PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

PITNÁ VODA

pitie_vody

O životnej dôležitosti vody pre ľudský organizmus človeka sa nedá pochybovať. Požiadavky na kvalitu pitnej vody sa stále zvyšujú, ale skutočne kvalitnej pitnej vody je vo svete nedostatok, preto je pitná voda stále vzácnejšia a drahšia. O kvalitnú pitnú vodu sa snažia aj veľké ropné veľmoci, akými sú Arabské emiráty.

Situácia v zásobovaní pitnou vodou
Súčasný stav verejného a individuálneho zásobovania obyvateľstva pitnou vodou je taký, že približne 15 % obyvateľov Slovenska je zásobovaných z individuálnych zdrojov (studne, pramene) a asi 85 % obyvateľstva je zásobovaných z vodovodnej siete verejných vodovodov. Voda vo verejných vodovodoch pochádza z povrchových vôd (približne 55%) a menšia časť z vôd podzemných.
Vplyvom intenzívnej poľnohospodárskej veľkovýroby, zvýšených dávok emisií v ovzduší a vo vode, množstva znečisťovanej povrchovej vody klesá kvalita vody v povrchových vodách, ale aj vo vodárenských nádržiach, vodárenských tokoch a v podzemných zdrojoch vody. Podzemné zdroje vody môžu obsahovať niektoré nežiadúce látky (dusičnany, radón) alebo ich nežiaduce množstvo (železo, mangán a pod.), ktoré sú prirodzene vylučované z podložia zdroja vody.
Len necelú 1/3 vody z verejných vodovodov nie je nutné pred distribúciou do vodovodnej siete upravovať (chloruje sa len s ohľadom na dopravu vodovodným potrubím), ostatné množstvo vody je nutné niekoľkonásobne chemicky upravovať tak, aby boli splnené požiadavky normy pre pitnú vodu, a aby voda mohla byť kvalifikovaná ako zdravotne nezávadná.
Z priezkumov kvality vody vyplýva, že situácia v oblasti verejných vodovodov je uspokojivá a kvalita dodávanej vody je v norme. Kvalita individuálnych drojov pitnej vody je výrazne vážnejšia, pretože individuálne vodné zdroje sú znečistené aspoň jedným znečisťujúcim prvkom, najčastejšie však sa prejavuje mikrobiologické znečistenie a zvýšený obsah dusičnanov, amónnych solí, železa a radónu. Takéto znečistenia individuálnych zdrojov pitnej vody sú na väčšine územia Slovenska.


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI