, obdobie, pravidelne sa opakujúci dej
Periost - okostica
Periosteomyelitis - periosteomyelitída, zápal okostice a kostnej drene
Periosteotomia - periosteotómia, chirurgické preťatie okostice
Periosteum - periost, okostica, väzivový obal kosti
Periostitída - zápal okostice
Periostitis - zápal okostice
Peripachymeningitis - peripachymeningitída, zápal vonkajšej vrstvy tvrdej mozgovej pleny
Peripateticus - peripatetický, konaný pri chôdzi, prechádzajúci sa, chodiaci sem tam
Peripheralis - periférny, vzdialenejší, obvodový
Peripheria - periféria, okruh, obvod, okrajová časť
Periphericus - periférny, okrajový, vonkajší, obvodový, vzdialený od stredu
Periphlebitis - periflebitída, zápal vonkajšej vrstvy steny žíl alebo štruktúr v okolí žily
Peripleuritis - peripleuritída, zápal tkaniva medzi parietálnou pohrudnicou a hrudnou stenou
Peripneumonia - peripneumónia, zápal vnútorného listu pohrudnice
Periportalis - periportálny, nachádzajúci sa okolo vrátnicovej žily, v blízkosti porta hepatis
Periproctium - periproktium, tkanivo okolo konečníka
Periprostaticus - periprostatický, nachádzajúci sa okolo prostaty
Periprostatitis - periprostatitída, zápal väziva okolo predstojnej žľazy
Peripylephlebitis - peripyleflebitída, zápal tkaniva v okolí vrátnicovej žily
Perisinusitis - perisinusitída, zápal tkaniva v okolí dutiny, žilových splavov
Peristalticus - peristaltický, týkajúci sa peristaltiky
Peristaltika - pohyby čriev umožňujúce posun potravy
Peristola - peristola, tonické zmrštenie svaloviny žalúdka
Perisystola - perisystola, obdobie medzi srdcovou systolou a diastolou
Perithelium - peritelium, väzivové tkanivo okolo drobných ciev a kapilár
Peritonaealgia - peritonealgia, nezápalové ochorenie pobrušnice
Peritonaealis - peritoneálny, pobrušnicový, týkajúci sa pobrušnice
Peritonaeoclysis - peritoneoklýza, výplach brušnej dutiny
Peritonaeopericardialis - peritoneoperikardiálny, týkajúci sa pobrušnice a osrdcovníka
Peritonaeoscopia - peritoneoskopia, priame vyšetrovanie pobrušnice pomocou zvláštneho prístroja
Peritonaeum - pobrušnica
Peritonismus - súbor príznakov podráždenia pobrušnice napodobňujúcich jej zápal
Peritonitída - zápal pobrušnice
Peritrachealis - peritracheálny, nachádzajúci sa v okolí priedušnice
Peritracheitis - peritracheitída, zápal tkaniva okolo priedušnice
Perivascularis - perivaskulárny, nachádzajúci sa okolo cievy
Perivasculitis - perivaskulitída, zápal tkaniva okolo cievy
Perivenosus - perivenózny, nachádzajúci sa okolo žily
Perivisceralis - periviscerálny, situovaný okolo vnútorných orgánov
Perivisceritis - perivisceritída, zápal viscerálnej pobrušnice vnútorných orgánov
Perkutánny - uskutočnený cez kožu
Perlucidus - priehľadný, priesvitný, jasný
Permagnus - veľmi veľký
Permanens - permanentný, stály, trvalý
Permeabilis - permeabilný, priepustný, priestupný
Permeabilita - priepustnosť
Permeabilitas - permeabilita, priepustnosť, priestupnosť
Permeatio - permeácia, prenikanie, vnikanie, prestúpenie
Permissus - zvolený, odsúhlasený
Permutatio - permutácia, premena, zmena
Pernicialis - zhubný, perniciózny
Pernicies - skaza, záhuba, zmar
Perniciosiformis - pernicioziformný, zhubného tvaru
Perniciosus - perniciózny, zhubný
Perniciózny - zhubný, nebezpečný
Pernio - omrzlina
Perniones - omrzliny
Perniosis - pernióza, názov pre rôzne patologické zmeny kože spôsobené chladom
Peronaeus - lýtkový
Peronia - znetvorenosť, chybný vývoj
Peroralis - perorálny, podávaný ústami (aplikácia liekov)
Perorálny - podávaný ústami
Perparvus - veľmi malý
Perpendicularis - zvislý, kolmý
Perpetuitas - súvislosť, trvalosť
Perpetuo - nepretržite, stále, trvalo
Perpetuus - nepretržitý, súvislý, trvalý
Perplexus - perplexný, spletitý
Perscrutatio - perskrutácia, prehľadanie, prebádanie
Perseverantia - perseverácia, schopnosť vytrvať, zotrvačnosť, vytrvalosť, utkvelosť
Perseveratio - perseverácia, vytrvalosť, zotrvačnosť, utkvelosť
Persiccus - veľmi suchý
Persistens - perzistentný, pretrvávajúci
Persistentia - perzistencia, trvanie, pretrvávanie
Persona - osoba, osobnosť
Personalis - personálny, osobný
Persorptio - persorpcia, priame vstrebávanie látok povrchom tela
Perspectus - preskúmaný, osvedčený
Perspiratio - perspirácia, kožné dýchanie, tvorba potu v potných žľazách a jeho okamžité odparovanie do vzduchu
Perstrictio - perstrikcia, zasadenie
Persuasio - prehováranie, presviedčanie
Pertinacia - pevnosť, vytrvalosť
Pertinax - vytrvalý, stály, neústupný
Pertinentia - pertinencia, príslušnosť
Pertritus - opotrebovaný
Pertussis - čierny kašeľ, dávivý kašeľ
Pertussoides - pertusoidný, podobný čiernemu kašľu
Perverse - zvrátene, krivo
Perversio - perverzia, zvrhlosť, zvrátenosť
Perversitas - perverzita, zvrátenosť
Pervigilium - bdenie, nespavosť
Pervius - priechodný, otvorený
Perzistovať - pretrvávať
Pes - noha
Pesticaemia - pestikémia, zaplavenie organizmu morovými baktériami
Pesticidus - pesticídny, hubiaci škodlivé organizmy
Pestifer - nákazlivý, morový
Pestilens - morový, otravný, zhubný
Pestilentia - nezdravosť, nákaza, mor
Pestis - mor, endemické nákazlivé ochorenie vyvolané Pasteurellou pestis
Petechia - petechie, bodkovité krvácanie z kapilár
Petechialis - petechiálny, týkajúci sa petechie, vyvolávajúci petechiu
Petechie - bodkovité krvácanie z kapilár
Petit - malý epileptický záchvat
Petra - skala
Petrificatio - petrifikácia, premena tkaniva ukladaním vápenatých solí, "skamenenie"
Ph - značka pre phon, jednotka hlasitosti
Ph chromosom - skratka pre Philadelphia chromosoma, tj. abnormálny chromozóm, ktorý sa vyskytuje pri chronickej myeloidnej leukémii
Phacomatosis - fakomatóza, súborné označenie pre rôzne vrodené choroby s poruchou vývoja (hamartómy) rôznych orgánov
Phaenomenologia - fenomenológia, náuka zaoberajúca sa popisom príznakov a prejavov (choroby)
Phaenomenonum - fenomén, jav, skutočnosť, neobyčajný úkaz
Phaenotypus - fenotyp, súbor vonkajších znakov a vlastností alebo určitý znak či vlastnosť jedinca
Phagedaenicus - fagedenický, plazivý, zžieravý
Phagocytosis - fagocytóza, schopnosť buniek pohlcovať častice (mikróby, produkty vlastného metabolizmu)
Phagocytus - fagocyt, bunka pohlcujúca cudzorodé alebo iné častice (rozpadnutej bunky)
Phagomania - fagománia, chorobná žravosť
Phagophobia - fagofóbia, strach z jedla, z prehĺtania
Phalangitis - falangitída, zápal článkov prstov
Phalanx - falanx, článok prstu
Phallectomia - falektómia, chirurgické odstránenie pohlavného údu
Phallicus - falický, týkajúci sa pohlavného údu
Phallitis - falitída, zápal pohlavného údu
Phallodynia - falodýnia, bolesť pohlavného údu
Phalloplastike - faloplastika, plastická operácia pohlavného údu
Phallorrhagia - falorágia, krvácanie z pohlavného údu
Phallotomia - falotómia, chirurgický zásah týkajúci sa pohlavného údu
Phallus - pohlavný úd
Phanerosis - faneróza, zaistenie dobrej viditeľnosti, rozoznateľnosti
Phantasia - fantázia, obrazotvornosť, obrazivosť
Phantasma - vidina, prelud, prízrak
Phantasmatomoria - slabomyseľnosť s preludmi
Phantasmophobia -fantasmofóbia, neurotický strach z prízrakov (často spojený s nekrofóbiou)
Pharingitis - zápal hrtana
Phlebitis - zápal žíl
Pigmentácia - zmena farby kože, hlavne do hnedého odtieňa
Placebo - liek neobsahujúci účinnú látku, podávaný z psychických dôvodov
Plak - belavý povlak na sliznici
Plantaris - chodidlový
Planus - plochý
Plégia - obrna, úplná strata hybnosti
Pletora - zväčšenie objemu krvi
Pletysmografia - grafické znázornenie objemových zmien telesných orgánov
Pleura - pohrudnica, serózna blana pokrývajúca pľúca
Pleuritída - zápal pohrudnice
Pleuritis - zápal pohrudnice
Plexus - pleteň, zväzok nervov alebo ciev
Pneumokok - baktéria vyvolávajúca najčastejšie zápal pľúc
Pneumokonióza - zaprášenie pľúc
Pneumomediastinum - vzduch v pohrudnicovej dutine
Pneumomycosis - pneumomykóza, plesňové ochorenie pľúc
Pneumonaemia - pneumonémia, prekrvenie pľúc, pľúcna kongescia
Pneumonectasia - pneumonektázia, rozšírenie vzduchových priestorov pľúc
Pneumonephelosis - pneumonefelóza, poškodenie pľúc vdýchnutím jedovatých pár
Pneumónia - zápal pľúc
Pneumonicus - pneumonický, týkajúci sa zápalu pľúc
Pneumonitis - pneumonitída, alergická alveolitída, hypersenzitívna pneumonitída, pľúcne ochorenie vzniknuté následkom porušenej imunitnej reakcie, so zmenami v pľúcnom interstíciu, keď hrozí nebezpečenstvo prechodu do pľúcnej fibrózy
Pneumonoedema - pneumonedém, opuch pľúc, prestup tekutiny z vlásočníc do pľúcnych mechúrikov
Pneumopericardium - pneumoperikard, plyn v dutine osrdcovníka
Pneumopleuritis - pneumopleuritída, zápal pľúc a pohrudnice
Pneumopyopericardium - pneumopyoperikard, prítomnosť plynu a hnisu v osrdcovníku
Pneumopyothorax - pneumopyotorax, prítomnosť plynu s hnisom v pohrudnicovej dutine
Pneumorrhagia - pneumorágia, krvácanie do pľúcneho tkaniva
Pneumorrhaphia - pneumoráfia, operačné zašitie pľúc
Pneumosclerosis - pneumoskleróza, zmnoženie väziva v pľúcach
Pneumoserothorax - prítomnosť plynu s prímesou seróznej tekutiny v pohrudničnej dutine
Pneumotachygraphia - pneumotachygrafia, meranie rýchlosti vdychovaného a vydychovaného vzduchu pomocou špeciálneho prístroja
Pneumothorax - pneumotorax, hrudná plynatosť, vzduch v hrudnej dutine
Pneumotomia - pneumotómia, preťatie pľúcneho tkaniva
Poculum - pohár
Podagra - dna, chronické ochorenie kostí a kĺbov
Podalgia - podalgia, bolesť v nohe
Podarthritis - podartritída, zápal kĺbov nohy
Pododynia - pododýnia, bolesť v nohe
Poikilocytosis - poikilocytóza, prítomnosť červených krviniek nepravidelných tvarov v krvi
Poikilodermia - poikilodermia, kožné ochorenie, pre ktoré je charakteristické stenčenie kože, atrofia kože, rozšírenie ciev, zmeny kožného farbiva a ďalšie sklerotické prejavy
Poikilothermia - poikilotermia, neschopnosť udržať stálu telesnú teplotu
Poikilothermicus - poikilotermný, (organizmy) s nestálou telesnou teplotou, ktorú prispôsobujú teplote prostredia (opak homeotermný)
Polakizúria - chorobné časté nutkanie na močenie
Polaris - polárny, smerujúci k osi, k pólu
Policlinica - poliklinika, "mestská klinika", zdravotnícke zariadenie so všetkými hlavnými oddeleniami pre ambulantnú službu
Polinóza - senná nádcha
Poliodystrophia - poliodystrofia, degenerácia šedej mozgovej hmoty
Polioencephalitis - polioencefalitída, zápal šedej mozgovej hmoty
Polioencephalomeningomyelitis - polioencefalomeningomyelitída, zápal šedej mozgovej hmoty, miechy a mäkkých plien súčasne
Polioencephalomyelitis - polioencefalomyelitída, zápal šede hmoty mozgu a miechy
Polioencephalopathia - polioencefalopatia, ochorenie šedej mozgovej hmoty
Poliomyelitída - detská obrna, zápal šedej hmoty miechy
Poliomyelitis - detská obrna, zápal šedej hmoty miechy
Poliosis - polióza, šedivé vlasy (canities)
Pollakidipsia - polakidipsia, chorobné časté pitie, chorobný smäd
Pollakisuria - polakizúria, časté nutkanie na močenie
Pollex - palec (ruky)
Pollinosis - polinóza, senná nádcha
Polus - pól
Polyadenitis - polyadenitída, zápal viacerých žliaz
Polyaemia - polyémia, zmnoženie cirkulujúcej krvi
Polyandria - polyandria, mnohomužstvo, spolužitie ženy s viacerými mužmi
Polyangiitis - polyangiitída, zápal mnohých ciev
Polyarteriitis - polyarteriitída, zápal viacerých tepien
Polyarthritis - polyartritída, zápal niekoľkých kĺbov súčasne
Polyartralgia - bolesť viacerých kĺbov
Polyartritída - zápal viacerých kĺbov
Polyartritis - zápal viacerých kĺbov
Polycentricus - polycentrický, majúci viac stredov, mnohostredový
Polycrotia - polykrócia, nadpočetné tepové vlny
Polycysticus - polycystický, obsahujúci viac dutín
Polycythaemia - polycytémia, zmnoženie všetkých krvných elementov
Polygamia - polygamia, pohlavné spolužitie jedincov toho istého pohlavia s viacerými jedincami druhého pohlavia
Polyglobulia, - polyglobúlia, zvýšenie počtu červených krviniek v krvi
Polygraphia - polygrafia, zobrazenie obrysov a pohybov (pulzácií) vyšetrovaných orgánov
Polygraphon - polygraf, registračné zariadenie na zapisovanie niekoľkých veličín súčasne
Polygynia - polygýnia, pohlavné spolužitie muža s niekoľkými ženami, mnohoženstvo
Polyhidrosis - polyhidróza, nadmerné potenie
Polyinfectio - polyinfekcia, infekcia vyvolaná rôznymi druhmi mikróbov súčasne, zmiešaná infekcia
Polymeria - polyméria, prítomnosť nadpočetných orgánov v organizme
Polymerismus - polymerizmus, prítomnosť nadpočetného množstva článkov
Polymeros - polymér, makromolekulárna zlúčenina, v jej molekule sa v pravidelnom poradí opakuje určité zoskupenie atómov
Polymorbiditas - polymorbidita, výskyt viacerých ochorení u jedného jedinca súčasne (charakteristické pre starobu)
Polymorfonukleárne leukocyty - druh bielych krviniek
Polymorphismus - polymorfizmus, tvarová pestrosť, mnohotvárnosť, rôznotvarosť
Polymorphocellularis - polymorfocelulárny, vyznačujúci sa tvarovou pestrosťou, mnohotvárnosťou buniek
Polymorphus - polymorfný, rôznotvarý
Polymyalgia - bolesti viacerých svalov súčasne
Polymyoclonia - polymyoklónia, náhle kŕčovité zášklby viacerých svalov
Polymyopathia - polymyopatia, ochorenie viacerých svalov (všeobecne)
Polymyositída - zápal viacerých svalov
Polymyositis - polymyozitída, zápal viacerých svalov na rôznych miestach tela, sprevádzaný pocitom výraznej slabosti
Polyneuralgia - polyneuralgia, bolesť v priebehu viacerých nervov
Polyneuralis - polyneurálny, vzťahujúci sa k viacerým nervom
Polyneuritis - polyneuritída, zápal viacerých nervov súčasne
Polyneuromyositis - polyneuromyozitída, zápal viacerých nervov a svalov súčasne
Polyneuropathia - polyneuropatia, ochorenie viacerých periférnych nervov súčasne (napr. pri cukrovke)
Polyneuropatia - ochorenie viacerých nervov
Polynuclearis - polynukleárny, mnohojadrový
Polyorexia - polyorexia, chorobný hlad
Polypathia - mnohonásobné ochorenia
Polypectomia - chirurgické odstránenie polypov
Polyphagia - polyfágia, chorobne zvýšená chuť do jedla, chorobná žravosť (bulímia)
Polyphobia - polyfóbia, obava, strach zo všetkého
Polyphrasia - polyfrázia, chorobná žvanivosť, veľavravnosť
Polyplasmia - polyplazmia, nadmerné zmnoženie krvnej tekutiny
Polypnoe - polypnoe, zrýchlené dýchanie, dýchanie s vyššou frekvenciou
Polypoides - polypoidný, polypovitý, podobný polypu
Polyposis - výskyt väčšieho množstva polypov
Polyposus - polypózny
Polypóza - výskyt väčšieho množstva polypov
Polypragmasia - polypragmázia, používanie nadmerného počtu nových metód alebo liekov naraz alebo krátko po sebe
Polypragmázia - používanie väčšieho množstva liečebných metód alebo liekov súčasne
Polypus - polyp, stopkatý útvar na sliznici nádorovej alebo nenádorovej povahy
Polyradiculitis - polyradikulitída, zápal viacerých koreňov miechy
Polyserositis - polyserozitída, zápal postihujúci niekoľko seróznych blán súčasne (pohrudnicu, pobrušnicu, osrdcovník apod.)
Polytrauma - mnohopočetné poranenia
Polytrophia - polytrofia, nadmerná výživa, nadvýživa
Polytropismus - polytropizmus, schopnosť organizmu prispôsobiť sa rôznym životným podmienkam
Pomphus - pomfus, pľuzgier, žihľavkový pupenec, plochá papula podmienená nezápalovým opuchom kória (vrstvy kože)
Pomum - jablko, ovocný plod
Ponderabilis - ponderabilný, zvážiteľný
Pondus - váha
Ponopathia - ponopatia, chorobné prejavy z prepracovania, únava, vysilenie
Pons - most
Ponticulus - mostík, lávka
Pontiformis - pontiformný, podobný mostu, mostíku
Pontinus - mostový
Popularis - populárny, známy, obľúbený, prístupný
Populatio - populácia, počet obyvateľstva
Populus - ľud, národ
Porencephalia - porencefália, ohraničené defekty, otvory na hemisférach mozgu komunikujúce s postrannými komorami
Porfýria - porucha metabolizmu porfyrínov
Poriomania - poriománia, chorobná túlavosť, neprimeraná túžba po cestovaní
Pornographia - pornografia, pseudoumelecký brak so sexuálnou tématikou
Pornolalia - pornolália, používanie neslušných slov alebo obscénne líčenie
Porogenes - porogénny, vzniknutý cestou dutých orgánov (napr. rozšírenie choroby)
Porosis - poróza, úbytok tkaniva (kostného)
Porositas - porozita, priepustnosť, pórovitosť
Porosus - porézny, porózny, priepustný
Porrigo - lupina
Porropsis - poropsis, optický klam, pozorované predmety sa zdajú byť posunuté do diaľky
Porta - priechod, brána
Portalis - portálny, týkajúci sa brány
Portálny - týkajúci sa vrátnicovej žily
Portio - diel, časť
Portobiliaris - portobiliárny, týkajúci sa vrátnicovej žily (jej vetví) a žlčovodov
Portocavalis - portokaválny, týkajúci sa vrátnicovej žily a dolnej dutej žily
Portokaválny - týkajúci sa vrátnicovej a dolnej dutej žily
Porus - priechod, otvor
Positio - pozícia, poloha, postavenie
Positivus - pozitívny, kladný, prospešný
Post - po, za, vzadu
Postacutus - postakútny, v náväznosti na prudké ochorenie
Postadolescentia - postadolescencia, obdobie nasledujúce po období dospievania
Postaggressivus - postagresívny, po akútnej fáze, relapse (choroby)
Postaorticus - postaortický, nachádzajúci sa za aortou
Postaxialis - postaxiálny, ležiaci za osou
Postcapillaris - postkapilárny, ležiaci za vlásočnicou
Postcavalis - postkaválny, ležiaci za dolnou dutou žilou
Postcentralis - postcentrálny, nachádzajúci sa za stredom
Postcerebralis - postcerebrálny, ležiaci za mozgom
Postclimactericus - postklimakterický, objavujúci sa po prechode
Postclimacterium - postklimaktérium, obdobie po prechode
Postcoitalis - postkoitálny, vzniknutý po súloži
Postcommotionalis - postkomočný, vzniknutý po komócii - po otrase mozgu
Postconceptionalis - postconceptualis, postkoncepčný, vyvolaný koncepciou, počatím
Postdiastolicus - postdiastolický, nasledujúci po diastole
Posterior - zadný
Posteroanterior - smerom zozadu dopredu
Posterolateralis - posterolaterálny, nachádzajúci sa vzadu a po stranách
Posteromedialis - posteromediálny, nachádzajúci sa vzadu v strednej čiare
Postfebrilis - postfebrilný, týkajúci sa obdobia po horúčke
Postganglionicus - situovaný za gangliom
Postgradualis - postgraduálny, nasledujúci po ukončení štúdia
Posthaemorrhagicus - posthemoragický, vzniknutý po krvácaní
Posthetomia - postetómia, obriezka (cirkumcízia)
Posthioplastica - postioplastika, plastická operácia predkožky
Posthitis - postitída, zápal predkožky
Postholithos - postolit, kamienok predkožky
Posthumus - posthumný, posmrtný
Posthypnoticus - posthypnotický, v období po hypnóze
Posticus - zadný
Postinfectiosus - postinfekčný, vzniknutý po nákaze
Postinflammatorius - postinflamatórny, pozápalový
Postmenopausis - postmenopauza, obdobie po prechode
Postmenstrualis - postmenstruačný, vzťahujúci sa k obdobiu po menštruácii
Postmenstruum - obdobie po menštruácii
Postmolaris - postmolárny, nachádzajúci sa za stoličkou
Postmortalis - postmortálny, posmrtný
Postnasalis - postnazálny, nachádzajúci sa za nosom
Postnatalis - postnatálny, vzniknutý po narodení
Postocularis - postokulárny, nachádzajúci sa za okom
Postoperativus - postoperačný, pooperačný
Postpneumonicus - postpneumonický, vzniknutý po zápale pľúc
Postpositio - postpozícia, posunutie nejakého orgánu dozadu
Postprandialis - postprandiálny, objavujúci sa po jedle
Postprimarius - postprimárny, nasledujúci po prvej afekcii
Postpubertalis - postpubertálny, postpubescentný, vzniknutý po dospievaní
Postremus - posledný
Postthromboticus - posttrombotický, vzniknutý po trombóze
Posttransfusionalis - posttransfúzny, nasledujúci po podaní transfúzie
Posttraumaticus - posttraumatický, poúrazový, vzniknutý poranením, objavujúci sa po poranení
Posttuberculosus - posttuberkulózny, vzniknutý po tuberkulóze
Postulatum - postulát, požiadavka, sťažnosť
Postvaccinalis - postvakcinálny, objavujúci sa po očkovaní
Postvesicalis - postvezikálny, nachádzajúci sa za močovým mechúrom
Potamophobia - potamofóbia, chorobný strach z tečúcej vody, rieky, potoka
Potassium - draslík
Potatio - pitie, nadmerné popíjanie
Potator - pijan, alkoholik
Potatorium - pijanstvo, chorobné pitie
Potenciácia - zvýšenie, umocnenie
Potentia - moc, sila, schopnosť, potencia
Potentialis - potenciálny, možný, uskutočniteľný
Potestas - moc, schopnosť, príležitosť
Potio - tekutý liek, dávka tekutého lieku
Potius - skôr, radšej
Potomania - potománia, chorobná túžba po pití, pijanstvo
Potus - pitie, nápoj
PP - pankreatický polypeptid, peptidový hormón, ktorý v nadprodukcii spôsobuje ťažké hnačky "pankreatickú choleru"
Practicum - praktikum, praktické cvičenie
Practicus - praktický, činný, výkonný
Prae - napred, vpredu, pred
Praeadultus - predčasne dospelý, vyzretý
Praeagonalis - preagonálny, pred agóniou, pred umieraním
Praealbuminum - prealbumín, plazmatický proteín s krátkym biologickým polčasom
Praeaorticus - preaortický, nachádzajúci sa pred srdcovnicou (aortou)
Praeaxialis - preaxiálny, nachádzajúci sa pred osou
Praeblastomatosis - preblastomatóza, chorobná zmena tkaniva, ktorá sa môže za určitých okolností zmeniť na zhubný nádor, prekanceróza
Praecancerosis - prekanceróza, chorobný stav s tkanivovými zmenami, z ktorých sa môže vyvinúť rakovina
Praecancerosus - prekancerózny, predrakovinový
Praecapillaris - predvlásočnicový, nachádzajúci sa pred kapilárou
Praecarcinoma - prekarcinóm, chorobná zmena blízka rakovine alebo zmena, z ktorej sa rakovina môže vyvinúť
Praecardialgia - prekardialgia, bolesť na prednej strane hrudníka v oblasti srdca
Praecardialis - prekardiálny, nachádzajúci sa pred srdcom, týkajúci sa oblasti v blízkosti srdca
Praecautio - prekaucia, predvídavosť, predom vykonané opatrenia
Praecavalis - prekaválny, týkajúci sa hornej dutej žily
Praecentralis - precentrálny, predstredový, nachádzajúci sa pred stredom
Praeceptum - príkaz, rada, návod
Praecipitans - urýchľujúci, strhujúci
Praecipitatum - precipitát, zrazenina
Praecipue - hlavne, predovšetkým
Praecise - stručne, krátko
Praecisus - príkry, strmý, presný
Praeclimacterium - preklimaktérium, obdobie pred prechodom
Praeclinicus - predklinický, pred vznikom choroby
Praeclusio - preklúzia, zánik práva po skončení lehoty
Praecocitas


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI